Home > Products > Valid Products > MTR

000
SAUS45 KABQ 012353
MTRABQ
METAR KABQ 012352Z VRB03KT 10SM FEW090 32/02 A3002 RMK AO2 SLP075
T03220017 10339 20283 56012

000
SAUS45 KABQ 012259 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 27016G26KT 10SM CLR 28/03 A3015 RMK AO2 PK
WND 27026/2248 SLP102 T02830028

000
SAUS45 KABQ 012256 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 27016G26KT 10SM CLR 28/03 A3015 RMK AO2 PK
WND 27026/2248 SLP102 T02830028

000
SAUS45 KABQ 012255 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 27016G26KT 10SM CLR 28/03 A3015 RMK AO2 PK
WND 27026/2248 SLP102 T02830028

000
SAUS45 KABQ 012255
MTRCQC
METAR KCQC 012253Z AUTO 27016G26KT 10SM CLR 28/03 A3015 RMK AO2 PK
WND 27026/2248 SLP102 T02830028

000
SAUS45 KABQ 012254
MTRTCS
METAR KTCS 012253Z AUTO VRB04G15KT 10SM CLR 35/M01 A2997 RMK AO2
SLP050 T03501011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012253
MTRABQ
METAR KABQ 012252Z 00000KT 10SM FEW090 FEW200 33/02 A3003 RMK AO2
SLP074 T03280017

000
SAUS45 KABQ 012154
MTRTCS
METAR KTCS 012153Z AUTO 14007G17KT 080V190 10SM CLR 34/01 A2999 RMK
AO2 SLP054 T03440011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012154
MTRCQC
METAR KCQC 012153Z AUTO 26016KT 10SM CLR 28/01 A3016 RMK AO2 PK WND
28028/2143 SLP107 T02830006

000
SAUS45 KABQ 012153
MTRABQ
METAR KABQ 012152Z 29007G15KT 10SM FEW090 FEW200 32/02 A3004 RMK AO2
SLP077 T03220022

000
SAUS45 KABQ 012059 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012053Z AUTO 30012G21KT 10SM CLR 29/02 A3017 RMK AO2 PK
WND 26028/2026 SLP105 T02890017 58008

000
SAUS45 KABQ 012057
MTRABQ
METAR KABQ 012052Z COR 24010KT 10SM FEW090 FEW200 32/03 A3006 RMK
AO2 SLP083 T03220028 58019

000
SAUS45 KABQ 012056 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012053Z AUTO 30012G21KT 10SM CLR 29/02 A3017 RMK AO2 PK
WND 26028/2026 SLP105 T02890017 58008

000
SAUS45 KABQ 012055 COR
MTRCQC
METAR KCQC 012053Z AUTO 30012G21KT 10SM CLR 29/02 A3017 RMK AO2 PK
WND 26028/2026 SLP105 T02890017 58008

000
SAUS45 KABQ 012054
MTRTCS
METAR KTCS 012053Z AUTO 10007KT 10SM CLR 33/02 A3001 RMK AO2 SLP064
T03330022 58023 TSNO

000
SAUS45 KABQ 012054
MTRCQC
METAR KCQC 012053Z AUTO 30012G21KT 10SM CLR 29/02 A3017 RMK AO2 PK
WND 26028/2026 SLP105 T02890017 58008

000
SAUS45 KABQ 012052
MTRABQ
METAR KABQ 012052Z 32007KT 10SM FEW090 FEW200 32/03 A3006 RMK AO2
SLP083 T03220028 58019

000
SAUS45 KABQ 011955
MTRCQC
METAR KCQC 011953Z AUTO 29010G21KT 10SM CLR 28/01 A3019 RMK AO2 PK
WND 26026/1929 SLP112 T02830011

000
SAUS45 KABQ 011954
MTRTCS
METAR KTCS 011953Z AUTO 09010G16KT 10SM CLR 33/03 A3004 RMK AO2
SLP073 T03280033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011952
MTRABQ
METAR KABQ 011952Z 32007KT 280V350 10SM FEW090 FEW200 31/04 A3008
RMK AO2 SLP087 T03110039

000
SAUS45 KABQ 011854
MTRTCS
METAR KTCS 011853Z AUTO 09006KT 10SM CLR 32/03 A3006 RMK AO2 SLP082
T03220033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011854
MTRCQC
METAR KCQC 011853Z AUTO 31011G23KT 280V360 10SM CLR 28/01 A3019 RMK
AO2 SLP114 T02780006

000
SAUS45 KABQ 011852
MTRABQ
METAR KABQ 011852Z VRB04KT 10SM FEW090 FEW200 29/03 A3011 RMK AO2
SLP100 T02940033

000
SAUS45 KABQ 011754
MTRTCS
METAR KTCS 011753Z AUTO 09008KT 10SM CLR 31/04 A3009 RMK AO2 SLP093
T03060039 10311 20206 58004 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011754
MTRCQC
METAR KCQC 011753Z AUTO 31016G22KT 10SM CLR 27/02 A3020 RMK AO2
SLP118 T02670017 10267 20106 58003

000
SAUS45 KABQ 011752
MTRABQ
METAR KABQ 011752Z 00000KT 10SM FEW090 FEW250 28/04 A3012 RMK AO2
SLP106 T02830039 10283 20172 58004

000
SAUS45 KABQ 011654
MTRCQC
METAR KCQC 011653Z AUTO 31014G21KT 10SM CLR 24/03 A3021 RMK AO2
SLP124 T02440033

000
SAUS45 KABQ 011654
MTRTCS
METAR KTCS 011653Z AUTO 00000KT 10SM CLR 29/04 A3011 RMK AO2 SLP101
T02940044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011653
MTRABQ
METAR KABQ 011652Z 21006KT 10SM FEW250 27/04 A3014 RMK AO2 SLP110
T02670044

000
SAUS45 KABQ 011554
MTRCQC
METAR KCQC 011553Z AUTO 31014KT 10SM CLR 23/04 A3022 RMK AO2 SLP127
T02330039

000
SAUS45 KABQ 011554
MTRTCS
METAR KTCS 011553Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 28/04 A3011 RMK AO2 SLP099
T02780044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011553
MTRABQ
METAR KABQ 011552Z 18005KT 10SM FEW250 24/04 A3015 RMK AO2 SLP114
T02440044

000
SAUS45 KABQ 011454
MTRTCS
METAR KTCS 011453Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 26/05 A3010 RMK AO2 SLP099
T02610050 53015 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011454
MTRCQC
METAR KCQC 011453Z AUTO 30013KT 10SM CLR 22/03 A3021 RMK AO2 SLPNO
T02170033 51010

000
SAUS45 KABQ 011453
MTRABQ
METAR KABQ 011452Z 17006KT 10SM FEW200 23/04 A3014 RMK AO2 SLP115
T02280044 51014

000
SAUS45 KABQ 011355
MTRTCS
METAR KTCS 011353Z AUTO 31005KT 10SM CLR 23/06 A3009 RMK AO2 SLP094
T02280061 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011354
MTRCQC
METAR KCQC 011353Z AUTO 29009KT 10SM CLR 19/04 A3021 RMK AO2 SLP122
T01890039

000
SAUS45 KABQ 011353
MTRABQ
METAR KABQ 011352Z 15007KT 10SM FEW200 19/05 A3013 RMK AO2 SLP113
T01940050

000
SAUS45 KABQ 011255
MTRCQC
METAR KCQC 011253Z AUTO 29009KT 10SM CLR 11/02 A3020 RMK AO2 SLP133
T01060022

000
SAUS45 KABQ 011254
MTRTCS
METAR KTCS 011253Z AUTO 29011KT 10SM CLR 21/05 A3007 RMK AO2 SLP087
T02110050 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011253
MTRABQ
METAR KABQ 011252Z 13008KT 10SM FEW170 17/04 A3011 RMK AO2 SLP110
T01720044

000
SAUS45 KABQ 011155
MTRCQC
METAR KCQC 011153Z AUTO 30010KT 10SM CLR 11/02 A3017 RMK AO2 SLP118
T01110022 10172 20111 53004

000
SAUS45 KABQ 011154
MTRTCS
METAR KTCS 011153Z AUTO 30006KT 10SM CLR 22/05 A3005 RMK AO2 SLP079
T02220050 10256 20211 53008 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011153
MTRABQ
METAR KABQ 011152Z 13006KT 10SM CLR 18/04 A3009 RMK AO2 SLP099
T01780044 10261 20178 53005

000
SAUS45 KABQ 011055
MTRCQC
METAR KCQC 011053Z AUTO 31009KT 10SM CLR 14/02 A3017 RMK AO2 SLP108
T01390022

000
SAUS45 KABQ 011054
MTRTCS
METAR KTCS 011053Z AUTO 13004KT 10SM CLR 22/05 A3004 RMK AO2 SLP073
T02170050 TSNO

000
SAUS45 KABQ 011053
MTRABQ
METAR KABQ 011052Z 12005KT 10SM CLR 19/04 A3008 RMK AO2 SLP092
T01890044

000
SAUS45 KABQ 010955
MTRCQC
METAR KCQC 010953Z AUTO 28011KT 10SM CLR 14/02 A3016 RMK AO2 SLP105
T01390017

000
SAUS45 KABQ 010955
MTRTCS
METAR KTCS 010953Z AUTO 31008KT 10SM CLR 23/05 A3002 RMK AO2 SLP065
T02330050 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010953
MTRABQ
METAR KABQ 010952Z 14007KT 10SM CLR 21/04 A3008 RMK AO2 SLP088
T02110039

000
SAUS45 KABQ 010857
MTRTCS
METAR KTCS 010853Z AUTO 29009KT 10SM CLR 24/04 A3003 RMK AO2 SLP066
T02390044 53001 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010854
MTRCQC
METAR KCQC 010853Z AUTO 30011KT 10SM CLR 15/02 A3016 RMK AO2 SLP104
T01500017 51004

000
SAUS45 KABQ 010853
MTRABQ
METAR KABQ 010852Z 09004KT 10SM CLR 21/03 A3007 RMK AO2 SLP086
T02110033 52008

000
SAUS45 KABQ 010754
MTRTCS
METAR KTCS 010753Z AUTO 28008KT 10SM CLR 24/04 A3002 RMK AO2 SLP066
T02440044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010754
MTRCQC
METAR KCQC 010753Z AUTO 29009KT 10SM CLR 16/02 A3015 RMK AO2 SLP100
T01560017

000
SAUS45 KABQ 010753
MTRABQ
METAR KABQ 010752Z 29009KT 250V320 10SM CLR 26/03 A3006 RMK AO2
SLP079 T02560028

000
SAUS45 KABQ 010654
MTRTCS
METAR KTCS 010653Z AUTO 29008KT 10SM CLR 24/04 A3002 RMK AO2 SLP067
T02440039 403560189 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010654
MTRCQC
METAR KCQC 010653Z AUTO 29007KT 10SM CLR 16/02 A3015 RMK AO2 SLP102
T01610022 402890139

000
SAUS45 KABQ 010653
MTRABQ
METAR KABQ 010652Z 13004KT 10SM FEW190 23/02 A3005 RMK AO2 SLP079
T02330017 403330183

000
SAUS45 KABQ 010554
MTRTCS
METAR KTCS 010553Z AUTO 24005KT 10SM CLR 25/02 A3002 RMK AO2 SLP067
T02500022 10344 20244 51011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010554
MTRCQC
METAR KCQC 010553Z AUTO 25011KT 10SM CLR 17/02 A3014 RMK AO2 SLP099
T01670022 10289 20161

000
SAUS45 KABQ 010553
MTRABQ
METAR KABQ 010552Z VRB04KT 10SM CLR 24/02 A3004 RMK AO2 SLP076
T02440017 10333 20233 53011

000
SAUS45 KABQ 010455
MTRCQC
METAR KCQC 010453Z AUTO 26011KT 10SM CLR 17/02 A3015 RMK AO2 SLP103
T01720022

000
SAUS45 KABQ 010454
MTRTCS
METAR KTCS 010453Z AUTO 18005KT 10SM CLR 24/02 A3002 RMK AO2 SLP072
T02440022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010453
MTRABQ
METAR KABQ 010452Z 28013KT 10SM CLR 28/01 A3003 RMK AO2 SLP069
T02780011

000
SAUS45 KABQ 010354
MTRTCS
METAR KTCS 010353Z AUTO 24007KT 10SM CLR 27/02 A3000 RMK AO2 SLP064
T02720017 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010354
MTRCQC
METAR KCQC 010353Z AUTO 26010KT 10SM CLR 19/02 A3015 RMK AO2 SLP101
T01890022 $

000
SAUS45 KABQ 010353
MTRABQ
METAR KABQ 010352Z 28011KT 10SM CLR 28/02 A3002 RMK AO2 SLP066
T02830017

000
SAUS45 KABQ 010255
MTRTCS
METAR KTCS 010253Z AUTO 25008KT 10SM CLR 28/03 A2999 RMK AO2 SLP059
T02830028 53008 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010253
MTRABQ
METAR KABQ 010252Z 25005KT 10SM CLR 28/02 A3001 RMK AO2 SLP069
T02780017 53007

000
SAUS45 KABQ 010154
MTRCQC
METAR KCQC 010153Z AUTO 25012KT 10SM CLR 23/02 A3012 RMK AO2 SLP089
T02330017

000
SAUS45 KABQ 010154
MTRCQC
METAR KCQC 010153Z AUTO 25012KT 10SM CLR 23/02 A3012 RMK AO2 SLP089
T02330017

000
SAUS45 KABQ 010154
MTRTCS
METAR KTCS 010153Z AUTO 23008KT 10SM CLR 31/02 A2996 RMK AO2 SLP050
T03110022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010154
MTRTCS
METAR KTCS 010153Z AUTO 23008KT 10SM CLR 31/02 A2996 RMK AO2 SLP050
T03110022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010153
MTRABQ
METAR KABQ 010152Z 25008KT 10SM FEW100 30/02 A2999 RMK AO2 SLP064
T03000017

000
SAUS45 KABQ 010054
MTRTCS
METAR KTCS 010053Z AUTO 21013KT 10SM CLR 33/01 A2995 RMK AO2 SLP047
T03330011 TSNO

000
SAUS45 KABQ 010054
MTRCQC
METAR KCQC 010053Z AUTO 26016G24KT 10SM CLR 26/01 A3011 RMK AO2 PK
WND 26028/0025 SLP087 T02610006

000
SAUS45 KABQ 010053
MTRABQ
METAR KABQ 010052Z 26013G22KT 10SM FEW100 32/02 A2998 RMK AO2 SLP059
T03170022

000
SAUS45 KABQ 312359 COR
MTRCQC
METAR KCQC 312353Z AUTO 26017G25KT 10SM CLR 27/01 A3011 RMK AO2 PK
WND 27030/2254 SLP087 T02720006 10289 20261 56011

000
SAUS45 KABQ 312358 COR
MTRCQC
METAR KCQC 312353Z AUTO 26017G25KT 10SM CLR 27/01 A3011 RMK AO2 PK
WND 27030/2254 SLP087 T02720006 10289 20261 56011

000
SAUS45 KABQ 312356 COR
MTRCQC
METAR KCQC 312353Z AUTO 26017G25KT 10SM CLR 27/01 A3011 RMK AO2 PK
WND 27030/2254 SLP087 T02720006 10289 20261 56011

000
SAUS45 KABQ 312355 COR
MTRCQC
METAR KCQC 312353Z AUTO 26017G25KT 10SM CLR 27/01 A3011 RMK AO2 PK
WND 27030/2254 SLP087 T02720006 10289 20261 56011

000
SAUS45 KABQ 312354
MTRCQC
METAR KCQC 312353Z AUTO 26017G25KT 10SM CLR 27/01 A3011 RMK AO2 PK
WND 27030/2254 SLP087 T02720006 10289 20261 56011

000
SAUS45 KABQ 312354
MTRTCS
METAR KTCS 312353Z AUTO 21012G18KT 10SM CLR 34/04 A2996 RMK AO2
SLP049 T03440044 10356 20311 56015 TSNO

000
SAUS45 KABQ 312353
MTRABQ
METAR KABQ 312352Z 26012G20KT 10SM FEW100 33/03 A2998 RMK AO2 SLP056
T03330028 10333 20300 56013

000
SAUS45 KABQ 312255
MTRCQC
METAR KCQC 312253Z AUTO 25026G35KT 10SM FEW110 28/01 A3011 RMK AO2
PK WND 24035/2253 SLP087 T02830011

000
SAUS45 KABQ 312254
MTRTCS
METAR KTCS 312253Z AUTO 21013KT 10SM CLR 34/03 A2997 RMK AO2 SLP052
T03440033 TSNO

000
SAUS45 KABQ 312252
MTRABQ
METAR KABQ 312252Z 24016G22KT 10SM FEW100 33/02 A2999 RMK AO2 SLP058
T03330022

000
SAUS45 KABQ 312159 COR
MTRCQC
METAR KCQC 312153Z AUTO 27018G32KT 10SM CLR 28/00 A3013 RMK AO2 PK
WND 25032/2140 SLP090 T02830000

000
SAUS45 KABQ 312156 COR
MTRCQC
METAR KCQC 312153Z AUTO 27018G32KT 10SM CLR 28/00 A3013 RMK AO2 PK
WND 25032/2140 SLP090 T02830000

000
SAUS45 KABQ 312155 COR
MTRCQC
METAR KCQC 312153Z AUTO 27018G32KT 10SM CLR 28/00 A3013 RMK AO2 PK
WND 25032/2140 SLP090 T02830000

000
SAUS45 KABQ 312154
MTRCQC
METAR KCQC 312153Z AUTO 27018G32KT 10SM CLR 28/00 A3013 RMK AO2 PK
WND 25032/2140 SLP090 T02830000

000
SAUS45 KABQ 312154
MTRTCS
METAR KTCS 312153Z AUTO 23011G18KT 10SM CLR 35/02 A2998 RMK AO2
SLP055 T03500022 TSNO

000
SAUS45 KABQ 312152
MTRABQ
METAR KABQ 312152Z 24014G21KT 10SM FEW120 33/02 A3000 RMK AO2 SLP063
T03330017

000
SAUS45 KABQ 312054
MTRTCS
METAR KTCS 312053Z AUTO 24009G19KT 10SM CLR 34/03 A3001 RMK AO2
SLP063 T03440033 56020 TSNO

000
SAUS45 KABQ 312054
MTRCQC
METAR KCQC 312053Z AUTO 27018G27KT 10SM CLR 28/02 A3015 RMK AO2 PK
WND 26033/2012 SLP096 T02830022 57014

000
SAUS45 KABQ 312052
MTRABQ
METAR KABQ 312052Z 24012G21KT 10SM FEW110 FEW250 33/01 A3003 RMK AO2
SLP070 T03280011 58023

000
SAUS45 KABQ 311954
MTRCQC
METAR KCQC 311953Z AUTO 27024G29KT 10SM CLR 28/02 A3016 RMK AO2 PK
WND 28038/1858 SLP102 T02830017

000
SAUS45 KABQ 311954
MTRTCS
METAR KTCS 311953Z AUTO 24012G15KT 10SM CLR 34/04 A3003 RMK AO2
SLP069 T03440039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311952
MTRABQ
METAR KABQ 311952Z 24010G18KT 10SM FEW100 FEW250 32/02 A3005 RMK AO2
SLP079 T03170017

000
SAUS45 KABQ 311854
MTRTCS
METAR KTCS 311853Z AUTO 21009G20KT 10SM CLR 33/06 A3005 RMK AO2
SLP078 T03330056 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311854
MTRCQC
METAR KCQC 311853Z AUTO 26026G33KT 10SM CLR 27/02 A3018 RMK AO2 PK
WND 28036/1820 SLP109 T02670022

000
SAUS45 KABQ 311852
MTRABQ
METAR KABQ 311852Z 24012G22KT 10SM FEW100 FEW250 31/02 A3008 RMK AO2
PK WND 24028/1810 SLP086 T03110022

000
SAUS45 KABQ 311759 COR
MTRCQC
METAR KCQC 311753Z AUTO 29024G31KT 10SM CLR 26/03 A3020 RMK AO2 PK
WND 28031/1746 SLP115 T02610028 10261 20150 58003

000
SAUS45 KABQ 311756 COR
MTRCQC
METAR KCQC 311753Z AUTO 29024G31KT 10SM CLR 26/03 A3020 RMK AO2 PK
WND 28031/1746 SLP115 T02610028 10261 20150 58003

000
SAUS45 KABQ 311755 COR
MTRCQC
METAR KCQC 311753Z AUTO 29024G31KT 10SM CLR 26/03 A3020 RMK AO2 PK
WND 28031/1746 SLP115 T02610028 10261 20150 58003

000
SAUS45 KABQ 311754
MTRCQC
METAR KCQC 311753Z AUTO 29024G31KT 10SM CLR 26/03 A3020 RMK AO2 PK
WND 28031/1746 SLP115 T02610028 10261 20150 58003

000
SAUS45 KABQ 311754
MTRTCS
METAR KTCS 311753Z AUTO 14005KT 10SM CLR 31/06 A3008 RMK AO2 SLP091
T03110056 10317 20189 58008 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311752
MTRABQ
METAR KABQ 311752Z 26013G24KT 10SM FEW100 FEW250 30/02 A3011 RMK AO2
SLP095 T03000022 10300 20183 58009

000
SAUS45 KABQ 311654
MTRCQC
METAR KCQC 311653Z AUTO 27024G33KT 10SM CLR 25/03 A3021 RMK AO2 PK
WND 27033/1646 SLP120 T02500033

000
SAUS45 KABQ 311654
MTRTCS
METAR KTCS 311653Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 29/07 A3011 RMK AO2 SLP100
T02890072 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311653
MTRABQ
METAR KABQ 311652Z 23011KT 10SM FEW250 28/04 A3013 RMK AO2 SLP111
T02780044

000
SAUS45 KABQ 311559 COR
MTRCQC
METAR KCQC 311553Z AUTO 25019G26KT 10SM CLR 23/04 A3021 RMK AO2 PK
WND 25026/1546 SLP124 T02330044

000
SAUS45 KABQ 311556 COR
MTRCQC
METAR KCQC 311553Z AUTO 25019G26KT 10SM CLR 23/04 A3021 RMK AO2 PK
WND 25026/1546 SLP124 T02330044

000
SAUS45 KABQ 311555 COR
MTRCQC
METAR KCQC 311553Z AUTO 25019G26KT 10SM CLR 23/04 A3021 RMK AO2 PK
WND 25026/1546 SLP124 T02330044

000
SAUS45 KABQ 311555
MTRCQC
METAR KCQC 311553Z AUTO 25019G26KT 10SM CLR 23/04 A3021 RMK AO2 PK
WND 25026/1546 SLP124 T02330044

000
SAUS45 KABQ 311554
MTRTCS
METAR KTCS 311553Z AUTO 18004KT 10SM CLR 27/07 A3011 RMK AO2 SLP103
T02670067 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311553
MTRABQ
METAR KABQ 311552Z 19011KT 10SM FEW250 26/05 A3014 RMK AO2 SLP117
T02560050

000
SAUS45 KABQ 311454
MTRCQC
METAR KCQC 311453Z AUTO 24014KT 10SM CLR 21/05 A3021 RMK AO2 SLP130
T02110050 51006

000
SAUS45 KABQ 311454
MTRTCS
METAR KTCS 311453Z AUTO 29004KT 10SM CLR 24/07 A3011 RMK AO2 SLP101
T02440072 51010 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311453
MTRABQ
METAR KABQ 311452Z 19007KT 10SM FEW250 23/06 A3013 RMK AO2 SLP118
T02330056 51009

000
SAUS45 KABQ 311354
MTRCQC
METAR KCQC 311353Z AUTO 25012KT 10SM CLR 19/04 A3020 RMK AO2 SLP129
T01940044

000
SAUS45 KABQ 311354
MTRTCS
METAR KTCS 311353Z AUTO 29007KT 10SM CLR 22/07 A3010 RMK AO2 SLP103
T02170067 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311353
MTRABQ
METAR KABQ 311352Z 15007KT 10SM FEW150 SCT250 20/06 A3013 RMK AO2
SLP117 ACSL E T02000056

000
SAUS45 KABQ 311254
MTRTCS
METAR KTCS 311253Z AUTO 30006KT 10SM FEW100 19/06 A3009 RMK AO2
SLP097 T01940061 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311254
MTRCQC
METAR KCQC 311253Z AUTO 25014KT 10SM CLR 16/04 A3020 RMK AO2 SLP121
T01610039

000
SAUS45 KABQ 311253
MTRABQ
METAR KABQ 311252Z 15008KT 10SM FEW100 FEW150 SCT250 19/05 A3011 RMK
AO2 SLP106 T01940050

000
SAUS45 KABQ 311154
MTRTCS
METAR KTCS 311153Z AUTO 28007KT 10SM CLR 19/06 A3007 RMK AO2 SLP090
T01940061 10239 20189 53005 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311154
MTRCQC
METAR KCQC 311153Z AUTO 23010KT 10SM CLR 15/04 A3019 RMK AO2 SLP115
T01500039 10178 20139 53006

000
SAUS45 KABQ 311153
MTRABQ
METAR KABQ 311152Z 16006KT 10SM FEW100 19/05 A3010 RMK AO2 SLP103
T01940050 10250 20189 53009

000
SAUS45 KABQ 311054
MTRCQC
METAR KCQC 311053Z AUTO 26012KT 10SM CLR 14/04 A3016 RMK AO2 SLP107
T01440039

000
SAUS45 KABQ 311054
MTRTCS
METAR KTCS 311053Z AUTO 30007KT 10SM CLR 19/07 A3005 RMK AO2 SLP083
T01940067 TSNO

000
SAUS45 KABQ 311053
MTRABQ
METAR KABQ 311052Z 17007KT 10SM FEW110 FEW150 19/05 A3008 RMK AO2
SLP096 T01940050

000
SAUS45 KABQ 310959 COR
MTRCQC
METAR KCQC 310953Z AUTO 23014KT 10SM CLR 17/04 A3016 RMK AO2 SLP106
T01670039

000
SAUS45 KABQ 310956 COR
MTRCQC
METAR KCQC 310953Z AUTO 23014KT 10SM CLR 17/04 A3016 RMK AO2 SLP106
T01670039

000
SAUS45 KABQ 310955 COR
MTRCQC
METAR KCQC 310953Z AUTO 23014KT 10SM CLR 17/04 A3016 RMK AO2 SLP106
T01670039

000
SAUS45 KABQ 310954
MTRCQC
METAR KCQC 310953Z AUTO 23014KT 10SM CLR 17/04 A3016 RMK AO2 SLP106
T01670039

000
SAUS45 KABQ 310954
MTRTCS
METAR KTCS 310953Z AUTO 26005KT 10SM CLR 21/07 A3005 RMK AO2 SLP082
T02060067 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310953
MTRABQ
METAR KABQ 310952Z 15008KT 10SM SCT110 SCT180 20/06 A3008 RMK AO2
SLP093 T02000056

000
SAUS45 KABQ 310854
MTRCQC
METAR KCQC 310853Z AUTO 22015KT 10SM CLR 17/04 A3016 RMK AO2 SLP103
T01720044 58004

000
SAUS45 KABQ 310854
MTRTCS
METAR KTCS 310853Z AUTO 26004KT 10SM CLR 22/06 A3006 RMK AO2 SLP081
T02220061 52006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310853
MTRABQ
METAR KABQ 310852Z 15008KT 10SM FEW180 21/06 A3007 RMK AO2 SLP089
T02110056 53007

000
SAUS45 KABQ 310755
MTRTCS
METAR KTCS 310753Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 23/06 A3005 RMK AO2 SLP078
T02280061 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310754
MTRCQC
METAR KCQC 310753Z AUTO 22013KT 10SM CLR 17/04 A3017 RMK AO2 SLP104
T01720044

000
SAUS45 KABQ 310753
MTRABQ
METAR KABQ 310752Z 17009KT 10SM FEW120 SCT180 23/05 A3006 RMK AO2
SLP084 T02280050

000
SAUS45 KABQ 310654
MTRTCS
METAR KTCS 310653Z AUTO 23005KT 10SM CLR 24/06 A3004 RMK AO2 SLP075
T02390061 403440189 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310654
MTRCQC
METAR KCQC 310653Z AUTO 22012KT 10SM CLR 18/04 A3018 RMK AO2 SLP108
T01780044 402830122

000
SAUS45 KABQ 310653
MTRABQ
METAR KABQ 310652Z 19013KT 10SM SCT120 BKN180 25/04 A3006 RMK AO2
SLP082 T02500044 403220161

000
SAUS45 KABQ 310555
MTRCQC
METAR KCQC 310553Z AUTO 21011KT 10SM CLR 18/04 A3018 RMK AO2 SLP112
T01780044 10267 20172 58003

000
SAUS45 KABQ 310554
MTRTCS
METAR KTCS 310553Z AUTO 27005KT 10SM CLR 23/07 A3004 RMK AO2 SLP076
T02330067 10333 20233 51004 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310553
MTRABQ
METAR KABQ 310552Z 19013KT 10SM SCT120 25/04 A3005 RMK AO2 SLP080
T02500044 10317 20233 51002

000
SAUS45 KABQ 310454
MTRTCS
METAR KTCS 310453Z AUTO 24005KT 10SM CLR 25/05 A3003 RMK AO2 SLP075
T02500050 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310454
MTRCQC
METAR KCQC 310453Z AUTO 22012KT 10SM CLR 19/04 A3018 RMK AO2 SLP114
T01890039

000
SAUS45 KABQ 310453
MTRABQ
METAR KABQ 310452Z 16008KT 10SM SCT120 SCT250 24/06 A3004 RMK AO2
SLP083 T02440056

000
SAUS45 KABQ 310354
MTRTCS
METAR KTCS 310353Z AUTO 25006KT 10SM CLR 27/04 A3003 RMK AO2 SLP078
T02670044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310354
MTRCQC
METAR KCQC 310353Z AUTO 22012KT 10SM CLR 18/05 A3019 RMK AO2 SLP119
T01830050

000
SAUS45 KABQ 310353
MTRABQ
METAR KABQ 310352Z 14006KT 10SM SCT120 SCT250 24/07 A3005 RMK AO2
SLP089 T02390072

000
SAUS45 KABQ 310254
MTRTCS
METAR KTCS 310253Z AUTO 18007KT 10SM CLR 29/04 A3002 RMK AO2 SLP072
T02890044 53006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310254
MTRCQC
METAR KCQC 310253Z AUTO 21008KT 10SM CLR 18/05 A3019 RMK AO2 SLP129
T01780050 53003

000
SAUS45 KABQ 310253
MTRABQ
METAR KABQ 310252Z 14007KT 10SM FEW140 BKN250 25/07 A3004 RMK AO2
SLP091 T02500067 53002

000
SAUS45 KABQ 310154
MTRCQC
METAR KCQC 310153Z AUTO 25007KT 10SM CLR 19/05 A3017 RMK AO2 SLP124
T01940050

000
SAUS45 KABQ 310154
MTRTCS
METAR KTCS 310153Z AUTO 18007KT 10SM CLR 30/04 A3001 RMK AO2 SLP070
T03000044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310153
MTRABQ
METAR KABQ 310152Z 16007KT 10SM SCT140 BKN250 28/06 A3003 RMK AO2
SLP085 T02830061

000
SAUS45 KABQ 310054
MTRCQC
METAR KCQC 310053Z AUTO 27011KT 10SM CLR 24/03 A3017 RMK AO2 SLP120
T02440033

000
SAUS45 KABQ 310054
MTRTCS
METAR KTCS 310053Z AUTO 18013KT 10SM CLR 32/04 A3000 RMK AO2 SLP067
T03220039 TSNO

000
SAUS45 KABQ 310053
MTRABQ
METAR KABQ 310052Z 16012KT 10SM FEW110 FEW180 BKN250 31/04 A3003 RMK
AO2 SLP082 T03110044

000
SAUS45 KABQ 302355
MTRCQC
METAR KCQC 302353Z AUTO 25012G19KT 10SM CLR 27/02 A3018 RMK AO2
SLP119 T02670022 10283 20239 56007

000
SAUS45 KABQ 302354
MTRTCS
METAR KTCS 302353Z AUTO 18013G20KT 10SM CLR 33/04 A3000 RMK AO2
SLP065 T03330039 10344 20294 56013 TSNO

000
SAUS45 KABQ 302352
MTRABQ
METAR KABQ 302352Z 17008KT 10SM FEW090 SCT180 BKN250 32/04 A3004 RMK
AO2 SLP083 T03170044 10322 20267 56016

000
SAUS45 KABQ 302254
MTRCQC
METAR KCQC 302253Z AUTO 27017KT 10SM CLR 27/02 A3018 RMK AO2 PK WND
26026/2207 SLP116 T02720017

000
SAUS45 KABQ 302254
MTRTCS
METAR KTCS 302253Z AUTO 19011G18KT 10SM CLR 34/04 A3001 RMK AO2
SLP066 T03390044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 302253
MTRABQ
METAR KABQ 302252Z 17008KT 10SM FEW090 BKN250 32/04 A3005 RMK AO2
SLP085 T03170044

000
SAUS45 KABQ 302156
MTRTCS
METAR KTCS 302153Z AUTO 14007KT 10SM CLR 33/04 A3002 RMK AO2 SLP071
T03330044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 302154
MTRCQC
METAR KCQC 302153Z AUTO 26015G23KT 10SM FEW090 27/03 A3019 RMK AO2
PK WND 26026/2105 SLP115 T02670028

000
SAUS45 KABQ 302153
MTRABQ
METAR KABQ 302152Z 20005KT 10SM SCT090 BKN250 32/04 A3007 RMK AO2
SLP090 T03170039

000
SAUS45 KABQ 302058 COR
MTRCQC
METAR KCQC 302053Z AUTO 27015G26KT 10SM SCT085 27/04 A3020 RMK AO2
PK WND 24026/2020 SLP120 T02670039 57019

000
SAUS45 KABQ 302056 COR
MTRCQC
METAR KCQC 302053Z AUTO 27015G26KT 10SM SCT085 27/04 A3020 RMK AO2
PK WND 24026/2020 SLP120 T02670039 57019

000
SAUS45 KABQ 302055 COR
MTRCQC
METAR KCQC 302053Z AUTO 27015G26KT 10SM SCT085 27/04 A3020 RMK AO2
PK WND 24026/2020 SLP120 T02670039 57019

000
SAUS45 KABQ 302054
MTRTCS
METAR KTCS 302053Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 33/05 A3005 RMK AO2 SLP082
T03280050 58024 TSNO

000
SAUS45 KABQ 302054
MTRCQC
METAR KCQC 302053Z AUTO 27015G26KT 10SM SCT085 27/04 A3020 RMK AO2
PK WND 24026/2020 SLP120 T02670039 57019

000
SAUS45 KABQ 302052
MTRABQ
METAR KABQ 302052Z 20006G16KT 10SM SCT085 SCT250 31/06 A3009 RMK AO2
SLP098 T03060056 58024

000
SAUS45 KABQ 301955
MTRTCS
METAR KTCS 301953Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 33/04 A3008 RMK AO2 SLP091
T03280044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301954
MTRCQC
METAR KCQC 301953Z AUTO 23012G23KT 10SM SCT085 27/05 A3023 RMK AO2
SLP127 T02720050

000
SAUS45 KABQ 301952
MTRABQ
METAR KABQ 301952Z 17006KT 10SM FEW080 SCT250 29/05 A3013 RMK AO2
SLP111 T02940050

000
SAUS45 KABQ 301854
MTRCQC
METAR KCQC 301853Z AUTO 25012G19KT 10SM CLR 26/08 A3025 RMK AO2
SLP136 T02610078

000
SAUS45 KABQ 301854
MTRTCS
METAR KTCS 301853Z AUTO 18011G17KT 10SM CLR 32/07 A3010 RMK AO2
SLP099 T03220072 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301852
MTRABQ
METAR KABQ 301852Z 21006KT 10SM FEW070 SCT250 28/06 A3015 RMK AO2
SLP119 T02830061

000
SAUS45 KABQ 301759 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301753Z AUTO 24013G19KT 10SM CLR 24/08 A3027 RMK AO2
SLP147 T02440078 10244 20122 58004

000
SAUS45 KABQ 301756 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301753Z AUTO 24013G19KT 10SM CLR 24/08 A3027 RMK AO2
SLP147 T02440078 10244 20122 58004

000
SAUS45 KABQ 301755 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301753Z AUTO 24013G19KT 10SM CLR 24/08 A3027 RMK AO2
SLP147 T02440078 10244 20122 58004

000
SAUS45 KABQ 301755
MTRCQC
METAR KCQC 301753Z AUTO 24013G19KT 10SM CLR 24/08 A3027 RMK AO2
SLP147 T02440078 10244 20122 58004

000
SAUS45 KABQ 301754
MTRTCS
METAR KTCS 301753Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 29/08 A3013 RMK AO2 SLP112
T02940078 10300 20189 58004 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301752
MTRABQ
METAR KABQ 301752Z 21007KT 170V250 10SM FEW070 SCT250 27/07 A3017
RMK AO2 SLP129 T02670067 10272 20161 58006

000
SAUS45 KABQ 301654
MTRCQC
METAR KCQC 301653Z AUTO 23014KT 10SM CLR 23/08 A3029 RMK AO2 SLP153
T02330078

000
SAUS45 KABQ 301654
MTRTCS
METAR KTCS 301653Z AUTO 10SM CLR 28/08 A3014 RMK AO2 SLP118
T02780083 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301652
MTRABQ
METAR KABQ 301652Z 00000KT 10SM FEW070 BKN250 25/07 A3020 RMK AO2
SLP145 T02500067

000
SAUS45 KABQ 301603 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301553Z AUTO 23014G18KT 10SM CLR 22/07 A3029 RMK AO2
SLP159 T02220072

000
SAUS45 KABQ 301601 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301553Z AUTO 23014G18KT 10SM CLR 22/07 A3029 RMK AO2
SLP159 T02220072

000
SAUS45 KABQ 301600 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301553Z AUTO 23014G18KT 10SM CLR 22/07 A3029 RMK AO2
SLP159 T02220072

000
SAUS45 KABQ 301559 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301553Z AUTO 23014G18KT 10SM CLR 22/07 A3029 RMK AO2
SLP159 T02220072

000
SAUS45 KABQ 301556 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301553Z AUTO 23014G18KT 10SM CLR 22/07 A3029 RMK AO2
SLP159 T02220072

000
SAUS45 KABQ 301555 COR
MTRCQC
METAR KCQC 301553Z AUTO 23014G18KT 10SM CLR 22/07 A3029 RMK AO2
SLP159 T02220072

000
SAUS45 KABQ 301554
MTRCQC
METAR KCQC 301553Z AUTO 23014G18KT 10SM CLR 22/07 A3029 RMK AO2
SLP159 T02220072

000
SAUS45 KABQ 301554
MTRTCS
METAR KTCS 301553Z AUTO 00000KT 10SM CLR 26/09 A3015 RMK AO2 SLP120
T02560094 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301552
MTRABQ
METAR KABQ 301552Z 00000KT 10SM FEW090 BKN250 23/06 A3020 RMK AO2
SLP147 T02330056

000
SAUS45 KABQ 301456
MTRTCS
METAR KTCS 301453Z AUTO 03003KT 10SM CLR 24/09 A3014 RMK AO2 SLP119
T02390094 51010 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301454
MTRCQC
METAR KCQC 301453Z AUTO 10005KT 10SM CLR 19/06 A3028 RMK AO2 SLP163
T01890061 50005

000
SAUS45 KABQ 301452
MTRABQ
METAR KABQ 301452Z 32003KT 10SM FEW090 BKN250 20/07 A3020 RMK AO2
SLP149 T02000067 51010

000
SAUS45 KABQ 301354
MTRCQC
METAR KCQC 301353Z AUTO 08007KT 10SM CLR 17/06 A3029 RMK AO2 SLP170
T01670056

000
SAUS45 KABQ 301354
MTRTCS
METAR KTCS 301353Z AUTO 33003KT 10SM CLR 21/10 A3014 RMK AO2 SLP120
T02110100 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301352
MTRABQ
METAR KABQ 301352Z 36005KT 10SM FEW095 SCT130 BKN250 18/06 A3019 RMK
AO2 SLP148 T01780061

000
SAUS45 KABQ 301254
MTRTCS
METAR KTCS 301253Z AUTO 28003KT 10SM OVC120 19/10 A3012 RMK AO2
SLP113 T01940100 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301254
MTRCQC
METAR KCQC 301253Z AUTO 08006KT 10SM CLR 13/04 A3029 RMK AO2 SLP164
T01330044

000
SAUS45 KABQ 301252
MTRABQ
METAR KABQ 301252Z 01007KT 10SM FEW090 FEW200 17/06 A3018 RMK AO2
SLP139 T01670061

000
SAUS45 KABQ 301155
MTRCQC
METAR KCQC 301153Z AUTO 09006KT 10SM CLR 12/05 A3027 RMK AO2 SLP157
T01220050 10161 20122 50003

000
SAUS45 KABQ 301154
MTRTCS
METAR KTCS 301153Z AUTO 31004KT 10SM OVC120 19/09 A3011 RMK AO2
SLP106 T01940094 10222 20189 53005 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301152
MTRABQ
METAR KABQ 301152Z 35006KT 10SM CLR 17/06 A3016 RMK AO2 SLP131
T01720061 10222 20167 53003

000
SAUS45 KABQ 301054
MTRCQC
METAR KCQC 301053Z AUTO 09007KT 10SM CLR 13/06 A3027 RMK AO2 SLP155
T01330061

000
SAUS45 KABQ 301054
MTRTCS
METAR KTCS 301053Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 20/09 A3009 RMK AO2
SLP101 T02000094 TSNO

000
SAUS45 KABQ 301052
MTRABQ
METAR KABQ 301052Z 01007KT 10SM CLR 18/05 A3015 RMK AO2 SLP129
T01780050

000
SAUS45 KABQ 300955
MTRTCS
METAR KTCS 300953Z AUTO 31006KT 10SM OVC120 19/09 A3009 RMK AO2
SLP099 T01940094 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300954
MTRCQC
METAR KCQC 300953Z AUTO 19008KT 10SM CLR 15/06 A3026 RMK AO2 SLP146
T01500061

000
SAUS45 KABQ 300952
MTRABQ
METAR KABQ 300952Z 01005KT 10SM CLR 19/04 A3015 RMK AO2 SLP126
T01890044

000
SAUS45 KABQ 300854
MTRCQC
METAR KCQC 300853Z AUTO 20010KT 10SM CLR 15/06 A3025 RMK AO2 SLP145
T01500061 57002

000
SAUS45 KABQ 300854
MTRTCS
METAR KTCS 300853Z AUTO 28004KT 10SM BKN120 19/09 A3009 RMK AO2
SLP101 T01940094 51002 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300852
MTRABQ
METAR KABQ 300852Z 36005KT 10SM CLR 21/06 A3015 RMK AO2 SLP123
T02060056 53002

000
SAUS45 KABQ 300755
MTRTCS
METAR KTCS 300753Z AUTO 30005KT 10SM FEW120 21/09 A3009 RMK AO2
SLP099 T02060094 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300754
MTRCQC
METAR KCQC 300753Z AUTO 19011KT 10SM CLR 16/05 A3025 RMK AO2 SLP144
T01560050

000
SAUS45 KABQ 300752
MTRABQ
METAR KABQ 300752Z 29003KT 10SM CLR 21/06 A3014 RMK AO2 SLP121
T02110056

000
SAUS45 KABQ 300654
MTRTCS
METAR KTCS 300653Z AUTO 29004KT 10SM BKN120 21/09 A3009 RMK AO2
SLP100 T02110094 403220161 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300654
MTRCQC
METAR KCQC 300653Z AUTO 18011KT 10SM CLR 16/05 A3026 RMK AO2 SLP150
T01560050 402500111

000
SAUS45 KABQ 300653
MTRABQ
METAR KABQ 300652Z 35004KT 10SM CLR 22/06 A3014 RMK AO2 SLP122
T02170056 402940167

000
SAUS45 KABQ 300555
MTRTCS
METAR KTCS 300553Z AUTO 30005KT 10SM FEW110 21/09 A3008 RMK AO2
SLP099 T02110094 10311 20211 51012 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300554
MTRCQC
METAR KCQC 300553Z AUTO 17009KT 10SM CLR 16/05 A3026 RMK AO2 SLP149
T01610050 10250 20156 50008

000
SAUS45 KABQ 300553
MTRABQ
METAR KABQ 300552Z 00000KT 10SM CLR 23/05 A3014 RMK AO2 SLP121
T02280050 10294 20211 51010

000
SAUS45 KABQ 300454
MTRTCS
METAR KTCS 300453Z AUTO 30004KT 10SM FEW110 23/09 A3008 RMK AO2
SLP096 T02330094 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300454
MTRCQC
METAR KCQC 300453Z AUTO 21005KT 10SM CLR 18/04 A3026 RMK AO2 SLP150
T01780044

000
SAUS45 KABQ 300453
MTRABQ
METAR KABQ 300452Z 09006KT 10SM CLR 22/05 A3014 RMK AO2 SLP124
T02170050

000
SAUS45 KABQ 300354
MTRCQC
METAR KCQC 300353Z AUTO 20008KT 10SM CLR 16/06 A3026 RMK AO2 SLP155
T01610056

000
SAUS45 KABQ 300354
MTRTCS
METAR KTCS 300353Z AUTO 35005KT 10SM FEW110 25/08 A3007 RMK AO2
SLP094 T02500078 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300353
MTRABQ
METAR KABQ 300352Z 10007KT 10SM CLR 22/06 A3013 RMK AO2 SLP125
T02220061

000
SAUS45 KABQ 300254
MTRTCS
METAR KTCS 300253Z AUTO 03003KT 10SM CLR 26/06 A3004 RMK AO2 SLP087
T02610061 53006 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300254
MTRCQC
METAR KCQC 300253Z AUTO 22006KT 10SM CLR 17/06 A3023 RMK AO2 SLP146
T01720056 53008

000
SAUS45 KABQ 300253
MTRABQ
METAR KABQ 300252Z 13005KT 10SM FEW200 23/06 A3011 RMK AO2 SLP118
T02330056 53005

000
SAUS45 KABQ 300154
MTRCQC
METAR KCQC 300153Z AUTO 22007KT 10SM CLR 18/06 A3022 RMK AO2 SLP147
T01780061

000
SAUS45 KABQ 300154
MTRTCS
METAR KTCS 300153Z AUTO 04005KT 10SM CLR 27/06 A3003 RMK AO2 SLP084
T02720061 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300153
MTRABQ
METAR KABQ 300152Z 12007KT 10SM FEW090 FEW200 26/04 A3008 RMK AO2
SLP108 T02560044

000
SAUS45 KABQ 300054
MTRCQC
METAR KCQC 300053Z AUTO 23007KT 10SM CLR 23/05 A3020 RMK AO2 SLP136
T02280050

000
SAUS45 KABQ 300054
MTRTCS
METAR KTCS 300053Z AUTO 08005KT 10SM CLR 30/04 A3002 RMK AO2 SLP081
T03000044 TSNO

000
SAUS45 KABQ 300053
MTRABQ
METAR KABQ 300052Z 00000KT 10SM FEW090 28/02 A3008 RMK AO2 SLP104
T02830022

000
SAUS45 KABQ 292354
MTRTCS
METAR KTCS 292353Z AUTO 10005KT 10SM CLR 31/05 A3002 RMK AO2 SLP080
T03110050 10322 20283 56010 TSNO

000
SAUS45 KABQ 292354
MTRCQC
METAR KCQC 292353Z AUTO 28007KT 10SM CLR 24/04 A3020 RMK AO2 SLP133
T02440044 10250 20211 56007

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities