Home > Products > Valid Products > MTR

000
SAUS45 KABQ 021101 COR
MTRCQC
METAR KCQC 021053Z AUTO 10008KT 1/2SM -SN FZFG VV003 M03/M04 A3011
RMK AO2 SNB10 SLP167 P0000 T10331044

000
SAUS45 KABQ 021059 COR
MTRCQC
METAR KCQC 021053Z AUTO 10008KT 1/2SM -SN FZFG VV003 M03/M04 A3011
RMK AO2 SNB10 SLP167 P0000 T10331044

000
SAUS45 KABQ 021058 COR
MTRCQC
METAR KCQC 021053Z AUTO 10008KT 1/2SM -SN FZFG VV003 M03/M04 A3011
RMK AO2 SNB10 SLP167 P0000 T10331044

000
SAUS45 KABQ 021056 COR
MTRCQC
METAR KCQC 021053Z AUTO 10008KT 1/2SM -SN FZFG VV003 M03/M04 A3011
RMK AO2 SNB10 SLP167 P0000 T10331044

000
SAUS45 KABQ 021055 COR
MTRCQC
METAR KCQC 021053Z AUTO 10008KT 1/2SM -SN FZFG VV003 M03/M04 A3011
RMK AO2 SNB10 SLP167 P0000 T10331044

000
SAUS45 KABQ 021054
MTRTCS
METAR KTCS 021053Z AUTO 19003KT 10SM BKN120 13/M03 A3003 RMK AO2
SLP109 T01281033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 021054
MTRCQC
METAR KCQC 021053Z AUTO 10008KT 1/2SM -SN FZFG VV003 M03/M04 A3011
RMK AO2 SNB10 SLP167 P0000 T10331044

000
SAUS45 KABQ 021053
MTRABQ
METAR KABQ 021052Z 36010KT 10SM OVC110 03/M01 A3007 RMK AO2 SLP148
T00281006

000
SAUS45 KABQ 020955
MTRTCS
METAR KTCS 020953Z AUTO 20008KT 10SM BKN120 15/M04 A3005 RMK AO2
SLP111 T01501044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020955
MTRTCS
METAR KTCS 020953Z AUTO 20008KT 10SM BKN120 15/M04 A3005 RMK AO2
SLP111 T01501044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020954
MTRCQC
METAR KCQC 020953Z AUTO 11011KT 1/2SM FZFG VV002 M03/M04 A3013 RMK
AO2 SNB21E40 SLP175 P0000 T10331044

000
SAUS45 KABQ 020954
MTRCQC
METAR KCQC 020953Z AUTO 11011KT 1/2SM FZFG VV002 M03/M04 A3013 RMK
AO2 SNB21E40 SLP175 P0000 T10331044

000
SAUS45 KABQ 020953
MTRABQ
METAR KABQ 020952Z 35008KT 10SM BKN120 OVC180 03/M01 A3009 RMK AO2
SLP159 T00331006

000
SAUS45 KABQ 020854
MTRCQC
METAR KCQC 020853Z AUTO 11013KT 1/2SM FZFG VV002 M03/M04 A3016 RMK
AO2 SLP180 T10281039 58007

000
SAUS45 KABQ 020854
MTRTCS
METAR KTCS 020853Z AUTO 20019G30KT 10SM BKN120 17/M08 A3005 RMK AO2
PK WND 21036/0824 SLP107 T01721078 58009 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020854
MTRTCS
METAR KTCS 020853Z AUTO 20019G30KT 10SM BKN120 17/M08 A3005 RMK AO2
PK WND 21036/0824 SLP107 T01721078 58009 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020854
MTRCQC
METAR KCQC 020853Z AUTO 11013KT 1/2SM FZFG VV002 M03/M04 A3016 RMK
AO2 SLP180 T10281039 58007

000
SAUS45 KABQ 020853
MTRABQ
METAR KABQ 020852Z 35012KT 10SM SCT120 OVC180 03/M01 A3010 RMK AO2
SLP165 T00331006 58001

000
SAUS45 KABQ 020754
MTRTCS
METAR KTCS 020753Z AUTO 19012KT 10SM BKN120 15/M04 A3006 RMK AO2
SLP114 T01501044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020754
MTRCQC
METAR KCQC 020753Z AUTO 12012KT 1/2SM FZFG VV002 M03/M04 A3017 RMK
AO2 SLP195 T10331039

000
SAUS45 KABQ 020752
MTRABQ
METAR KABQ 020752Z 36010KT 10SM OVC180 06/01 A3010 RMK AO2 SLP166
T00560011

000
SAUS45 KABQ 020736
MTRCQC
SPECI KCQC 020735Z AUTO 13014KT 1/2SM FZFG VV002 M03/M04 A3018 RMK
AO2 T10331039

000
SAUS45 KABQ 020655
MTRCQC
METAR KCQC 020653Z AUTO 11011KT 1/4SM FZFG VV002 M03/M03 A3019 RMK
AO2 SLP197 T10281033 401501028

000
SAUS45 KABQ 020655
MTRCQC
METAR KCQC 020653Z AUTO 11011KT 1/4SM FZFG VV002 M03/M03 A3019 RMK
AO2 SLP197 T10281033 401501028

000
SAUS45 KABQ 020654
MTRTCS
METAR KTCS 020653Z AUTO 18009KT 10SM CLR 13/M04 A3007 RMK AO2 SLP126
T01331044 402060089 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020654
MTRTCS
METAR KTCS 020653Z AUTO 18009KT 10SM CLR 13/M04 A3007 RMK AO2 SLP126
T01331044 402060089 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020652
MTRCQC
SPECI KCQC 020650Z AUTO 11011KT 1/4SM FZFG VV002 M03/M04 A3019 RMK
AO2

000
SAUS45 KABQ 020652
MTRABQ
METAR KABQ 020652Z 00000KT 10SM OVC190 09/M02 A3010 RMK AO2 SLP165
T00941022 401720006

000
SAUS45 KABQ 020652
MTRCQC
SPECI KCQC 020650Z AUTO 11011KT 1/4SM FZFG VV002 M03/M04 A3019 RMK
AO2

000
SAUS45 KABQ 020652
MTRABQ
METAR KABQ 020652Z 00000KT 10SM OVC190 09/M02 A3010 RMK AO2 SLP165
T00941022 401720006

000
SAUS45 KABQ 020639
MTRCQC
SPECI KCQC 020637Z AUTO 12014KT 1/2SM FZFG VV002 M03/M03 A3019 RMK
AO2 T10281033

000
SAUS45 KABQ 020639
MTRCQC
SPECI KCQC 020637Z AUTO 12014KT 1/2SM FZFG VV002 M03/M03 A3019 RMK
AO2 T10281033

000
SAUS45 KABQ 020630
MTRCQC
SPECI KCQC 020628Z AUTO 12012KT 1/4SM FZFG VV002 M03/M03 A3019 RMK
AO2 T10281033

000
SAUS45 KABQ 020630
MTRCQC
SPECI KCQC 020628Z AUTO 12012KT 1/4SM FZFG VV002 M03/M03 A3019 RMK
AO2 T10281033

000
SAUS45 KABQ 020605
MTRCQC
SPECI KCQC 020604Z AUTO 12013KT 1/2SM FZFG VV002 M02/M03 A3020 RMK
AO2 T10221033

000
SAUS45 KABQ 020605
MTRCQC
SPECI KCQC 020604Z AUTO 12013KT 1/2SM FZFG VV002 M02/M03 A3020 RMK
AO2 T10221033

000
SAUS45 KABQ 020554
MTRTCS
METAR KTCS 020553Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/M03 A3008 RMK AO2 SLP133
T01171033 10194 20106 51008 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020554
MTRCQC
METAR KCQC 020553Z AUTO 12014KT 1/4SM FZFG VV002 M02/M03 A3020 RMK
AO2 SLP204 T10221033 10072 21028 51010

000
SAUS45 KABQ 020552
MTRABQ
METAR KABQ 020552Z 18010KT 10SM BKN210 11/M03 A3010 RMK AO2 SLP165
T01061028 10172 20083 51013

000
SAUS45 KABQ 020455
MTRCQC
METAR KCQC 020453Z AUTO 11015KT 1/4SM FZFG VV002 M02/M03 A3020 RMK
AO2 SLP210 T10221033

000
SAUS45 KABQ 020455
MTRCQC
METAR KCQC 020453Z AUTO 11015KT 1/4SM FZFG VV002 M02/M03 A3020 RMK
AO2 SLP210 T10221033

000
SAUS45 KABQ 020454
MTRTCS
METAR KTCS 020453Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/M04 A3008 RMK AO2 SLP136
T01171039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020454
MTRTCS
METAR KTCS 020453Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/M04 A3008 RMK AO2 SLP136
T01171039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020452
MTRABQ
METAR KABQ 020452Z 16007KT 10SM SCT220 09/M01 A3010 RMK AO2 SLP175
T00891011

000
SAUS45 KABQ 020452
MTRABQ
METAR KABQ 020452Z 16007KT 10SM SCT220 09/M01 A3010 RMK AO2 SLP175
T00891011

000
SAUS45 KABQ 020354
MTRTCS
METAR KTCS 020353Z AUTO 18003KT 10SM CLR 13/M04 A3007 RMK AO2 SLP133
T01281039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020354
MTRCQC
METAR KCQC 020353Z AUTO 11013KT 1/4SM FZFG VV002 M03/M03 A3019 RMK
AO2 SLP213 T10281033

000
SAUS45 KABQ 020354
MTRTCS
METAR KTCS 020353Z AUTO 18003KT 10SM CLR 13/M04 A3007 RMK AO2 SLP133
T01281039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020354
MTRCQC
METAR KCQC 020353Z AUTO 11013KT 1/4SM FZFG VV002 M03/M03 A3019 RMK
AO2 SLP213 T10281033

000
SAUS45 KABQ 020352
MTRABQ
METAR KABQ 020352Z 18011KT 10SM FEW095 BKN220 12/M01 A3008 RMK AO2
SLP167 T01171011

000
SAUS45 KABQ 020254
MTRCQC
METAR KCQC 020253Z AUTO 10013KT 1/4SM FZFG VV002 M02/M03 A3016 RMK
AO2 SLP208 T10221028 53016

000
SAUS45 KABQ 020254
MTRTCS
METAR KTCS 020253Z AUTO 21005KT 10SM CLR 15/M06 A3005 RMK AO2 SLP128
T01501056 53010 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020252
MTRABQ
METAR KABQ 020252Z 17013KT 10SM FEW095 BKN220 12/M01 A3006 RMK AO2
SLP159 T01171006 53015

000
SAUS45 KABQ 020154
MTRCQC
METAR KCQC 020153Z AUTO 10011KT 1/4SM FZFG VV002 M01/M02 A3014 RMK
AO2 SLP204 T10111017

000
SAUS45 KABQ 020154
MTRTCS
METAR KTCS 020153Z AUTO 20006KT 10SM CLR 17/M04 A3003 RMK AO2 SLP124
T01671039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020154
MTRCQC
METAR KCQC 020153Z AUTO 10011KT 1/4SM FZFG VV002 M01/M02 A3014 RMK
AO2 SLP204 T10111017

000
SAUS45 KABQ 020154
MTRTCS
METAR KTCS 020153Z AUTO 20006KT 10SM CLR 17/M04 A3003 RMK AO2 SLP124
T01671039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020153
MTRABQ
METAR KABQ 020152Z 17013KT 10SM FEW095 SCT220 13/M01 A3003 RMK AO2
SLP144 T01331011

000
SAUS45 KABQ 020054
MTRTCS
METAR KTCS 020053Z AUTO 20009KT 10SM CLR 18/M03 A3002 RMK AO2 PK WND
20028/2356 SLP115 T01831033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020054
MTRCQC
METAR KCQC 020053Z AUTO 10011KT 1/4SM FG VV002 01/01 A3012 RMK AO2
SLP195 T00110006

000
SAUS45 KABQ 020054
MTRCQC
METAR KCQC 020053Z AUTO 10011KT 1/4SM FG VV002 01/01 A3012 RMK AO2
SLP195 T00110006

000
SAUS45 KABQ 020054
MTRTCS
METAR KTCS 020053Z AUTO 20009KT 10SM CLR 18/M03 A3002 RMK AO2 PK WND
20028/2356 SLP115 T01831033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 020053
MTRABQ
METAR KABQ 020052Z 18014KT 10SM SCT095 SCT200 16/M01 A3001 RMK AO2
SLP135 T01561011

000
SAUS45 KABQ 020053
MTRABQ
METAR KABQ 020052Z 18014KT 10SM SCT095 SCT200 16/M01 A3001 RMK AO2
SLP135 T01561011

000
SAUS45 KABQ 020041
MTRCQC
SPECI KCQC 020040Z AUTO 10011KT 1/2SM FG VV002 02/01 A3012 RMK AO2
T00170006

000
SAUS45 KABQ 020041
MTRCQC
SPECI KCQC 020040Z AUTO 10011KT 1/2SM FG VV002 02/01 A3012 RMK AO2
T00170006

000
SAUS45 KABQ 020030
MTRCQC
SPECI KCQC 020028Z AUTO 10011KT 1 1/2SM BR BKN003 02/01 A3012 RMK
AO2 VIS 3/4V5 T00220011

000
SAUS45 KABQ 020027
MTRCQC
SPECI KCQC 020026Z AUTO 10011KT 2 1/2SM BR SCT003 02/01 A3012 RMK
AO2 VIS 1V5 T00220011

000
SAUS45 KABQ 020027
MTRCQC
SPECI KCQC 020026Z AUTO 10011KT 2 1/2SM BR SCT003 02/01 A3012 RMK
AO2 VIS 1V5 T00220011

000
SAUS45 KABQ 012359 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012359 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012358 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012358 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012356 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012356 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012355 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012355 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012354
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012354
MTRTCS
METAR KTCS 012353Z AUTO 19019G26KT 10SM CLR 20/M04 A3002 RMK AO2 PK
WND 20026/2312 SLP109 T02001039 10206 20167 50003 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012354
MTRTCS
METAR KTCS 012353Z AUTO 19019G26KT 10SM CLR 20/M04 A3002 RMK AO2 PK
WND 20026/2312 SLP109 T02001039 10206 20167 50003 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012354
MTRCQC
METAR KCQC 012353Z AUTO 11013KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2 PK
WND 21027/2310 WSHFT 2326 SLP167 T00720022 10150 20067 53005

000
SAUS45 KABQ 012353
MTRABQ
METAR KABQ 012352Z 20012G22KT 10SM SCT095 SCT200 17/00 A3001 RMK AO2
SLP128 T01720000 10172 20067 56014

000
SAUS45 KABQ 012353
MTRABQ
METAR KABQ 012352Z 20012G22KT 10SM SCT095 SCT200 17/00 A3001 RMK AO2
SLP128 T01720000 10172 20067 56014

000
SAUS45 KABQ 012348
MTRCQC
SPECI KCQC 012346Z AUTO 12015G19KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2
PK WND 21027/2310 WSHFT 2326 T00670022

000
SAUS45 KABQ 012348
MTRCQC
SPECI KCQC 012346Z AUTO 12015G19KT 10SM FEW070 07/02 A3010 RMK AO2
PK WND 21027/2310 WSHFT 2326 T00670022

000
SAUS45 KABQ 012300 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012300 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012259 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012259 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012258 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012258 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012256 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012256 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012255
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012255
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 21014KT 10SM FEW060 14/M01 A3008 RMK AO2 PK
WND 22026/2219 SLP141 T01391006

000
SAUS45 KABQ 012254
MTRTCS
METAR KTCS 012253Z AUTO 21017G25KT 10SM CLR 20/M03 A3002 RMK AO2 PK
WND 22032/2217 SLP111 T02001028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012254
MTRTCS
METAR KTCS 012253Z AUTO 21017G25KT 10SM CLR 20/M03 A3002 RMK AO2 PK
WND 22032/2217 SLP111 T02001028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012253
MTRABQ
METAR KABQ 012252Z 20008KT 10SM SCT075 SCT100 17/01 A3002 RMK AO2
SLP136 T01670011

000
SAUS45 KABQ 012253
MTRABQ
METAR KABQ 012252Z 20008KT 10SM SCT075 SCT100 17/01 A3002 RMK AO2
SLP136 T01670011

000
SAUS45 KABQ 012154
MTRTCS
METAR KTCS 012153Z AUTO 21022G31KT 10SM CLR 20/M03 A3001 RMK AO2 PK
WND 18032/2103 SLP107 T02001028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012154
MTRCQC
METAR KCQC 012153Z AUTO 20014G22KT 10SM SCT060 14/01 A3008 RMK AO2
SLP136 T01440006

000
SAUS45 KABQ 012154
MTRCQC
METAR KCQC 012153Z AUTO 20014G22KT 10SM SCT060 14/01 A3008 RMK AO2
SLP136 T01440006

000
SAUS45 KABQ 012154
MTRTCS
METAR KTCS 012153Z AUTO 21022G31KT 10SM CLR 20/M03 A3001 RMK AO2 PK
WND 18032/2103 SLP107 T02001028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012153
MTRABQ
METAR KABQ 012152Z 00000KT 10SM SCT075 SCT090 SCT220 16/03 A3003 RMK
AO2 SLP141 T01560028

000
SAUS45 KABQ 012153
MTRABQ
METAR KABQ 012152Z 00000KT 10SM SCT075 SCT090 SCT220 16/03 A3003 RMK
AO2 SLP141 T01560028

000
SAUS45 KABQ 012054
MTRTCS
METAR KTCS 012053Z AUTO 20017G24KT 10SM CLR 20/M04 A3001 RMK AO2 PK
WND 19028/2033 SLP106 T02001039 58025 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012054
MTRCQC
METAR KCQC 012053Z AUTO 23017G22KT 10SM SCT055 14/01 A3009 RMK AO2
SLP138 T01440011 58009

000
SAUS45 KABQ 012052
MTRABQ
METAR KABQ 012052Z 25003KT 10SM SCT055 SCT075 SCT220 13/04 A3005 RMK
AO2 SLP156 CLDS TPG MTN NE T01330044 58023

000
SAUS45 KABQ 012003 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 012002 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 012002 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 012001 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 012001 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 011959 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 011958 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 011956 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 011956 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 011955 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 011955 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 011954
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 25016G23KT 10SM BKN049 BKN055 12/01 A3010
RMK AO2 PK WND 25026/1909 SLP154 T01170006

000
SAUS45 KABQ 011954
MTRTCS
METAR KTCS 011953Z AUTO 21016G22KT 10SM CLR 20/M03 A3004 RMK AO2 PK
WND 18027/1940 SLP116 T02001033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011952
MTRABQ
METAR KABQ 011952Z 26003KT 10SM SCT055 SCT075 SCT220 11/03 A3009 RMK
AO2 SLP172 CLDS TPG MTN NE T01060033

000
SAUS45 KABQ 011854
MTRTCS
METAR KTCS 011853Z AUTO 19017G25KT 10SM CLR 19/M04 A3007 RMK AO2
SLP129 T01891039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011854
MTRTCS
METAR KTCS 011853Z AUTO 19017G25KT 10SM CLR 19/M04 A3007 RMK AO2
SLP129 T01891039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011854
MTRCQC
METAR KCQC 011853Z AUTO 25019G29KT 10SM SCT042 13/02 A3011 RMK AO2
PK WND 24029/1844 SLP155 T01280017

000
SAUS45 KABQ 011854
MTRCQC
METAR KCQC 011853Z AUTO 25019G29KT 10SM SCT042 13/02 A3011 RMK AO2
PK WND 24029/1844 SLP155 T01280017

000
SAUS45 KABQ 011853
MTRABQ
METAR KABQ 011852Z 26005KT 10SM FEW045 FEW055 BKN075 BKN220 08/02
A3012 RMK AO2 SLP190 MTN TOP OBSC NE T00780022

000
SAUS45 KABQ 011853
MTRABQ
METAR KABQ 011852Z 26005KT 10SM FEW045 FEW055 BKN075 BKN220 08/02
A3012 RMK AO2 SLP190 MTN TOP OBSC NE T00780022

000
SAUS45 KABQ 011803 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011803 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011802 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011801 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011759 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011758 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011756 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011756 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011755 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011755 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011754
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011754
MTRTCS
METAR KTCS 011753Z AUTO 17016G21KT 10SM CLR 17/01 A3009 RMK AO2
SLP138 T01720006 10172 20089 50002 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011754
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 25023G30KT 10SM FEW043 11/02 A3012 RMK AO2
PK WND 23031/1734 SLP163 T01110017 10111 20017 51008

000
SAUS45 KABQ 011754
MTRTCS
METAR KTCS 011753Z AUTO 17016G21KT 10SM CLR 17/01 A3009 RMK AO2
SLP138 T01720006 10172 20089 50002 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011753
MTRABQ
METAR KABQ 011752Z 00000KT 10SM FEW045 FEW060 SCT075 SCT220 07/02
A3014 RMK AO2 SLP198 MTN TOPS OBSC NE 60000 T00670022 10067 20006
50006

000
SAUS45 KABQ 011753
MTRABQ
METAR KABQ 011752Z 00000KT 10SM FEW045 FEW060 SCT075 SCT220 07/02
A3014 RMK AO2 SLP198 MTN TOPS OBSC NE 60000 T00670022 10067 20006
50006

000
SAUS45 KABQ 011655
MTRCQC
METAR KCQC 011653Z AUTO 25019KT 10SM CLR 09/03 A3012 RMK AO2 SLP165
T00890028

000
SAUS45 KABQ 011655
MTRCQC
METAR KCQC 011653Z AUTO 25019KT 10SM CLR 09/03 A3012 RMK AO2 SLP165
T00890028

000
SAUS45 KABQ 011654
MTRTCS
METAR KTCS 011653Z AUTO 20012KT 10SM CLR 16/01 A3010 RMK AO2 SLP141
T01560011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011654
MTRTCS
METAR KTCS 011653Z AUTO 20012KT 10SM CLR 16/01 A3010 RMK AO2 SLP141
T01560011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011653
MTRABQ
METAR KABQ 011652Z 00000KT 8SM FEW045 SCT060 BKN075 04/01 A3014 RMK
AO2 SLP204 MTN TOPS OBSC NE T00440011

000
SAUS45 KABQ 011653
MTRABQ
METAR KABQ 011652Z 00000KT 8SM FEW045 SCT060 BKN075 04/01 A3014 RMK
AO2 SLP204 MTN TOPS OBSC NE T00440011

000
SAUS45 KABQ 011555
MTRTCS
METAR KTCS 011553Z AUTO 19010KT 10SM CLR 13/02 A3011 RMK AO2 SLP147
T01330022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011554
MTRCQC
METAR KCQC 011553Z AUTO 25022KT 10SM CLR 07/02 A3011 RMK AO2 PK WND
25027/1459 SLP172 T00670017

000
SAUS45 KABQ 011552
MTRABQ
METAR KABQ 011552Z 14003KT 9SM FEW045 BKN060 BKN080 02/01 A3013 RMK
AO2 SLP210 MTN TOPS OBSC NE T00170011

000
SAUS45 KABQ 011454
MTRCQC
METAR KCQC 011453Z AUTO 25019G26KT 10SM CLR 05/01 A3009 RMK AO2 PK
WND 25026/1450 SLP171 T00500011 51016

000
SAUS45 KABQ 011454
MTRTCS
METAR KTCS 011453Z AUTO 18011KT 10SM CLR 11/03 A3009 RMK AO2 SLP142
T01110028 53019 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011454
MTRTCS
METAR KTCS 011453Z AUTO 18011KT 10SM CLR 11/03 A3009 RMK AO2 SLP142
T01110028 53019 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011454
MTRCQC
METAR KCQC 011453Z AUTO 25019G26KT 10SM CLR 05/01 A3009 RMK AO2 PK
WND 25026/1450 SLP171 T00500011 51016

000
SAUS45 KABQ 011452
MTRABQ
METAR KABQ 011452Z 35005KT 10SM SCT050 BKN060 BKN075 02/00 A3011 RMK
AO2 SLP203 MTNS OBSC NE-E 60000 T00170000 53018

000
SAUS45 KABQ 011452
MTRABQ
METAR KABQ 011452Z 35005KT 10SM SCT050 BKN060 BKN075 02/00 A3011 RMK
AO2 SLP203 MTNS OBSC NE-E 60000 T00170000 53018

000
SAUS45 KABQ 011354
MTRTCS
METAR KTCS 011353Z AUTO 19008KT 10SM CLR 09/03 A3006 RMK AO2 SLP135
T00890033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011354
MTRCQC
METAR KCQC 011353Z AUTO 26015KT 10SM CLR 03/01 A3007 RMK AO2 SLP168
T00330006

000
SAUS45 KABQ 011352
MTRABQ
METAR KABQ 011352Z 00000KT 10SM FEW040 SCT050 BKN070 02/00 A3009 RMK
AO2 SLP192 MTNS OBSC NE-SE T00170000

000
SAUS45 KABQ 011254
MTRCQC
METAR KCQC 011253Z AUTO 25012KT 10SM BKN055 OVC070 02/00 A3005 RMK
AO2 SLP161 T00220000

000
SAUS45 KABQ 011254
MTRCQC
METAR KCQC 011253Z AUTO 25012KT 10SM BKN055 OVC070 02/00 A3005 RMK
AO2 SLP161 T00220000

000
SAUS45 KABQ 011254
MTRTCS
METAR KTCS 011253Z AUTO 19009KT 10SM FEW060 09/04 A3004 RMK AO2
SLP127 T00940039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011254
MTRTCS
METAR KTCS 011253Z AUTO 19009KT 10SM FEW060 09/04 A3004 RMK AO2
SLP127 T00940039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011253
MTRABQ
METAR KABQ 011252Z 14004KT 9SM FEW030 FEW050 BKN060 01/00 A3007 RMK
AO2 RAB04E13 SLP186 MTNS OBSC NE-SE P0000 T00110000

000
SAUS45 KABQ 011253
MTRABQ
METAR KABQ 011252Z 14004KT 9SM FEW030 FEW050 BKN060 01/00 A3007 RMK
AO2 RAB04E13 SLP186 MTNS OBSC NE-SE P0000 T00110000

000
SAUS45 KABQ 011203 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 27012KT 10SM FEW040 SCT050 BKN065 02/M01
A3003 RMK AO2 SLP151 60000 7//// T00221006 10033 20017 53006

000
SAUS45 KABQ 011202 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 27012KT 10SM FEW040 SCT050 BKN065 02/M01
A3003 RMK AO2 SLP151 60000 7//// T00221006 10033 20017 53006

000
SAUS45 KABQ 011201 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 27012KT 10SM FEW040 SCT050 BKN065 02/M01
A3003 RMK AO2 SLP151 60000 7//// T00221006 10033 20017 53006

000
SAUS45 KABQ 011159 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 27012KT 10SM FEW040 SCT050 BKN065 02/M01
A3003 RMK AO2 SLP151 60000 7//// T00221006 10033 20017 53006

000
SAUS45 KABQ 011158 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 27012KT 10SM FEW040 SCT050 BKN065 02/M01
A3003 RMK AO2 SLP151 60000 7//// T00221006 10033 20017 53006

000
SAUS45 KABQ 011156 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 27012KT 10SM FEW040 SCT050 BKN065 02/M01
A3003 RMK AO2 SLP151 60000 7//// T00221006 10033 20017 53006

000
SAUS45 KABQ 011155 COR
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 27012KT 10SM FEW040 SCT050 BKN065 02/M01
A3003 RMK AO2 SLP151 60000 7//// T00221006 10033 20017 53006

000
SAUS45 KABQ 011154
MTRTCS
METAR KTCS 011153Z AUTO 19007KT 10SM CLR 09/03 A3002 RMK AO2 SLP117
T00940033 10117 20089 53005 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011154
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 27012KT 10SM FEW040 SCT050 BKN065 02/M01
A3003 RMK AO2 SLP151 60000 7//// T00221006 10033 20017 53006

000
SAUS45 KABQ 011153
MTRABQ
METAR KABQ 011152Z 02004KT 10SM FEW030 SCT050 OVC060 02/M01 A3005
RMK AO2 RAE03B26E47 SLP180 VIRGA ALQDS VCSH NE-E MTNS OBSC NE-SE
4/002 P0000 60000 70008 T00171006 10017 20006 53003

000
SAUS45 KABQ 011054
MTRTCS
METAR KTCS 011053Z AUTO 19009KT 10SM CLR 09/03 A3000 RMK AO2 SLP115
T00940033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011054
MTRCQC
METAR KCQC 011053Z AUTO 26014KT 10SM BKN060 03/M01 A3001 RMK AO2
SLP144 T00281006

000
SAUS45 KABQ 011053
MTRABQ
METAR KABQ 011052Z 08005KT 9SM -RA FEW035 SCT050 OVC065 01/M01 A3003
RMK AO2 RAB50 SLP171 MTNS OBSC NE-SE P0000 T00111006

000
SAUS45 KABQ 010954
MTRTCS
METAR KTCS 010953Z AUTO 19008KT 10SM CLR 09/03 A3000 RMK AO2 SLP115
T00940033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010954
MTRCQC
METAR KCQC 010953Z AUTO 27012KT 10SM BKN070 03/M01 A3001 RMK AO2
SLP147 T00281006

000
SAUS45 KABQ 010954
MTRTCS
METAR KTCS 010953Z AUTO 19008KT 10SM CLR 09/03 A3000 RMK AO2 SLP115
T00940033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010954
MTRCQC
METAR KCQC 010953Z AUTO 27012KT 10SM BKN070 03/M01 A3001 RMK AO2
SLP147 T00281006

000
SAUS45 KABQ 010952
MTRABQ
METAR KABQ 010952Z 00000KT 10SM FEW035 SCT050 OVC070 01/M01 A3004
RMK AO2 SLP174 MTNS OBSC NE-SE T00111006

000
SAUS45 KABQ 010952
MTRABQ
METAR KABQ 010952Z 00000KT 10SM FEW035 SCT050 OVC070 01/M01 A3004
RMK AO2 SLP174 MTNS OBSC NE-SE T00111006

000
SAUS45 KABQ 010902 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010902 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010901 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010859 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010859 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010858 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010858 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010856 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010856 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010855 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010855 COR
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010854
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010854
MTRTCS
METAR KTCS 010853Z AUTO 17007KT 10SM FEW065 10/03 A3000 RMK AO2
SLP115 T01000028 53008 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010854
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 26011KT 10SM FEW055 BKN070 03/M01 A3001 RMK
AO2 RAE0756 SLP167 P0000 60000 T00281006 51005

000
SAUS45 KABQ 010854
MTRTCS
METAR KTCS 010853Z AUTO 17007KT 10SM FEW065 10/03 A3000 RMK AO2
SLP115 T01000028 53008 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010852
MTRABQ
METAR KABQ 010852Z 30003KT 10SM FEW040 BKN055 OVC080 01/M01 A3004
RMK AO2 SLP176 MTN TOPS OBSC NE-SE T00111006 53010

000
SAUS45 KABQ 010852
MTRABQ
METAR KABQ 010852Z 30003KT 10SM FEW040 BKN055 OVC080 01/M01 A3004
RMK AO2 SLP176 MTN TOPS OBSC NE-SE T00111006 53010

000
SAUS45 KABQ 010755
MTRCQC
METAR KCQC 010753Z AUTO 25010KT 10SM -RA BKN041 OVC050 03/M01 A3001
RMK AO2 RAB23 SLP167 P0000 T00281006

000
SAUS45 KABQ 010754
MTRTCS
METAR KTCS 010753Z AUTO 16006KT 10SM SCT065 09/03 A2999 RMK AO2
SLP115 T00940028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010754
MTRTCS
METAR KTCS 010753Z AUTO 16006KT 10SM SCT065 09/03 A2999 RMK AO2
SLP115 T00940028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010753
MTRABQ
METAR KABQ 010752Z 00000KT 10SM FEW040 BKN055 OVC080 02/M01 A3003
RMK AO2 SLP173 MTN TOPS OBSC NE AND SE T00171006

000
SAUS45 KABQ 010753
MTRABQ
METAR KABQ 010752Z 00000KT 10SM FEW040 BKN055 OVC080 02/M01 A3003
RMK AO2 SLP173 MTN TOPS OBSC NE AND SE T00171006

000
SAUS45 KABQ 010655
MTRCQC
METAR KCQC 010653Z AUTO 24008KT 10SM BKN043 BKN065 OVC080 03/M01
A3000 RMK AO2 SLP166 T00281011 400441117

000
SAUS45 KABQ 010655
MTRCQC
METAR KCQC 010653Z AUTO 24008KT 10SM BKN043 BKN065 OVC080 03/M01
A3000 RMK AO2 SLP166 T00281011 400441117

000
SAUS45 KABQ 010654
MTRTCS
METAR KTCS 010653Z AUTO 15007KT 10SM CLR 10/03 A2999 RMK AO2 SLP115
T01000028 401671011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010654
MTRTCS
METAR KTCS 010653Z AUTO 15007KT 10SM CLR 10/03 A2999 RMK AO2 SLP115
T01000028 401671011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010653
MTRABQ
METAR KABQ 010652Z 35005KT 10SM FEW040 OVC060 01/M01 A3002 RMK AO2
SLP174 MTN TOP OBSC NE T00111011 400331072

000
SAUS45 KABQ 010653
MTRABQ
METAR KABQ 010652Z 35005KT 10SM FEW040 OVC060 01/M01 A3002 RMK AO2
SLP174 MTN TOP OBSC NE T00111011 400331072

000
SAUS45 KABQ 010554
MTRCQC
METAR KCQC 010553Z AUTO 25009KT 10SM FEW041 BKN065 OVC080 02/M02
A2999 RMK AO2 SLP180 T00221017 10039 20017 51015

000
SAUS45 KABQ 010554
MTRCQC
METAR KCQC 010553Z AUTO 25009KT 10SM FEW041 BKN065 OVC080 02/M02
A2999 RMK AO2 SLP180 T00221017 10039 20017 51015

000
SAUS45 KABQ 010554
MTRTCS
METAR KTCS 010553Z AUTO 18007KT 10SM FEW070 12/03 A2998 RMK AO2
SLP113 T01170028 10167 20117 51017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010554
MTRTCS
METAR KTCS 010553Z AUTO 18007KT 10SM FEW070 12/03 A2998 RMK AO2
SLP113 T01170028 10167 20117 51017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010553
MTRABQ
METAR KABQ 010552Z 35003KT 10SM FEW040 BKN090 01/M01 A3001 RMK AO2
SLP176 MTN TOP OBSC NE T00061011 10022 20006 51014

000
SAUS45 KABQ 010553
MTRABQ
METAR KABQ 010552Z 35003KT 10SM FEW040 BKN090 01/M01 A3001 RMK AO2
SLP176 MTN TOP OBSC NE T00061011 10022 20006 51014

000
SAUS45 KABQ 010454
MTRTCS
METAR KTCS 010453Z AUTO 20009KT 10SM FEW075 13/03 A2996 RMK AO2
SLP112 T01330028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010454
MTRCQC
METAR KCQC 010453Z AUTO 24010KT 10SM FEW060 OVC080 03/M02 A2997 RMK
AO2 SLP175 T00281017

000
SAUS45 KABQ 010454
MTRCQC
METAR KCQC 010453Z AUTO 24010KT 10SM FEW060 OVC080 03/M02 A2997 RMK
AO2 SLP175 T00281017

000
SAUS45 KABQ 010454
MTRTCS
METAR KTCS 010453Z AUTO 20009KT 10SM FEW075 13/03 A2996 RMK AO2
SLP112 T01330028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010452
MTRABQ
METAR KABQ 010452Z 04005KT 10SM FEW040 BKN070 OVC090 01/M01 A3000
RMK AO2 SLP175 MTN TOP OBSC NE T00061011

000
SAUS45 KABQ 010452
MTRABQ
METAR KABQ 010452Z 04005KT 10SM FEW040 BKN070 OVC090 01/M01 A3000
RMK AO2 SLP175 MTN TOP OBSC NE T00061011

000
SAUS45 KABQ 010354
MTRTCS
METAR KTCS 010353Z AUTO 20007KT 10SM CLR 13/03 A2994 RMK AO2 SLP108
T01330028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010354
MTRCQC
METAR KCQC 010353Z AUTO 21016KT 10SM CLR 02/M02 A2995 RMK AO2 SLP169
T00171022

000
SAUS45 KABQ 010352
MTRABQ
METAR KABQ 010352Z 33007KT 10SM FEW040 BKN095 01/M02 A2998 RMK AO2
SLP172 MTN TOP OBSC NE T00061017

000
SAUS45 KABQ 010352
MTRABQ
METAR KABQ 010352Z 33007KT 10SM FEW040 BKN095 01/M02 A2998 RMK AO2
SLP172 MTN TOP OBSC NE T00061017

000
SAUS45 KABQ 010254
MTRTCS
METAR KTCS 010253Z AUTO 22011KT 10SM CLR 14/03 A2992 RMK AO2 SLP101
T01390028 53019 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010254
MTRCQC
METAR KCQC 010253Z AUTO 21015KT 10SM CLR 02/M02 A2993 RMK AO2 SLP166
T00171022 51016

000
SAUS45 KABQ 010254
MTRTCS
METAR KTCS 010253Z AUTO 22011KT 10SM CLR 14/03 A2992 RMK AO2 SLP101
T01390028 53019 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010254
MTRCQC
METAR KCQC 010253Z AUTO 21015KT 10SM CLR 02/M02 A2993 RMK AO2 SLP166
T00171022 51016

000
SAUS45 KABQ 010252
MTRABQ
METAR KABQ 010252Z 28007KT 10SM FEW040 BKN060 01/M02 A2996 RMK AO2
SLP168 MTN TOP OBSC NE T00061022 53015

000
SAUS45 KABQ 010252
MTRABQ
METAR KABQ 010252Z 28007KT 10SM FEW040 BKN060 01/M02 A2996 RMK AO2
SLP168 MTN TOP OBSC NE T00061022 53015

000
SAUS45 KABQ 010154
MTRTCS
METAR KTCS 010153Z AUTO 22018G23KT 10SM FEW075 BKN095 15/02 A2989
RMK AO2 SLP093 T01500022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010154
MTRCQC
METAR KCQC 010153Z AUTO 21015KT 10SM CLR 02/M02 A2991 RMK AO2 SLP156
T00221017

000
SAUS45 KABQ 010154
MTRTCS
METAR KTCS 010153Z AUTO 22018G23KT 10SM FEW075 BKN095 15/02 A2989
RMK AO2 SLP093 T01500022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010154
MTRCQC
METAR KCQC 010153Z AUTO 21015KT 10SM CLR 02/M02 A2991 RMK AO2 SLP156
T00221017

000
SAUS45 KABQ 010153
MTRABQ
METAR KABQ 010152Z 34013KT 10SM FEW040 BKN075 01/M03 A2994 RMK AO2
SLP159 MTN TOP OBSC NE T00111028

000
SAUS45 KABQ 010054
MTRTCS
METAR KTCS 010053Z AUTO 21014G20KT 10SM BKN080 OVC095 16/02 A2987
RMK AO2 SLP086 T01560017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010054
MTRCQC
METAR KCQC 010053Z AUTO 22012KT 10SM SCT048 03/M01 A2990 RMK AO2
SLP151 T00281011

000
SAUS45 KABQ 010054
MTRTCS
METAR KTCS 010053Z AUTO 21014G20KT 10SM BKN080 OVC095 16/02 A2987
RMK AO2 SLP086 T01560017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010054
MTRCQC
METAR KCQC 010053Z AUTO 22012KT 10SM SCT048 03/M01 A2990 RMK AO2
SLP151 T00281011

000
SAUS45 KABQ 010053
MTRABQ
METAR KABQ 010052Z 36010KT 10SM FEW045 BKN080 BKN200 02/M03 A2992
RMK AO2 SLP149 MTN TOP OBSC NE T00171033

000
SAUS45 KABQ 010053
MTRABQ
METAR KABQ 010052Z 36010KT 10SM FEW045 BKN080 BKN200 02/M03 A2992
RMK AO2 SLP149 MTN TOP OBSC NE T00171033

000
SAUS45 KABQ 010003 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 010002 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 010001 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282359 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282359 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282358 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282358 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282356 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282356 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282356 COR
MTRTCS
METAR KTCS 282353Z AUTO 21013G21KT 10SM OVC075 17/01 A2985 RMK AO2
SLP073 T01670011 10167 20078 53001 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282356 COR
MTRTCS
METAR KTCS 282353Z AUTO 21013G21KT 10SM OVC075 17/01 A2985 RMK AO2
SLP073 T01670011 10167 20078 53001 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282355 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282355 COR
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282355 COR
MTRTCS
METAR KTCS 282353Z AUTO 21013G21KT 10SM OVC075 17/01 A2985 RMK AO2
SLP073 T01670011 10167 20078 53001 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282355
MTRABQ
METAR KABQ 282352Z COR 35013KT 10SM FEW040 SCT070 BKN200 02/M03
A2991 RMK AO2 SLP147 MTN TOPS OBSC NE 4/003 T00171033 10033 21028
53002

000
SAUS45 KABQ 282355
MTRABQ
METAR KABQ 282352Z COR 35013KT 10SM FEW040 SCT070 BKN200 02/M03
A2991 RMK AO2 SLP147 MTN TOPS OBSC NE 4/003 T00171033 10033 21028
53002

000
SAUS45 KABQ 282355 COR
MTRTCS
METAR KTCS 282353Z AUTO 21013G21KT 10SM OVC075 17/01 A2985 RMK AO2
SLP073 T01670011 10167 20078 53001 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282354
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282354
MTRCQC
METAR KCQC 282353Z AUTO 22016KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 PK WND
21029/2303 SLP139 6//// T00391006 10044 21111

000
SAUS45 KABQ 282353
MTRABQ
METAR KABQ 282352Z 35013KT 10SM FEW040 SCT070 BKN200 02/M03 A2991
RMK AO2 SLP147 MTN TOPS OBSC NE T00171033 10033 21028 53002

000
SAUS45 KABQ 282353
MTRABQ
METAR KABQ 282352Z 35013KT 10SM FEW040 SCT070 BKN200 02/M03 A2991
RMK AO2 SLP147 MTN TOPS OBSC NE T00171033 10033 21028 53002

000
SAUS45 KABQ 282254
MTRTCS
METAR KTCS 282253Z AUTO 18014G20KT 10SM OVC070 15/01 A2984 RMK AO2
SLP075 T01500006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282254
MTRCQC
METAR KCQC 282253Z AUTO 22020KT 10SM SCT070 03/M01 A2986 RMK AO2 PK
WND 22028/2204 SLP133 T00331006 $

000
SAUS45 KABQ 282253
MTRABQ
METAR KABQ 282252Z 01009KT 10SM FEW050 FEW070 SCT095 BKN200 03/M02
A2990 RMK AO2 SLP142 MTN TOPS OBSC NE AND SE T00281022

000
SAUS45 KABQ 282253
MTRABQ
METAR KABQ 282252Z 01009KT 10SM FEW050 FEW070 SCT095 BKN200 03/M02
A2990 RMK AO2 SLP142 MTN TOPS OBSC NE AND SE T00281022

000
SAUS45 KABQ 282156 COR
MTRTCS
METAR KTCS 282153Z AUTO 19014KT 10SM BKN075 OVC090 15/01 A2984 RMK
AO2 WSHFT 2121 SLP073 T01500006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282155 COR
MTRTCS
METAR KTCS 282153Z AUTO 19014KT 10SM BKN075 OVC090 15/01 A2984 RMK
AO2 WSHFT 2121 SLP073 T01500006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282154
MTRCQC
METAR KCQC 282153Z AUTO 22018KT 10SM OVC070 02/M01 A2986 RMK AO2
UPB2020 SLP137 T00221011 $

000
SAUS45 KABQ 282154
MTRCQC
METAR KCQC 282153Z AUTO 22018KT 10SM OVC070 02/M01 A2986 RMK AO2
UPB2020 SLP137 T00221011 $

000
SAUS45 KABQ 282153
MTRABQ
METAR KABQ 282152Z 35005KT 10SM FEW040 FEW050 BKN085 BKN250 02/M03
A2991 RMK AO2 SLP145 MTN TOPS OBSC NE AND SE T00221028

000
SAUS45 KABQ 282153
MTRABQ
METAR KABQ 282152Z 35005KT 10SM FEW040 FEW050 BKN085 BKN250 02/M03
A2991 RMK AO2 SLP145 MTN TOPS OBSC NE AND SE T00221028

000
SAUS45 KABQ 282143
MTRTCS
SPECI KTCS 282141Z AUTO 19015G21KT 10SM OVC080 16/01 A2984 RMK AO2
WSHFT 2121 T01560006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282143
MTRTCS
SPECI KTCS 282141Z AUTO 19015G21KT 10SM OVC080 16/01 A2984 RMK AO2
WSHFT 2121 T01560006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282055
MTRTCS
METAR KTCS 282053Z AUTO 15010KT 10SM OVC075 14/M01 A2985 RMK AO2
SLP080 T01391006 58024 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282055
MTRTCS
METAR KTCS 282053Z AUTO 15010KT 10SM OVC075 14/M01 A2985 RMK AO2
SLP080 T01391006 58024 TSNO

000
SAUS45 KABQ 282052
MTRABQ
METAR KABQ 282052Z 00000KT 10SM FEW038 FEW050 BKN080 BKN250 02/M04
A2990 RMK AO2 SLP145 MTNS OBSC NE AND SE T00221039 58015

000
SAUS45 KABQ 281954
MTRTCS
METAR KTCS 281953Z AUTO 18016G19KT 10SM BKN070 12/M01 A2988 RMK AO2
SLP093 T01221011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281954
MTRTCS
METAR KTCS 281953Z AUTO 18016G19KT 10SM BKN070 12/M01 A2988 RMK AO2
SLP093 T01221011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281952
MTRABQ
METAR KABQ 281952Z 30004KT 10SM FEW035 FEW050 BKN065 BKN220 01/M04
A2993 RMK AO2 SLP155 MTNS OBSC NE AND SE T00061044

000
SAUS45 KABQ 281952
MTRABQ
METAR KABQ 281952Z 30004KT 10SM FEW035 FEW050 BKN065 BKN220 01/M04
A2993 RMK AO2 SLP155 MTNS OBSC NE AND SE T00061044

000
SAUS45 KABQ 281854
MTRTCS
METAR KTCS 281853Z AUTO 20012KT 10SM CLR 11/M02 A2991 RMK AO2 SLP103
T01061017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281854
MTRTCS
METAR KTCS 281853Z AUTO 20012KT 10SM CLR 11/M02 A2991 RMK AO2 SLP103
T01061017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281852
MTRABQ
METAR KABQ 281852Z 35006KT 10SM FEW035 SCT050 BKN080 BKN220 M01/M05
A2994 RMK AO2 SLP164 MTNS OBSC NE-SE T10061050

000
SAUS45 KABQ 281852
MTRABQ
METAR KABQ 281852Z 35006KT 10SM FEW035 SCT050 BKN080 BKN220 M01/M05
A2994 RMK AO2 SLP164 MTNS OBSC NE-SE T10061050

000
SAUS45 KABQ 281754
MTRTCS
METAR KTCS 281753Z AUTO 19013KT 10SM CLR 08/M02 A2993 RMK AO2 SLP117
T00781022 10078 21011 50002 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281754
MTRTCS
METAR KTCS 281753Z AUTO 19013KT 10SM CLR 08/M02 A2993 RMK AO2 SLP117
T00781022 10078 21011 50002 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281753
MTRABQ
METAR KABQ 281752Z 01010KT 10SM FEW036 BKN070 BKN100 M03/M07 A2996
RMK AO2 SLP174 MTNS OBSC NE-SE 4/009 933008 60008 T10281067 11028
21072 51009

000
SAUS45 KABQ 281753
MTRABQ
METAR KABQ 281752Z 01010KT 10SM FEW036 BKN070 BKN100 M03/M07 A2996
RMK AO2 SLP174 MTNS OBSC NE-SE 4/009 933008 60008 T10281067 11028
21072 51009

000
SAUS45 KABQ 281724 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 281720Z AUTO 21015KT 2SM UP BR OVC002 M03/M05 A2988 RMK
AO2 UPB20 P0000 T10331050

000
SAUS45 KABQ 281722 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 281720Z AUTO 21015KT 2SM UP BR OVC002 M03/M05 A2988 RMK
AO2 UPB20 P0000 T10331050

000
SAUS45 KABQ 281721 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 281720Z AUTO 21015KT 2SM UP BR OVC002 M03/M05 A2988 RMK
AO2 UPB20 P0000 T10331050

000
SAUS45 KABQ 281721
MTRCQC
SPECI KCQC 281720Z AUTO 21015KT 2SM UP BR OVC002 M03/M05 A2988 RMK
AO2 UPB20 P0000 T10331050

000
SAUS45 KABQ 281655
MTRTCS
METAR KTCS 281653Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M03 A2994 RMK AO2 SLP127
T00391033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281655
MTRTCS
METAR KTCS 281653Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M03 A2994 RMK AO2 SLP127
T00391033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281655
MTRCQC
METAR KCQC 281653Z AUTO 21011KT 1 1/4SM BR OVC002 M04/M06 A2988 RMK
AO2 SLP166 T10391056

000
SAUS45 KABQ 281655
MTRCQC
METAR KCQC 281653Z AUTO 21011KT 1 1/4SM BR OVC002 M04/M06 A2988 RMK
AO2 SLP166 T10391056

000
SAUS45 KABQ 281653
MTRABQ
METAR KABQ 281652Z 34006KT 10SM FEW032 SCT040 BKN070 M04/M07 A2995
RMK AO2 SNE41 SLP172 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10391067

000
SAUS45 KABQ 281653
MTRABQ
METAR KABQ 281652Z 34006KT 10SM FEW032 SCT040 BKN070 M04/M07 A2995
RMK AO2 SNE41 SLP172 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10391067

000
SAUS45 KABQ 281554
MTRCQC
METAR KCQC 281553Z AUTO 22007KT 1 3/4SM BR OVC003 M04/M06 A2988 RMK
AO2 SLP165 T10441061

000
SAUS45 KABQ 281554
MTRCQC
METAR KCQC 281553Z AUTO 22007KT 1 3/4SM BR OVC003 M04/M06 A2988 RMK
AO2 SLP165 T10441061

000
SAUS45 KABQ 281554
MTRTCS
METAR KTCS 281553Z AUTO 27003KT 10SM CLR 02/M04 A2994 RMK AO2 SLP127
T00221039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281553
MTRABQ
METAR KABQ 281552Z 35009KT 7SM -SN BKN032 OVC040 M06/M08 A2995 RMK
AO2 SLP173 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10561078

000
SAUS45 KABQ 281553
MTRABQ
METAR KABQ 281552Z 35009KT 7SM -SN BKN032 OVC040 M06/M08 A2995 RMK
AO2 SLP173 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10561078

000
SAUS45 KABQ 281544
MTRCQC
SPECI KCQC 281543Z AUTO 21006KT 1 3/4SM BR OVC003 M05/M06 A2988 RMK
AO2 T10501061

000
SAUS45 KABQ 281544
MTRCQC
SPECI KCQC 281543Z AUTO 21006KT 1 3/4SM BR OVC003 M05/M06 A2988 RMK
AO2 T10501061

000
SAUS45 KABQ 281535
MTRCQC
SPECI KCQC 281534Z AUTO VRB05KT 1/2SM FZFG VV003 M06/M07 A2987 RMK
AO2 T10611072

000
SAUS45 KABQ 281535
MTRCQC
SPECI KCQC 281534Z AUTO VRB05KT 1/2SM FZFG VV003 M06/M07 A2987 RMK
AO2 T10611072

000
SAUS45 KABQ 281509
MTRCQC
SPECI KCQC 281508Z AUTO VRB03KT 1/4SM FZFG VV002 M08/M09 A2986 RMK
AO2 T10781089

000
SAUS45 KABQ 281509
MTRCQC
SPECI KCQC 281508Z AUTO VRB03KT 1/4SM FZFG VV002 M08/M09 A2986 RMK
AO2 T10781089

000
SAUS45 KABQ 281502
MTRCQC
SPECI KCQC 281501Z AUTO 18007KT 1/2SM FZFG VV002 M08/M10 A2986 RMK
AO2 T10831100

000
SAUS45 KABQ 281454
MTRTCS
METAR KTCS 281453Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 01/M04 A2992 RMK AO2 SLP121
T00111039 53015 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281454
MTRCQC
METAR KCQC 281453Z AUTO 17007KT 1 1/4SM BR OVC003 M09/M11 A2986 RMK
AO2 SNE52 SLP175 P0000 60003 T10941111 51006

000
SAUS45 KABQ 281452
MTRABQ
METAR KABQ 281452Z 35008KT 6SM -SN BR SCT019 OVC028 M06/M08 A2992
RMK AO2 SLP165 MTNS OBSC NE-SE P0000 60008 T10611078 53007

000
SAUS45 KABQ 281452
MTRABQ
METAR KABQ 281452Z 35008KT 6SM -SN BR SCT019 OVC028 M06/M08 A2992
RMK AO2 SLP165 MTNS OBSC NE-SE P0000 60008 T10611078 53007

000
SAUS45 KABQ 281438
MTRCQC
SPECI KCQC 281436Z AUTO 11003KT 1 1/4SM -SN BR OVC003 M10/M12 A2986
RMK AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 281438
MTRCQC
SPECI KCQC 281436Z AUTO 11003KT 1 1/4SM -SN BR OVC003 M10/M12 A2986
RMK AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 281418
MTRCQC
SPECI KCQC 281416Z AUTO 14004KT 2 1/2SM -SN BR OVC003 M11/M13 A2986
RMK AO2 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 281418
MTRCQC
SPECI KCQC 281416Z AUTO 14004KT 2 1/2SM -SN BR OVC003 M11/M13 A2986
RMK AO2 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 281416
MTRABQ
SPECI KABQ 281416Z 35008KT 3SM -SN BR FEW013 BKN019 OVC025 M06/M07
A2991 RMK AO2 VIS S-SW 1 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10611072

000
SAUS45 KABQ 281416
MTRABQ
SPECI KABQ 281416Z 35008KT 3SM -SN BR FEW013 BKN019 OVC025 M06/M07
A2991 RMK AO2 VIS S-SW 1 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10611072

000
SAUS45 KABQ 281354
MTRTCS
METAR KTCS 281353Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M04 A2990 RMK AO2
SLP116 T10061044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281354
MTRTCS
METAR KTCS 281353Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M04 A2990 RMK AO2
SLP116 T10061044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281354
MTRCQC
METAR KCQC 281353Z AUTO 14003KT 1 1/4SM -SN BR OVC004 M11/M13 A2985
RMK AO2 SLP179 P0002 T11111133

000
SAUS45 KABQ 281354
MTRCQC
METAR KCQC 281353Z AUTO 14003KT 1 1/4SM -SN BR OVC004 M11/M13 A2985
RMK AO2 SLP179 P0002 T11111133

000
SAUS45 KABQ 281352
MTRABQ
METAR KABQ 281352Z 35006KT 2SM -SN BR FEW013 BKN019 OVC024 M07/M08
A2991 RMK AO2 SLP162 VIS S-W 1 NW-NE 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0002
T10671078

000
SAUS45 KABQ 281352
MTRABQ
METAR KABQ 281352Z 35006KT 2SM -SN BR FEW013 BKN019 OVC024 M07/M08
A2991 RMK AO2 SLP162 VIS S-W 1 NW-NE 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0002
T10671078

000
SAUS45 KABQ 281324
MTRABQ
SPECI KABQ 281324Z 33006KT 2 1/2SM -SN BR SCT014 OVC024 M07/M08
A2991 RMK AO2 VIS NW-NE 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281324
MTRABQ
SPECI KABQ 281324Z 33006KT 2 1/2SM -SN BR SCT014 OVC024 M07/M08
A2991 RMK AO2 VIS NW-NE 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281314
MTRABQ
METAR KABQ 281252Z COR 01006KT 1SM -SN BR VV012 M07/M08 A2991 RMK
AO2 SLP164 VIS E 3 S-W 3/4 NW-N 1/2 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/9 P0006
T10671078

000
SAUS45 KABQ 281314
MTRABQ
METAR KABQ 281252Z COR 01006KT 1SM -SN BR VV012 M07/M08 A2991 RMK
AO2 SLP164 VIS E 3 S-W 3/4 NW-N 1/2 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/9 P0006
T10671078

000
SAUS45 KABQ 281254
MTRCQC
METAR KCQC 281253Z AUTO 15005KT 1 1/2SM -SN BR OVC004 M11/M13 A2985
RMK AO2 SLP173 P0001 T11111133

000
SAUS45 KABQ 281254
MTRTCS
METAR KTCS 281253Z AUTO 21006KT 10SM BKN060 00/M04 A2989 RMK AO2
SLP102 T00001044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281254
MTRTCS
METAR KTCS 281253Z AUTO 21006KT 10SM BKN060 00/M04 A2989 RMK AO2
SLP102 T00001044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281254
MTRCQC
METAR KCQC 281253Z AUTO 15005KT 1 1/2SM -SN BR OVC004 M11/M13 A2985
RMK AO2 SLP173 P0001 T11111133

000
SAUS45 KABQ 281253
MTRABQ
METAR KABQ 281252Z 01006KT 1SM -SN BR VV012 M07/M08 A2991 RMK AO2
SLP164 VIS E 3 S-W 3/4 NW-N 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0006 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281253
MTRABQ
METAR KABQ 281252Z 01006KT 1SM -SN BR VV012 M07/M08 A2991 RMK AO2
SLP164 VIS E 3 S-W 3/4 NW-N 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0006 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281231
MTRABQ
SPECI KABQ 281230Z 36005KT 1SM -SN BR VV011 M07/M08 A2991 RMK AO2
VIS N-E 2 MTNS OBSC NE-SE P0004 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281231
MTRABQ
SPECI KABQ 281230Z 36005KT 1SM -SN BR VV011 M07/M08 A2991 RMK AO2
VIS N-E 2 MTNS OBSC NE-SE P0004 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281219
MTRABQ
SPECI KABQ 281218Z 34006KT 1/2SM SN FZFG VV010 M07/M08 A2991 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0003 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281219
MTRABQ
SPECI KABQ 281218Z 34006KT 1/2SM SN FZFG VV010 M07/M08 A2991 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0003 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281154
MTRCQC
METAR KCQC 281153Z AUTO 12004KT 1SM -SN BR VV002 M12/M14 A2984 RMK
AO2 SNE25B28 SLP170 P0000 60007 70011 T11171139 11111 21117 55003

000
SAUS45 KABQ 281154
MTRCQC
METAR KCQC 281153Z AUTO 12004KT 1SM -SN BR VV002 M12/M14 A2984 RMK
AO2 SNE25B28 SLP170 P0000 60007 70011 T11171139 11111 21117 55003

000
SAUS45 KABQ 281154
MTRTCS
METAR KTCS 281153Z AUTO 20007KT 10SM OVC060 01/M04 A2987 RMK AO2
SLP093 T00061044 10011 21011 53000 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281154
MTRTCS
METAR KTCS 281153Z AUTO 20007KT 10SM OVC060 01/M04 A2987 RMK AO2
SLP093 T00061044 10011 21011 53000 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281153
MTRABQ
METAR KABQ 281152Z 33005KT 1/2SM SN FZFG VV007 M07/M08 A2990 RMK AO2
SLP156 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/8 4/008 P0009 60026 70045 T10671078
11061 21072 53001

000
SAUS45 KABQ 281153
MTRABQ
METAR KABQ 281152Z 33005KT 1/2SM SN FZFG VV007 M07/M08 A2990 RMK AO2
SLP156 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/8 4/008 P0009 60026 70045 T10671078
11061 21072 53001

000
SAUS45 KABQ 281142
MTRABQ
SPECI KABQ 281141Z 34006KT 1/2SM SN FZFG VV007 M07/M08 A2990 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0007 T10671078

000
SAUS45 KABQ 281126
MTRCQC
SPECI KCQC 281125Z AUTO 15005KT 3/4SM BR VV002 M12/M13 A2983 RMK AO2
SNE25 P0000 T11171133

000
SAUS45 KABQ 281114
MTRABQ
SPECI KABQ 281113Z 02007KT 3/4SM -SN BR VV009 M07/M08 A2989 RMK AO2
VIS N-NE 3 S 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10721083

000
SAUS45 KABQ 281113
MTRCQC
SPECI KCQC 281112Z AUTO 14009KT 1 1/4SM -SN BR OVC003 M12/M13 A2983
RMK AO2 P0000 T11171133

000
SAUS45 KABQ 281100 COR
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281100 COR
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281059 COR
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281059 COR
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281058 COR
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281058 COR
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281057
MTRABQ
METAR KABQ 281052Z COR 36010KT 1SM -SN BR VV009 M07/M09 A2989 RMK
AO2 SLP153 VIS N-NE 2 S 1/2 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/7 P0003
T10721089

000
SAUS45 KABQ 281057
MTRABQ
METAR KABQ 281052Z COR 36010KT 1SM -SN BR VV009 M07/M09 A2989 RMK
AO2 SLP153 VIS N-NE 2 S 1/2 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/7 P0003
T10721089

000
SAUS45 KABQ 281056 COR
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281056 COR
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281055
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281055
MTRCQC
METAR KCQC 281053Z AUTO 14010KT 2SM -SN BR BKN004 OVC008 M12/M14
A2982 RMK AO2 SLP163 P0004 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281054
MTRTCS
METAR KTCS 281053Z AUTO 22003KT 10SM OVC070 00/M02 A2987 RMK AO2
SLP094 T00001022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281054
MTRTCS
METAR KTCS 281053Z AUTO 22003KT 10SM OVC070 00/M02 A2987 RMK AO2
SLP094 T00001022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 281053
MTRABQ
METAR KABQ 281052Z 36010KT 1SM -SN BR VV009 M07/M09 A2989 RMK AO2
SLP153 VIS 2 N-NE 1/2 S MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/7 P0003 T10721089

000
SAUS45 KABQ 281053
MTRABQ
METAR KABQ 281052Z 36010KT 1SM -SN BR VV009 M07/M09 A2989 RMK AO2
SLP153 VIS 2 N-NE 1/2 S MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/7 P0003 T10721089

000
SAUS45 KABQ 281049
MTRABQ
SPECI KABQ 281048Z 01010KT 1SM -SN BR VV009 M07/M08 A2989 RMK AO2
VIS 2 N-NE 1/2 S MTNS OBSC NE-SE P0003

000
SAUS45 KABQ 281049
MTRABQ
SPECI KABQ 281048Z 01010KT 1SM -SN BR VV009 M07/M08 A2989 RMK AO2
VIS 2 N-NE 1/2 S MTNS OBSC NE-SE P0003

000
SAUS45 KABQ 281031
MTRABQ
SPECI KABQ 281030Z 35011KT 3/4SM -SN BR FEW009 BKN017 OVC026 M07/M08
A2989 RMK AO2 VIS 2 1/2 E MTNS OBSC NE-SE P0002 T10721083

000
SAUS45 KABQ 281031
MTRABQ
SPECI KABQ 281030Z 35011KT 3/4SM -SN BR FEW009 BKN017 OVC026 M07/M08
A2989 RMK AO2 VIS 2 1/2 E MTNS OBSC NE-SE P0002 T10721083

000
SAUS45 KABQ 281028
MTRCQC
SPECI KCQC 281026Z AUTO 14010KT 1/2SM SN FZFG VV005 M12/M14 A2982
RMK AO2 P0001 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281013
MTRABQ
SPECI KABQ 281013Z 34009KT 3SM -SN BR SCT009 OVC026 M07/M08 A2989
RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10721083

000
SAUS45 KABQ 281001 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281001 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 281001
MTRCQC
SPECI KCQC 281001Z AUTO 14012KT 1 1/4SM -SN BR OVC004 M12/M14 A2983
RMK AO2 P0000 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280959 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280959 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280958 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280958 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280956 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280955 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280954
MTRTCS
METAR KTCS 280953Z AUTO 33004KT 10SM BKN080 00/M02 A2988 RMK AO2
SLP095 T00001022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280954
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280954
MTRCQC
METAR KCQC 280953Z AUTO 14010KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M14 A2983 RMK
AO2 SNB0856 SLP165 P0002 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280952
MTRABQ
METAR KABQ 280952Z 34007KT 1 1/4SM -SN BR OVC009 M07/M08 A2988 RMK
AO2 SLP147 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/6 P0005 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280935
MTRABQ
SPECI KABQ 280935Z 35007KT 3/4SM -SN BR VV008 M07/M08 A2988 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0003 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280933
MTRABQ
SPECI KABQ 280933Z 35007KT 1SM -SN BR VV009 M07/M08 A2988 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0003 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280926
MTRABQ
SPECI KABQ 280926Z 34006KT 1SM -SN BR VV011 M07/M08 A2988 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0002 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280854
MTRTCS
METAR KTCS 280853Z AUTO 34003KT 10SM BKN080 M01/M03 A2987 RMK AO2
SLP099 T10061028 55002 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280854
MTRCQC
METAR KCQC 280853Z AUTO 12007KT 1/2SM FZFG VV002 M12/M13 A2985 RMK
AO2 SLP170 60001 T11171133 55005

000
SAUS45 KABQ 280852
MTRABQ
METAR KABQ 280852Z 35008KT 1 1/2SM -SN BR OVC015 M07/M08 A2989 RMK
AO2 SLP152 VIS 5 NE-SE 1 S-SW MTNS OBSC NE-SE P0003 60009 T10671078
56005

000
SAUS45 KABQ 280841
MTRABQ
SPECI KABQ 280841Z 35007KT 1SM -SN BR OVC015 M07/M08 A2990 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0002 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280829
MTRABQ
SPECI KABQ 280829Z 35007KT 2 1/2SM -SN BR BKN015 OVC023 M07/M08
A2990 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280812
MTRCQC
SPECI KCQC 280810Z AUTO 12010KT 1/2SM FZFG VV002 M12/M13 A2984 RMK
AO2 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280805
MTRABQ
SPECI KABQ 280805Z 36005KT 1SM -SN BR BKN013 OVC021 M07/M08 A2990
RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280755
MTRCQC
METAR KCQC 280753Z AUTO 13010KT 1/4SM FZFG VV002 M12/M13 A2984 RMK
AO2 SLP169 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280754
MTRABQ
METAR KABQ 280752Z COR 35008KT 1 3/4SM -SN BR SCT013 OVC021 M07/M08
A2990 RMK AO2 SLP156 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280754
MTRTCS
METAR KTCS 280753Z AUTO 35004KT 10SM SCT070 00/M03 A2987 RMK AO2
SLP103 T00001028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280752
MTRABQ
METAR KABQ 280752Z 35008KT 1 3/4SM -SN BR SCT013 OVC022 M07/M08
A2990 RMK AO2 SLP156 VIS 1 3/4 S-W MTNS OBSC NE-SE P0001 T10671078

000
SAUS45 KABQ 280721
MTRABQ
SPECI KABQ 280720Z 35008KT 1 1/2SM -SN BR BKN013 OVC019 M06/M08
A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10611078

000
SAUS45 KABQ 280710
MTRABQ
SPECI KABQ 280709Z 35008KT 4SM -SN BR BKN013 BKN019 OVC027 M06/M08
A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10611078

000
SAUS45 KABQ 280710
MTRCQC
SPECI KCQC 280709Z AUTO 11007KT 1/4SM FZFG VV002 M11/M13 A2985 RMK
AO2 T11111128

000
SAUS45 KABQ 280702 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280701 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280659 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280659 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280658 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280658 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280656 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280656 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280655 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280655 COR
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280654
MTRTCS
METAR KTCS 280653Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M03 A2987 RMK AO2 SLP103
T00061028 401001006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280654
MTRTCS
METAR KTCS 280653Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M03 A2987 RMK AO2 SLP103
T00061028 401001006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280654
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280654
MTRCQC
METAR KCQC 280653Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 SLP174 P0001 T11111133 410941128

000
SAUS45 KABQ 280653
MTRABQ
METAR KABQ 280652Z 35006KT 3SM -SN BR OVC017 M06/M08 A2990 RMK AO2
SLP153 SNINCR 1/5 MTNS OBSC NE-SE P0005 T10611078 410221061

000
SAUS45 KABQ 280653
MTRABQ
METAR KABQ 280652Z 35006KT 3SM -SN BR OVC017 M06/M08 A2990 RMK AO2
SLP153 SNINCR 1/5 MTNS OBSC NE-SE P0005 T10611078 410221061

000
SAUS45 KABQ 280645
MTRABQ
SPECI KABQ 280644Z 36009KT 2SM -SN BR OVC015 M06/M07 A2990 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0004 T10611072

000
SAUS45 KABQ 280645
MTRABQ
SPECI KABQ 280644Z 36009KT 2SM -SN BR OVC015 M06/M07 A2990 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0004 T10611072

000
SAUS45 KABQ 280633
MTRABQ
SPECI KABQ 280632Z 34009KT 3/4SM -SN BR VV009 M06/M07 A2990 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0003 T10611072

000
SAUS45 KABQ 280633
MTRABQ
SPECI KABQ 280632Z 34009KT 3/4SM -SN BR VV009 M06/M07 A2990 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0003 T10611072

000
SAUS45 KABQ 280631
MTRCQC
SPECI KCQC 280630Z AUTO 12007KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 P0001 T11111128

000
SAUS45 KABQ 280631
MTRCQC
SPECI KCQC 280630Z AUTO 12007KT 1/2SM FZFG VV002 M11/M13 A2986 RMK
AO2 SNE29 P0001 T11111128

000
SAUS45 KABQ 280620
MTRCQC
SPECI KCQC 280619Z AUTO 12006KT 1 1/4SM -SN BR OVC003 M11/M13 A2986
RMK AO2 P0001 T11111128

000
SAUS45 KABQ 280620
MTRCQC
SPECI KCQC 280619Z AUTO 12006KT 1 1/4SM -SN BR OVC003 M11/M13 A2986
RMK AO2 P0001 T11111128

000
SAUS45 KABQ 280558
MTRABQ
SPECI KABQ 280554Z COR 01008KT 3/4SM -SN BR BKN014 OVC033 M06/M07
A2991 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10611072

000
SAUS45 KABQ 280558
MTRCQC
SPECI KCQC 280556Z AUTO 12007KT 1SM -SN BR VV005 M12/M13 A2986 RMK
AO2 P0001 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280558
MTRCQC
SPECI KCQC 280556Z AUTO 12007KT 1SM -SN BR VV005 M12/M13 A2986 RMK
AO2 P0001 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280558
MTRABQ
SPECI KABQ 280554Z COR 01008KT 3/4SM -SN BR BKN014 OVC033 M06/M07
A2991 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10611072

000
SAUS45 KABQ 280555
MTRABQ
SPECI KABQ 280554Z 01008KT 3/4SM -SN BR BKN014 OVC033 M06/M07 A2991
RMK AO2 P0000 T10611072

000
SAUS45 KABQ 280555
MTRABQ
SPECI KABQ 280554Z 01008KT 3/4SM -SN BR BKN014 OVC033 M06/M07 A2991
RMK AO2 P0000 T10611072

000
SAUS45 KABQ 280554
MTRCQC
METAR KCQC 280553Z AUTO 12008KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M13 A2986 RMK
AO2 SNB27 SLP179 P0001 60004 T11171133 11106 21122 50000

000
SAUS45 KABQ 280554
MTRTCS
METAR KTCS 280553Z AUTO 00000KT 10SM SCT095 01/M02 A2988 RMK AO2
SLP108 T00111022 10100 20011 50006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280554
MTRCQC
METAR KCQC 280553Z AUTO 12008KT 3/4SM -SN BR VV004 M12/M13 A2986 RMK
AO2 SNB27 SLP179 P0001 60004 T11171133 11106 21122 50000

000
SAUS45 KABQ 280554
MTRTCS
METAR KTCS 280553Z AUTO 00000KT 10SM SCT095 01/M02 A2988 RMK AO2
SLP108 T00111022 10100 20011 50006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280553
MTRABQ
METAR KABQ 280552Z 36008KT 1 3/4SM -SN BR SCT010 BKN016 OVC035
M06/M07 A2991 RMK AO2 SLP158 MTNS OBSC NE-SE 4/004 P0003 60017
T10611067 11039 21061 50004

000
SAUS45 KABQ 280553
MTRABQ
METAR KABQ 280552Z 36008KT 1 3/4SM -SN BR SCT010 BKN016 OVC035
M06/M07 A2991 RMK AO2 SLP158 MTNS OBSC NE-SE 4/004 P0003 60017
T10611067 11039 21061 50004

000
SAUS45 KABQ 280454
MTRCQC
METAR KCQC 280453Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M12/M13 A2987 RMK
AO2 SNE04 SLP182 P0000 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280454
MTRCQC
METAR KCQC 280453Z AUTO 13010KT 1/2SM FZFG VV002 M12/M13 A2987 RMK
AO2 SNE04 SLP182 P0000 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280454
MTRTCS
METAR KTCS 280453Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M02 A2988 RMK AO2 SLP111
T00171017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280454
MTRTCS
METAR KTCS 280453Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M02 A2988 RMK AO2 SLP111
T00171017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280453
MTRABQ
METAR KABQ 280452Z 34008KT 1SM -SN BR SCT010 BKN016 OVC030 M06/M07
A2993 RMK AO2 SLP163 SNINCR 1/4 MTNS OBSC NE-SE P0003 T10561067

000
SAUS45 KABQ 280453
MTRABQ
METAR KABQ 280452Z 34008KT 1SM -SN BR SCT010 BKN016 OVC030 M06/M07
A2993 RMK AO2 SLP163 SNINCR 1/4 MTNS OBSC NE-SE P0003 T10561067

000
SAUS45 KABQ 280441
MTRABQ
SPECI KABQ 280441Z 35009KT 1 1/4SM -SN BR BKN016 OVC030 M06/M07
A2991 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10561072

000
SAUS45 KABQ 280441
MTRABQ
SPECI KABQ 280441Z 35009KT 1 1/4SM -SN BR BKN016 OVC030 M06/M07
A2991 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10561072

000
SAUS45 KABQ 280414
MTRABQ
SPECI KABQ 280413Z 34007KT 2SM -SN BR SCT016 BKN023 OVC040 M05/M07
A2991 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10501067

000
SAUS45 KABQ 280414
MTRABQ
SPECI KABQ 280413Z 34007KT 2SM -SN BR SCT016 BKN023 OVC040 M05/M07
A2991 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10501067

000
SAUS45 KABQ 280409
MTRCQC
SPECI KCQC 280408Z AUTO 12010KT 1/2SM FZFG VV002 M12/M13 A2987 RMK
AO2 SNE04 P0000 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280409
MTRCQC
SPECI KCQC 280408Z AUTO 12010KT 1/2SM FZFG VV002 M12/M13 A2987 RMK
AO2 SNE04 P0000 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280354
MTRCQC
METAR KCQC 280353Z AUTO 13009KT 1 3/4SM -SN BR OVC003 M12/M13 A2987
RMK AO2 SNB0255 SLP185 P0001 T11171133

000
SAUS45 KABQ 280354
MTRTCS
METAR KTCS 280353Z AUTO 05005KT 10SM CLR 03/M02 A2986 RMK AO2 SLP104
T00281017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280352
MTRABQ
METAR KABQ 280352Z 35007KT 1 1/2SM -SN BR BKN016 OVC035 M05/M06
A2990 RMK AO2 SLP155 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10501061

000
SAUS45 KABQ 280352
MTRABQ
METAR KABQ 280352Z 35007KT 1 1/2SM -SN BR BKN016 OVC035 M05/M06
A2990 RMK AO2 SLP155 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10501061

000
SAUS45 KABQ 280342
MTRCQC
SPECI KCQC 280341Z AUTO 13011KT 2SM -SN BR OVC002 M12/M14 A2987 RMK
AO2 SNB0255 P0001 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280342
MTRABQ
SPECI KABQ 280342Z 35008KT 1 1/2SM -SN BR BKN016 OVC035 M05/M06
A2990 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10501061

000
SAUS45 KABQ 280333
MTRABQ
SPECI KABQ 280333Z 34007KT 2SM -SN BR BKN016 OVC035 M05/M06 A2990
RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10501061

000
SAUS45 KABQ 280254
MTRCQC
METAR KCQC 280253Z AUTO 12012KT 1/2SM FZFG VV002 M12/M13 A2986 RMK
AO2 SNE48 SLP182 P0000 60002 T11171133 53005

000
SAUS45 KABQ 280254
MTRTCS
METAR KTCS 280253Z AUTO 09004KT 10SM CLR 04/M03 A2986 RMK AO2 SLP100
T00391033 53015 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280254
MTRCQC
METAR KCQC 280253Z AUTO 12012KT 1/2SM FZFG VV002 M12/M13 A2986 RMK
AO2 SNE48 SLP182 P0000 60002 T11171133 53005

000
SAUS45 KABQ 280254
MTRTCS
METAR KTCS 280253Z AUTO 09004KT 10SM CLR 04/M03 A2986 RMK AO2 SLP100
T00391033 53015 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280252
MTRABQ
METAR KABQ 280252Z 36006KT 1SM -SN BR BKN012 OVC030 M04/M06 A2990
RMK AO2 SLP152 SNINCR 1/3 MTNS OBSC NE-SE P0003 60009 T10441056
53003

000
SAUS45 KABQ 280252
MTRABQ
METAR KABQ 280252Z 36006KT 1SM -SN BR BKN012 OVC030 M04/M06 A2990
RMK AO2 SLP152 SNINCR 1/3 MTNS OBSC NE-SE P0003 60009 T10441056
53003

000
SAUS45 KABQ 280231
MTRCQC
SPECI KCQC 280230Z AUTO 12009KT 1/2SM -SN FZFG VV002 M12/M14 A2986
RMK AO2 P0000 T11221139

000
SAUS45 KABQ 280221
MTRCQC
SPECI KCQC 280219Z AUTO 13010KT 1 1/4SM -SN BR OVC003 M12/M14 A2986
RMK AO2 P0000 T11221139

000
SAUS45 KABQ 280221
MTRCQC
SPECI KCQC 280219Z AUTO 13010KT 1 1/4SM -SN BR OVC003 M12/M14 A2986
RMK AO2 P0000 T11221139

000
SAUS45 KABQ 280213
MTRCQC
SPECI KCQC 280212Z AUTO 13009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M12/M14 A2986
RMK AO2 P0000 T11221139

000
SAUS45 KABQ 280212
MTRABQ
SPECI KABQ 280211Z 36009KT 1SM -SN BR SCT012 BKN018 OVC035 M04/M06
A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280212
MTRABQ
SPECI KABQ 280211Z 36009KT 1SM -SN BR SCT012 BKN018 OVC035 M04/M06
A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280154
MTRCQC
METAR KCQC 280153Z AUTO 13011KT 7SM -SN OVC006 M12/M14 A2985 RMK AO2
CIG 004V008 SLP182 P0001 T11221144

000
SAUS45 KABQ 280154
MTRTCS
METAR KTCS 280153Z AUTO 12008KT 10SM CLR 05/M03 A2983 RMK AO2 SLP089
T00501033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280154
MTRCQC
METAR KCQC 280153Z AUTO 13011KT 7SM -SN OVC006 M12/M14 A2985 RMK AO2
CIG 004V008 SLP182 P0001 T11221144

000
SAUS45 KABQ 280154
MTRTCS
METAR KTCS 280153Z AUTO 12008KT 10SM CLR 05/M03 A2983 RMK AO2 SLP089
T00501033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280153
MTRABQ
METAR KABQ 280152Z 35008KT 2SM -SN BR SCT012 BKN025 OVC040 M04/M06
A2989 RMK AO2 SLP148 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280153
MTRABQ
METAR KABQ 280152Z 35008KT 2SM -SN BR SCT012 BKN025 OVC040 M04/M06
A2989 RMK AO2 SLP148 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280140
MTRCQC
SPECI KCQC 280139Z AUTO 13009KT 5SM -SN BR OVC006 M12/M14 A2985 RMK
AO2 CIG 005V009 P0001 T11221144

000
SAUS45 KABQ 280140
MTRCQC
SPECI KCQC 280139Z AUTO 13009KT 5SM -SN BR OVC006 M12/M14 A2985 RMK
AO2 CIG 005V009 P0001 T11221144

000
SAUS45 KABQ 280139
MTRABQ
SPECI KABQ 280138Z 35009KT 1 1/4SM -SN BR SCT012 BKN025 OVC040
M04/M06 A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280139
MTRABQ
SPECI KABQ 280138Z 35009KT 1 1/4SM -SN BR SCT012 BKN025 OVC040
M04/M06 A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0002 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280133
MTRCQC
SPECI KCQC 280131Z AUTO 12009KT 2 1/2SM -SN OVC009 M12/M14 A2986 RMK
AO2 CIG 006V010 P0001 T11171144

000
SAUS45 KABQ 280133
MTRCQC
SPECI KCQC 280131Z AUTO 12009KT 2 1/2SM -SN OVC009 M12/M14 A2986 RMK
AO2 CIG 006V010 P0001 T11171144

000
SAUS45 KABQ 280122
MTRCQC
SPECI KCQC 280121Z AUTO 12009KT 3SM -SN OVC009 M12/M14 A2985 RMK AO2
P0001 T11171144

000
SAUS45 KABQ 280122
MTRCQC
SPECI KCQC 280121Z AUTO 12009KT 3SM -SN OVC009 M12/M14 A2985 RMK AO2
P0001 T11171144

000
SAUS45 KABQ 280122
MTRABQ
SPECI KABQ 280121Z 36008KT 3SM -SN BR SCT012 BKN025 OVC040 M04/M06
A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280122
MTRABQ
SPECI KABQ 280121Z 36008KT 3SM -SN BR SCT012 BKN025 OVC040 M04/M06
A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280110
MTRABQ
SPECI KABQ 280109Z 35007KT 1 1/2SM -SN BR SCT012 OVC020 M04/M06
A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280110
MTRABQ
SPECI KABQ 280109Z 35007KT 1 1/2SM -SN BR SCT012 OVC020 M04/M06
A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280108
MTRCQC
SPECI KCQC 280107Z AUTO 13010KT 3SM -SN BKN011 OVC023 M12/M14 A2985
RMK AO2 P0000 T11171144

000
SAUS45 KABQ 280108
MTRCQC
SPECI KCQC 280107Z AUTO 13010KT 3SM -SN BKN011 OVC023 M12/M14 A2985
RMK AO2 P0000 T11171144

000
SAUS45 KABQ 280107
MTRABQ
METAR KABQ 280052Z COR 36008KT 1/2SM SN FZFG VV011 M04/M06 A2988 RMK
AO2 SLP147 SNINCR 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0004 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280107
MTRABQ
METAR KABQ 280052Z COR 36008KT 1/2SM SN FZFG VV011 M04/M06 A2988 RMK
AO2 SLP147 SNINCR 1/2 MTNS OBSC NE-SE P0004 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280054
MTRTCS
METAR KTCS 280053Z AUTO 18006KT 10SM CLR 09/M03 A2981 RMK AO2 SLP073
T00891028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280054
MTRTCS
METAR KTCS 280053Z AUTO 18006KT 10SM CLR 09/M03 A2981 RMK AO2 SLP073
T00891028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 280054
MTRCQC
METAR KCQC 280053Z AUTO 13009KT 1SM -SN BR OVC023 M12/M14 A2985 RMK
AO2 SLP177 P0001 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280054
MTRCQC
METAR KCQC 280053Z AUTO 13009KT 1SM -SN BR OVC023 M12/M14 A2985 RMK
AO2 SLP177 P0001 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280053
MTRABQ
METAR KABQ 280052Z 36008KT 1/2SM SN FZFG VV011 M04/M06 A2988 RMK AO2
SLP147 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/2 P0004 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280053
MTRABQ
METAR KABQ 280052Z 36008KT 1/2SM SN FZFG VV011 M04/M06 A2988 RMK AO2
SLP147 MTNS OBSC NE-SE SNINCR 1/2 P0004 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280046
MTRCQC
SPECI KCQC 280045Z AUTO 13010KT 1 1/4SM -SN BR OVC021 M12/M14 A2985
RMK AO2 P0001 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280046
MTRCQC
SPECI KCQC 280045Z AUTO 13010KT 1 1/4SM -SN BR OVC021 M12/M14 A2985
RMK AO2 P0001 T11171139

000
SAUS45 KABQ 280034
MTRABQ
SPECI KABQ 280033Z 36008KT 1/2SM SN FZFG VV012 M04/M06 A2989 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0003 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280034
MTRABQ
SPECI KABQ 280033Z 36008KT 1/2SM SN FZFG VV012 M04/M06 A2989 RMK AO2
MTNS OBSC NE-SE P0003 T10441056

000
SAUS45 KABQ 280030
MTRCQC
SPECI KCQC 280029Z AUTO 12008KT 3/4SM -SN SCT005 OVC022 M11/M14
A2984 RMK AO2 P0001 T11111139

000
SAUS45 KABQ 280030
MTRCQC
SPECI KCQC 280029Z AUTO 12008KT 3/4SM -SN SCT005 OVC022 M11/M14
A2984 RMK AO2 P0001 T11111139

000
SAUS45 KABQ 280017
MTRABQ
SPECI KABQ 280016Z 36007KT 3/4SM -SN BR BKN015 OVC025 M04/M06 A2989
RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10391056

000
SAUS45 KABQ 280017
MTRABQ
SPECI KABQ 280016Z 36007KT 3/4SM -SN BR BKN015 OVC025 M04/M06 A2989
RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0001 T10391056

000
SAUS45 KABQ 280013 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 280009Z AUTO 12009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985
RMK AO2 P0000 T11111133

000
SAUS45 KABQ 280013 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 280009Z AUTO 12009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985
RMK AO2 P0000 T11111133

000
SAUS45 KABQ 280011 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 280009Z AUTO 12009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985
RMK AO2 P0000 T11111133

000
SAUS45 KABQ 280011 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 280009Z AUTO 12009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985
RMK AO2 P0000 T11111133

000
SAUS45 KABQ 280010 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 280009Z AUTO 12009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985
RMK AO2 P0000 T11111133

000
SAUS45 KABQ 280010
MTRCQC
SPECI KCQC 280009Z AUTO 12009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985
RMK AO2 P0000 T11111133

000
SAUS45 KABQ 280010
MTRCQC
SPECI KCQC 280009Z AUTO 12009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985
RMK AO2 P0000 T11111133

000
SAUS45 KABQ 280010 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 280009Z AUTO 12009KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985
RMK AO2 P0000 T11111133

000
SAUS45 KABQ 280003 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 280002 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 280001 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 280001 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272359 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272359 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272358 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272358 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272357 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272357 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272356 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272356 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272355 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272355 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272354
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272354
MTRTCS
METAR KTCS 272353Z AUTO 20006KT 10SM CLR 10/M03 A2981 RMK AO2 SLP068
T01001033 10100 20039 56018 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272354
MTRTCS
METAR KTCS 272353Z AUTO 20006KT 10SM CLR 10/M03 A2981 RMK AO2 SLP068
T01001033 10100 20039 56018 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272354
MTRCQC
METAR KCQC 272353Z AUTO 13010KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK AO2
SLP173 P0000 60000 T11061133 11094 21111 58001

000
SAUS45 KABQ 272352
MTRCQC
SPECI KCQC 272351Z AUTO 12009KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2985 RMK AO2
P0000

000
SAUS45 KABQ 272352
MTRABQ
METAR KABQ 272352Z 33008KT 1SM -SN BR FEW010 BKN020 OVC030 M04/M05
A2988 RMK AO2 SLP148 MTNS OBSC NE-SE 4/001 P0000 60002 T10391050
11022 21039 56007

000
SAUS45 KABQ 272352
MTRCQC
SPECI KCQC 272351Z AUTO 12009KT 3SM -SN OVC006 M11/M13 A2985 RMK AO2
P0000

000
SAUS45 KABQ 272352
MTRABQ
METAR KABQ 272352Z 33008KT 1SM -SN BR FEW010 BKN020 OVC030 M04/M05
A2988 RMK AO2 SLP148 MTNS OBSC NE-SE 4/001 P0000 60002 T10391050
11022 21039 56007

000
SAUS45 KABQ 272346
MTRABQ
SPECI KABQ 272346Z 35006KT 1 1/2SM -SN BR FEW010 BKN020 OVC030
M03/M05 A2988 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000

000
SAUS45 KABQ 272330
MTRCQC
SPECI KCQC 272329Z AUTO 12010KT 2 1/2SM -SN OVC006 M11/M13 A2984 RMK
AO2 P0000 T11061133

000
SAUS45 KABQ 272329
MTRABQ
SPECI KABQ 272329Z 35009KT 4SM -SN BR FEW010 BKN025 OVC050 M04/M06
A2988 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10391056

000
SAUS45 KABQ 272319
MTRCQC
SPECI KCQC 272318Z AUTO 13008KT 1 1/2SM -SN OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 P0000 T11061133

000
SAUS45 KABQ 272317
MTRABQ
SPECI KABQ 272317Z 01008KT 2 1/2SM -SN BR FEW010 BKN020 OVC040
M03/M05 A2988 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10331050

000
SAUS45 KABQ 272300
MTRABQ
SPECI KABQ 272300Z 35008KT 1 1/2SM -SN BR FEW010 BKN019 OVC040
M03/M05 A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10331050

000
SAUS45 KABQ 272300
MTRABQ
SPECI KABQ 272300Z 35008KT 1 1/2SM -SN BR FEW010 BKN019 OVC040
M03/M05 A2989 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10331050

000
SAUS45 KABQ 272259 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272259 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272258 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272258 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272256 COR
MTRTCS
METAR KTCS 272253Z AUTO 16006G15KT 10SM CLR 09/M03 A2981 RMK AO2
SLP073 T00941028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272256 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272256 COR
MTRTCS
METAR KTCS 272253Z AUTO 16006G15KT 10SM CLR 09/M03 A2981 RMK AO2
SLP073 T00941028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272256 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272255 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272255 COR
MTRTCS
METAR KTCS 272253Z AUTO 16006G15KT 10SM CLR 09/M03 A2981 RMK AO2
SLP073 T00941028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272255 COR
MTRTCS
METAR KTCS 272253Z AUTO 16006G15KT 10SM CLR 09/M03 A2981 RMK AO2
SLP073 T00941028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272255 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272254
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272254
MTRCQC
METAR KCQC 272253Z AUTO 13009KT 2SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2985 RMK
AO2 VIS 1 1/4V3 SNE06B24 CIG 003V007 SLP173 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 272252
MTRABQ
METAR KABQ 272252Z 36009KT 2SM -SN BR FEW012 BKN019 OVC024 M03/M06
A2989 RMK AO2 SLP147 VIS 1 1/4 SE-S-W MTNS OBSC NE-SE P0002
T10331056

000
SAUS45 KABQ 272252
MTRABQ
METAR KABQ 272252Z 36009KT 2SM -SN BR FEW012 BKN019 OVC024 M03/M06
A2989 RMK AO2 SLP147 VIS 1 1/4 SE-S-W MTNS OBSC NE-SE P0002
T10331056

000
SAUS45 KABQ 272241 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272241 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272240 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272240 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272238 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272238 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272237 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272237 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272236
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272236
MTRCQC
SPECI KCQC 272235Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
SNE06B24 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272236
MTRABQ
SPECI KABQ 272236Z 33009KT 2SM -SN BR FEW012 BKN019 OVC024 M03/M06
A2989 RMK AO2 VIS 1 1/4 SE-S-W MTNS OBSC NE-SE P0001 T10331056

000
SAUS45 KABQ 272236
MTRABQ
SPECI KABQ 272236Z 33009KT 2SM -SN BR FEW012 BKN019 OVC024 M03/M06
A2989 RMK AO2 VIS 1 1/4 SE-S-W MTNS OBSC NE-SE P0001 T10331056

000
SAUS45 KABQ 272213
MTRABQ
SPECI KABQ 272212Z 35006KT 4SM -SN BR FEW007 SCT012 OVC020 M03/M06
A2990 RMK AO2 VIS 2 1/2 S-W MTNS OBSC NE-SE P0001 T10331056

000
SAUS45 KABQ 272213
MTRABQ
SPECI KABQ 272212Z 35006KT 4SM -SN BR FEW007 SCT012 OVC020 M03/M06
A2990 RMK AO2 VIS 2 1/2 S-W MTNS OBSC NE-SE P0001 T10331056

000
SAUS45 KABQ 272203
MTRCQC
SPECI KCQC 272202Z AUTO 12008KT 3SM -SN BR OVC005 M10/M12 A2986 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272203
MTRCQC
SPECI KCQC 272202Z AUTO 12008KT 3SM -SN BR OVC005 M10/M12 A2986 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272158 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272153Z AUTO 13008KT 1 3/4SM -SN OVC005 M10/M13 A2985 RMK
AO2 SLP171 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272158 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272153Z AUTO 13008KT 1 3/4SM -SN OVC005 M10/M13 A2985 RMK
AO2 SLP171 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272156 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272153Z AUTO 13008KT 1 3/4SM -SN OVC005 M10/M13 A2985 RMK
AO2 SLP171 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272156 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272153Z AUTO 13008KT 1 3/4SM -SN OVC005 M10/M13 A2985 RMK
AO2 SLP171 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272155 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272153Z AUTO 13008KT 1 3/4SM -SN OVC005 M10/M13 A2985 RMK
AO2 SLP171 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272155 COR
MTRCQC
METAR KCQC 272153Z AUTO 13008KT 1 3/4SM -SN OVC005 M10/M13 A2985 RMK
AO2 SLP171 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272154
MTRTCS
METAR KTCS 272153Z AUTO 19010G15KT 10SM CLR 09/M03 A2984 RMK AO2
SLP084 T00941028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272154
MTRCQC
METAR KCQC 272153Z AUTO 13008KT 1 3/4SM -SN OVC005 M10/M13 A2985 RMK
AO2 SLP171 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272153
MTRABQ
METAR KABQ 272152Z 01007KT 7SM -SN FEW008 BKN012 OVC020 M03/M06
A2990 RMK AO2 SNE29B42 SLP148 VIS 3 W-N MTNS OBSC NE-SE P0000
T10281061

000
SAUS45 KABQ 272145
MTRABQ
SPECI KABQ 272144Z 36007KT 7SM -SN FEW009 BKN012 OVC020 M03/M06
A2991 RMK AO2 SNE29B42 VIS 3 W-N MTNS OBSC NE-SE P0000 T10281061

000
SAUS45 KABQ 272145
MTRABQ
SPECI KABQ 272144Z 36007KT 7SM -SN FEW009 BKN012 OVC020 M03/M06
A2991 RMK AO2 SNE29B42 VIS 3 W-N MTNS OBSC NE-SE P0000 T10281061

000
SAUS45 KABQ 272130
MTRABQ
SPECI KABQ 272129Z 36006KT 9SM FEW009 BKN014 OVC020 M03/M06 A2991
RMK AO2 SNE29 VCSH N-E SHSN DSNT SE-S MTNS OBSC NE-SE P0000
T10281056

000
SAUS45 KABQ 272120
MTRCQC
SPECI KCQC 272118Z AUTO 11009KT 3SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK AO2
P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272112
MTRCQC
SPECI KCQC 272111Z AUTO 11008KT 1 1/2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK
AO2 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272112
MTRCQC
SPECI KCQC 272111Z AUTO 11008KT 1 1/2SM -SN OVC005 M10/M13 A2986 RMK
AO2 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272054
MTRCQC
METAR KCQC 272053Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC006 M09/M12 A2988 RMK AO2
SLP177 P0000 60000 T10941122 55016

000
SAUS45 KABQ 272054
MTRTCS
METAR KTCS 272053Z AUTO 15009KT 10SM FEW037 08/M02 A2987 RMK AO2
SLP094 T00781022 58033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272054
MTRCQC
METAR KCQC 272053Z AUTO 13008KT 2SM -SN OVC006 M09/M12 A2988 RMK AO2
SLP177 P0000 60000 T10941122 55016

000
SAUS45 KABQ 272054
MTRTCS
METAR KTCS 272053Z AUTO 15009KT 10SM FEW037 08/M02 A2987 RMK AO2
SLP094 T00781022 58033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 272053
MTRABQ
METAR KABQ 272052Z 35005KT 8SM -SN FEW009 BKN015 OVC025 M03/M06
A2991 RMK AO2 SLP154 MTNS OBSC NE-SE P0000 60000 T10281056 58024

000
SAUS45 KABQ 272053
MTRABQ
METAR KABQ 272052Z 35005KT 8SM -SN FEW009 BKN015 OVC025 M03/M06
A2991 RMK AO2 SLP154 MTNS OBSC NE-SE P0000 60000 T10281056 58024

000
SAUS45 KABQ 272049
MTRCQC
SPECI KCQC 272048Z AUTO 12008KT 2SM -SN BR OVC006 M09/M12 A2988 RMK
AO2 P0000

000
SAUS45 KABQ 272049
MTRCQC
SPECI KCQC 272048Z AUTO 12008KT 2SM -SN BR OVC006 M09/M12 A2988 RMK
AO2 P0000

000
SAUS45 KABQ 272047
MTRABQ
SPECI KABQ 272046Z 35005KT 8SM -SN FEW009 BKN015 OVC025 M03/M06
A2991 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000

000
SAUS45 KABQ 272047
MTRABQ
SPECI KABQ 272046Z 35005KT 8SM -SN FEW009 BKN015 OVC025 M03/M06
A2991 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000

000
SAUS45 KABQ 272034 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272032Z AUTO 12010KT 1 3/4SM -SN OVC006 M10/M13 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272032 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272032 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272032
MTRCQC
SPECI KCQC 272032Z AUTO 12010KT 1 3/4SM -SN OVC006 M10/M13 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272032
MTRCQC
SPECI KCQC 272032Z AUTO 12010KT 1 3/4SM -SN OVC006 M10/M13 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001128

000
SAUS45 KABQ 272031 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272031 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272030
MTRABQ
SPECI KABQ 272029Z 01005KT 8SM -SN FEW009 BKN013 OVC025 M03/M06
A2992 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10331056

000
SAUS45 KABQ 272030
MTRABQ
SPECI KABQ 272029Z 01005KT 8SM -SN FEW009 BKN013 OVC025 M03/M06
A2992 RMK AO2 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10331056

000
SAUS45 KABQ 272029 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272029 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272028 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272028 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272028
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272028
MTRCQC
SPECI KCQC 272026Z AUTO 12009KT 3SM -SN BR OVC006 M10/M12 A2988 RMK
AO2 P0000 T11001122

000
SAUS45 KABQ 272005
MTRCQC
SPECI KCQC 272003Z AUTO 12008KT 1 1/4SM -SN OVC006 M09/M12 A2991 RMK
AO2 P0000 T10941122

000
SAUS45 KABQ 272005
MTRCQC
SPECI KCQC 272003Z AUTO 12008KT 1 1/4SM -SN OVC006 M09/M12 A2991 RMK
AO2 P0000 T10941122

000
SAUS45 KABQ 271956 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271953Z AUTO 15008KT 2 1/2SM -SN OVC006 M09/M12 A2991 RMK
AO2 VIS 1 3/4V4 SLP189 P0000 T10941122

000
SAUS45 KABQ 271956 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271953Z AUTO 15008KT 2 1/2SM -SN OVC006 M09/M12 A2991 RMK
AO2 VIS 1 3/4V4 SLP189 P0000 T10941122

000
SAUS45 KABQ 271955 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271953Z AUTO 15008KT 2 1/2SM -SN OVC006 M09/M12 A2991 RMK
AO2 VIS 1 3/4V4 SLP189 P0000 T10941122

000
SAUS45 KABQ 271954
MTRCQC
METAR KCQC 271953Z AUTO 15008KT 2 1/2SM -SN OVC006 M09/M12 A2991 RMK
AO2 VIS 1 3/4V4 SLP189 P0000 T10941122

000
SAUS45 KABQ 271954
MTRCQC
METAR KCQC 271953Z AUTO 15008KT 2 1/2SM -SN OVC006 M09/M12 A2991 RMK
AO2 VIS 1 3/4V4 SLP189 P0000 T10941122

000
SAUS45 KABQ 271954
MTRTCS
METAR KTCS 271953Z AUTO VRB03KT 10SM BKN031 06/M02 A2990 RMK AO2
SLP112 T00561022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271954
MTRTCS
METAR KTCS 271953Z AUTO VRB03KT 10SM BKN031 06/M02 A2990 RMK AO2
SLP112 T00561022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271953
MTRABQ
METAR KABQ 271952Z 01006KT 8SM -SN SCT010 OVC014 M03/M06 A2996 RMK
AO2 SNB47 SLP171 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10331061 $

000
SAUS45 KABQ 271953
MTRABQ
METAR KABQ 271952Z 01006KT 8SM -SN SCT010 OVC014 M03/M06 A2996 RMK
AO2 SNB47 SLP171 MTNS OBSC NE-SE P0000 T10331061 $

000
SAUS45 KABQ 271854
MTRTCS
METAR KTCS 271853Z AUTO 18008KT 10SM OVC029 04/M02 A2995 RMK AO2
SLP130 T00441022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271854
MTRTCS
METAR KTCS 271853Z AUTO 18008KT 10SM OVC029 04/M02 A2995 RMK AO2
SLP130 T00441022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271854
MTRCQC
METAR KCQC 271853Z AUTO 13010KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2993
RMK AO2 SLP197 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 271854
MTRCQC
METAR KCQC 271853Z AUTO 13010KT 1 3/4SM -SN BR OVC005 M11/M13 A2993
RMK AO2 SLP197 P0000 T11061128

000
SAUS45 KABQ 271852
MTRABQ
METAR KABQ 271852Z 08009KT 10SM FEW010 BKN018 OVC030 M03/M07 A2999
RMK AO2 SLP182 VCSH NE-SE SHSN DSNT SE-SW MTNS OBSC NE-SE T10281067

000
SAUS45 KABQ 271852
MTRABQ
METAR KABQ 271852Z 08009KT 10SM FEW010 BKN018 OVC030 M03/M07 A2999
RMK AO2 SLP182 VCSH NE-SE SHSN DSNT SE-SW MTNS OBSC NE-SE T10281067

000
SAUS45 KABQ 271758 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271753Z AUTO 13012KT 1 3/4SM -SN BR OVC007 M11/M13 A2994
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11111133 11106 21128 58003

000
SAUS45 KABQ 271758 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271753Z AUTO 13012KT 1 3/4SM -SN BR OVC007 M11/M13 A2994
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11111133 11106 21128 58003

000
SAUS45 KABQ 271756 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271753Z AUTO 13012KT 1 3/4SM -SN BR OVC007 M11/M13 A2994
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11111133 11106 21128 58003

000
SAUS45 KABQ 271756 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271753Z AUTO 13012KT 1 3/4SM -SN BR OVC007 M11/M13 A2994
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11111133 11106 21128 58003

000
SAUS45 KABQ 271755 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271753Z AUTO 13012KT 1 3/4SM -SN BR OVC007 M11/M13 A2994
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11111133 11106 21128 58003

000
SAUS45 KABQ 271755 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271753Z AUTO 13012KT 1 3/4SM -SN BR OVC007 M11/M13 A2994
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11111133 11106 21128 58003

000
SAUS45 KABQ 271754
MTRTCS
METAR KTCS 271753Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 03/M02 A2998 RMK AO2
SLP142 T00281022 10033 20000 58001 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271754
MTRCQC
METAR KCQC 271753Z AUTO 13012KT 1 3/4SM -SN BR OVC007 M11/M13 A2994
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11111133 11106 21128 58003

000
SAUS45 KABQ 271754
MTRTCS
METAR KTCS 271753Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 03/M02 A2998 RMK AO2
SLP142 T00281022 10033 20000 58001 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271754
MTRCQC
METAR KCQC 271753Z AUTO 13012KT 1 3/4SM -SN BR OVC007 M11/M13 A2994
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11111133 11106 21128 58003

000
SAUS45 KABQ 271752
MTRABQ
METAR KABQ 271752Z 08013KT 10SM FEW003 OVC020 M03/M08 A2999 RMK AO2
SLP181 VCSH NE SHSN DSNT E-W MTNS OBSC NE-SE 4/001 T10331083 11033
21050 58003

000
SAUS45 KABQ 271752
MTRABQ
METAR KABQ 271752Z 08013KT 10SM FEW003 OVC020 M03/M08 A2999 RMK AO2
SLP181 VCSH NE SHSN DSNT E-W MTNS OBSC NE-SE 4/001 T10331083 11033
21050 58003

000
SAUS45 KABQ 271710
MTRCQC
SPECI KCQC 271709Z AUTO 13012KT 2 1/2SM -SN OVC008 M11/M14 A2995 RMK
AO2 P0000 T11111139

000
SAUS45 KABQ 271710
MTRCQC
SPECI KCQC 271709Z AUTO 13012KT 2 1/2SM -SN OVC008 M11/M14 A2995 RMK
AO2 P0000 T11111139

000
SAUS45 KABQ 271655
MTRTCS
METAR KTCS 271653Z AUTO 17005KT 10SM OVC027 02/M03 A2998 RMK AO2
SLP144 T00171028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271655
MTRTCS
METAR KTCS 271653Z AUTO 17005KT 10SM OVC027 02/M03 A2998 RMK AO2
SLP144 T00171028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271654
MTRCQC
METAR KCQC 271653Z AUTO 12010KT 1 3/4SM -SN OVC008 M11/M14 A2996 RMK
AO2 SLP206 P0000 T11111139

000
SAUS45 KABQ 271654
MTRCQC
METAR KCQC 271653Z AUTO 12010KT 1 3/4SM -SN OVC008 M11/M14 A2996 RMK
AO2 SLP206 P0000 T11111139

000
SAUS45 KABQ 271653
MTRABQ
METAR KABQ 271652Z 07012KT 10SM FEW004 OVC020 M04/M08 A2999 RMK AO2
SLP180 VCSH NE-SE SHSN DSNT SE-S MTNS OBSC NE-SE T10391083

000
SAUS45 KABQ 271653
MTRABQ
METAR KABQ 271652Z 07012KT 10SM FEW004 OVC020 M04/M08 A2999 RMK AO2
SLP180 VCSH NE-SE SHSN DSNT SE-S MTNS OBSC NE-SE T10391083

000
SAUS45 KABQ 271621 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271619Z AUTO 12011KT 2 1/2SM -SN OVC007 M12/M14 A2996 RMK
AO2 P0000 T11171144

000
SAUS45 KABQ 271620 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271619Z AUTO 12011KT 2 1/2SM -SN OVC007 M12/M14 A2996 RMK
AO2 P0000 T11171144

000
SAUS45 KABQ 271619
MTRCQC
SPECI KCQC 271619Z AUTO 12011KT 2 1/2SM -SN OVC007 M12/M14 A2996 RMK
AO2 P0000 T11171144

000
SAUS45 KABQ 271619
MTRCQC
SPECI KCQC 271619Z AUTO 12011KT 2 1/2SM -SN OVC007 M12/M14 A2996 RMK
AO2 P0000 T11171144

000
SAUS45 KABQ 271617 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271611Z AUTO 12013KT 3SM -SN BR OVC007 M12/M14 A2995 RMK
AO2 P0000 T11171139

000
SAUS45 KABQ 271615 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271611Z AUTO 12013KT 3SM -SN BR OVC007 M12/M14 A2995 RMK
AO2 P0000 T11171139

000
SAUS45 KABQ 271613 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271611Z AUTO 12013KT 3SM -SN BR OVC007 M12/M14 A2995 RMK
AO2 P0000 T11171139

000
SAUS45 KABQ 271613 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271611Z AUTO 12013KT 3SM -SN BR OVC007 M12/M14 A2995 RMK
AO2 P0000 T11171139

000
SAUS45 KABQ 271612
MTRCQC
SPECI KCQC 271611Z AUTO 12013KT 3SM -SN BR OVC007 M12/M14 A2995 RMK
AO2 P0000 T11171139

000
SAUS45 KABQ 271612
MTRCQC
SPECI KCQC 271611Z AUTO 12013KT 3SM -SN BR OVC007 M12/M14 A2995 RMK
AO2 P0000 T11171139

000
SAUS45 KABQ 271554
MTRCQC
METAR KCQC 271553Z AUTO 12011KT 2SM -SN BR OVC007 M12/M14 A2996 RMK
AO2 SLP207 P0000 T11171139

000
SAUS45 KABQ 271554
MTRTCS
METAR KTCS 271553Z AUTO 18006KT 10SM OVC028 01/M03 A3000 RMK AO2
SLP151 T00061028 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271553
MTRABQ
METAR KABQ 271552Z 29006KT 10SM FEW005 OVC022 M04/M08 A3001 RMK AO2
SLP189 VCSH NE SHSN DSNT SE-S MTNS OBSC NE-SE T10441078

000
SAUS45 KABQ 271553
MTRABQ
METAR KABQ 271552Z 29006KT 10SM FEW005 OVC022 M04/M08 A3001 RMK AO2
SLP189 VCSH NE SHSN DSNT SE-S MTNS OBSC NE-SE T10441078

000
SAUS45 KABQ 271515
MTRCQC
SPECI KCQC 271514Z AUTO 11010KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2996
RMK AO2 P0000 T11221144

000
SAUS45 KABQ 271515
MTRCQC
SPECI KCQC 271514Z AUTO 11010KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2996
RMK AO2 P0000 T11221144

000
SAUS45 KABQ 271459 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271459 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271458 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271458 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271456 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271456 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271455 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271455 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271454
MTRTCS
METAR KTCS 271453Z AUTO 18006KT 10SM OVC023 00/M03 A2998 RMK AO2
SLP143 T00001028 51009 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271454
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271454
MTRTCS
METAR KTCS 271453Z AUTO 18006KT 10SM OVC023 00/M03 A2998 RMK AO2
SLP143 T00001028 51009 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271454
MTRCQC
METAR KCQC 271453Z AUTO 11012KT 2 1/2SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995
RMK AO2 SLP205 P0000 60000 T11221144 53002

000
SAUS45 KABQ 271453
MTRABQ
METAR KABQ 271452Z 31003KT 10SM FEW005 OVC022 M04/M08 A3000 RMK AO2
SLP182 MTNS OBSC NE-SE T10441083 53009

000
SAUS45 KABQ 271453
MTRABQ
METAR KABQ 271452Z 31003KT 10SM FEW005 OVC022 M04/M08 A3000 RMK AO2
SLP182 MTNS OBSC NE-SE T10441083 53009

000
SAUS45 KABQ 271451
MTRCQC
SPECI KCQC 271450Z AUTO 11012KT 3SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995 RMK
AO2 P0000

000
SAUS45 KABQ 271451
MTRCQC
SPECI KCQC 271450Z AUTO 11012KT 3SM -SN BR OVC008 M12/M14 A2995 RMK
AO2 P0000

000
SAUS45 KABQ 271438 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271438 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271436 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271436 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271435 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271435 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271433 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271433 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271432 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271432 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271431
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271431
MTRCQC
SPECI KCQC 271430Z AUTO 11011KT 2SM -SN BR OVC008 M13/M14 A2994 RMK
AO2 CIG 003V009 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271425 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271417Z AUTO 11012KT 2SM -SN BR BKN003 OVC008 M13/M14
A2993 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271423 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271417Z AUTO 11012KT 2SM -SN BR BKN003 OVC008 M13/M14
A2993 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271422 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271417Z AUTO 11012KT 2SM -SN BR BKN003 OVC008 M13/M14
A2993 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271422 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271417Z AUTO 11012KT 2SM -SN BR BKN003 OVC008 M13/M14
A2993 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271420 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271417Z AUTO 11012KT 2SM -SN BR BKN003 OVC008 M13/M14
A2993 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271420 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271417Z AUTO 11012KT 2SM -SN BR BKN003 OVC008 M13/M14
A2993 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271419 COR
MTRCQC
SPECI KCQC 271417Z AUTO 11012KT 2SM -SN BR BKN003 OVC008 M13/M14
A2993 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271418
MTRCQC
SPECI KCQC 271417Z AUTO 11012KT 2SM -SN BR BKN003 OVC008 M13/M14
A2993 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271414
MTRTCS
SPECI KTCS 271413Z AUTO 22004KT 10SM SCT014 OVC022 00/M02 A2997 RMK
AO2 T00001022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271414
MTRTCS
SPECI KTCS 271413Z AUTO 22004KT 10SM SCT014 OVC022 00/M02 A2997 RMK
AO2 T00001022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271404
MTRTCS
SPECI KTCS 271403Z AUTO 23004KT 10SM SCT008 BKN014 OVC022 01/M02
A2997 RMK AO2 T00061022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271404
MTRTCS
SPECI KTCS 271403Z AUTO 23004KT 10SM SCT008 BKN014 OVC022 01/M02
A2997 RMK AO2 T00061022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271354
MTRCQC
METAR KCQC 271353Z AUTO 11011KT 3SM -SN BR OVC003 M13/M14 A2993 RMK
AO2 SNE1256B20 SLP196 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271354
MTRTCS
METAR KTCS 271353Z AUTO 18004KT 10SM BKN008 OVC013 00/M02 A2997 RMK
AO2 CIG 005V012 SLP132 T00001017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271354
MTRTCS
METAR KTCS 271353Z AUTO 18004KT 10SM BKN008 OVC013 00/M02 A2997 RMK
AO2 CIG 005V012 SLP132 T00001017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271354
MTRCQC
METAR KCQC 271353Z AUTO 11011KT 3SM -SN BR OVC003 M13/M14 A2993 RMK
AO2 SNE1256B20 SLP196 P0000 T11281144

000
SAUS45 KABQ 271353
MTRABQ
METAR KABQ 271352Z 04014KT 10SM FEW006 OVC022 M04/M08 A2998 RMK AO2
SLP169 MTNS OBSC NE-SE T10391083

000
SAUS45 KABQ 271353
MTRABQ
METAR KABQ 271352Z 04014KT 10SM FEW006 OVC022 M04/M08 A2998 RMK AO2
SLP169 MTNS OBSC NE-SE T10391083

000
SAUS45 KABQ 271327
MTRTCS
SPECI KTCS 271325Z AUTO 00000KT 10SM FEW003 OVC011 01/00 A2996 RMK
AO2 T00060000 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271327
MTRTCS
SPECI KTCS 271325Z AUTO 00000KT 10SM FEW003 OVC011 01/00 A2996 RMK
AO2 T00060000 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271255
MTRCQC
METAR KCQC 271253Z AUTO 11010KT 8SM -SN OVC003 M12/M14 A2994 RMK AO2
SLP201 P0000 T11221139

000
SAUS45 KABQ 271254
MTRTCS
METAR KTCS 271253Z AUTO 03004KT 10SM OVC004 01/00 A2995 RMK AO2 CIG
002V006 SLP122 T00060000 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271252
MTRABQ
METAR KABQ 271252Z 07016KT 10SM FEW002 OVC022 M05/M09 A2996 RMK AO2
SLP162 MTNS OBSC NE-SE T10501089

000
SAUS45 KABQ 271244
MTRTCS
SPECI KTCS 271242Z AUTO 01003KT 10SM BKN004 OVC018 01/01 A2995 RMK
AO2 T00110006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271237
MTRTCS
SPECI KTCS 271235Z AUTO 01004KT 10SM BKN005 OVC018 01/01 A2995 RMK
AO2 T00110006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271215
MTRTCS
SPECI KTCS 271214Z AUTO 00000KT 10SM FEW004 OVC019 01/01 A2995 RMK
AO2 T00110006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271159 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271153Z AUTO 12014KT 3SM -SN BR OVC003 M12/M13 A2993 RMK
AO2 SNB17 CIG 003V007 SLP192 P0000 60014 70019 T11171133 11100 21117
55003

000
SAUS45 KABQ 271158 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271153Z AUTO 12014KT 3SM -SN BR OVC003 M12/M13 A2993 RMK
AO2 SNB17 CIG 003V007 SLP192 P0000 60014 70019 T11171133 11100 21117
55003

000
SAUS45 KABQ 271156 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271153Z AUTO 12014KT 3SM -SN BR OVC003 M12/M13 A2993 RMK
AO2 SNB17 CIG 003V007 SLP192 P0000 60014 70019 T11171133 11100 21117
55003

000
SAUS45 KABQ 271155 COR
MTRCQC
METAR KCQC 271153Z AUTO 12014KT 3SM -SN BR OVC003 M12/M13 A2993 RMK
AO2 SNB17 CIG 003V007 SLP192 P0000 60014 70019 T11171133 11100 21117
55003

000
SAUS45 KABQ 271154
MTRCQC
METAR KCQC 271153Z AUTO 12014KT 3SM -SN BR OVC003 M12/M13 A2993 RMK
AO2 SNB17 CIG 003V007 SLP192 P0000 60014 70019 T11171133 11100 21117
55003

000
SAUS45 KABQ 271154
MTRTCS
METAR KTCS 271153Z AUTO 33003KT 10SM OVC021 01/00 A2994 RMK AO2
SLP113 70005 T00060000 10017 21006 53003 TSNO

000
SAUS45 KABQ 271152
MTRABQ
METAR KABQ 271152Z 07015G20KT 10SM FEW002 OVC024 M05/M09 A2997 RMK
AO2 SLP166 MTNS OBSC NE-SE 4/002 60008 70008 T10501094 11033 21050
53003

000
SAUS45 KABQ 271150
MTRCQC
SPECI KCQC 271149Z AUTO 12015KT 2 1/2SM -SN BR OVC003 M12/M13 A2992
RMK AO2 SNB17 P0000

000
SAUS45 KABQ 271132
MTRCQC
SPECI KCQC 271131Z AUTO 10012KT 6SM -SN BR OVC004 M11/M13 A2994 RMK
AO2 SNB17 P0000 T11111133

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities