Home > Products > Valid Products > RR3

000
SRUS51 KBOX 220030
RR3BOX
WxCoder
.A HINM3 140821 E DH2000/TX 78/TN 52/TA 68/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408212029

000
SRUS51 KBOX 220030
RR3BOX
WxCoder
.A HINM3 140821 E DH2000/TX 78/TN 52/TA 68/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408212029
000
SRUS51 KBOX 211930
RR3BOX
WxCoder
.AR HCKN3 140708 E DH0730/TX 82/TN 64/TA 64/PP 0.60
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408211528
: Heavy rain & thunderstorms Monday evening/night

000
SRUS51 KBOX 211930
RR3BOX
WxCoder
.AR HCKN3 140708 E DH0730/TX 82/TN 64/TA 64/PP 0.60
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408211528
: Heavy rain & thunderstorms Monday evening/night
000
SRUS51 KBOX 211920
RR3BOX
WxCoder
.AR HCKN3 140717 E DH0730/TX 73/TN 55/TA 56/PP 0.26
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408211514

000
SRUS51 KBOX 211920
RR3BOX
WxCoder
.AR HCKN3 140722 E DH0730/TX 80/TN 53/TA 60/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1408211514
000
SRUS51 KBOX 211915
RR3BOX
WxCoder
.AR HCKN3 140721 E DH0730/TX 74/TN 53/TA 61/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211512

000
SRUS51 KBOX 211915
RR3BOX
WxCoder
.AR HCKN3 140720 E DH0730/TX M/TN M/TA M/PP M
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408211512
000
SRUS51 KBOX 211905
RR3BOX
WxCoder
.AR HCKN3 140702 E DH0730/TX 87/TN 60/TA 69/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408211503
: muggy & humid

000
SRUS51 KBOX 211905
RR3BOX
WxCoder
.AR HCKN3 140705 E DH0730/TX 85/TN 53/TA 56/DVD02/PPV 1.53
.AR1 SFV 0.0/SD 0/XW 01/DC1408211503
: 2-day observation
000
SRUS51 KBOX 211900
RR3BOX
WxCoder
.A BRKC3 140816 E DH0600/TX 68/TN 50/TA 54/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408211455

000
SRUS51 KBOX 211900
RR3BOX
WxCoder
.A BRKC3 140819 E DH0600/TX 78/TN 50/TA 52/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408211455
000
SRUS51 KBOX 211900
RR3BOX
WxCoder
.A BRKC3 140818 E DH0600/TX 72/TN 62/TA 68/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408211455
000
SRUS51 KBOX 211855
RR3BOX
WxCoder
.AR GREN3 140710 E DH0555/TX 82/TN 58/TA 58/PP 0.58
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211452

000
SRUS51 KBOX 211855
RR3BOX
WxCoder
.AR GREN3 140719 E DH0640/TX 77/TN 53/TA 55/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211452
000
SRUS51 KBOX 211855
RR3BOX
WxCoder
.AR GREN3 140718 E DH0605/TX 78/TN 53/TA 54/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211452
000
SRUS51 KBOX 211850
RR3BOX
WxCoder
.A WSTM3 140818 E DH0800/TX 77/TN 57/TA 60/PP 0.00
.A1 XW 01/DC1408211445

000
SRUS51 KBOX 211850
RR3BOX
WxCoder
.A WSTM3 140818 E DH0800/TX 77/TN 57/TA 60/PP 0.00
.A1 XW 01/DC1408211445
000
SRUS51 KBOX 211845
RR3BOX
WxCoder
.A WSTM3 140821 E DH0800/TX 82/TN 57/TA 66/PP 0.01
.A1 SF 0.0/XW 03/DC1408211442

000
SRUS51 KBOX 211845
RR3BOX
WxCoder
.A WSTM3 140819 E DH0800/TX 76/TN 48/TA 52/PP 0.00
.A1 XW 01/DC1408211443
000
SRUS51 KBOX 211835
RR3BOX
WxCoder
.AR FRSN3 140703 E DH0700/TX 86/TN 60/TA 68/PP 1.07
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408211431

000
SRUS51 KBOX 211835
RR3BOX
WxCoder
.AR FRSN3 140703 E DH0700/TX 86/TN 60/TA 68/PP 1.07
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408211431
000
SRUS51 KBOX 211830
RR3BOX
WxCoder
.A FRSN3 140720 E DH0700/TX 72/TN 52/TA 56/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408211429

000
SRUS51 KBOX 211830
RR3BOX
WxCoder
.AR FRSN3 140709 E DH0700/TX 85/TN 64/TA 65/PP 0.17
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1408211429

000
SRUS51 KBOX 211830
RR3BOX
WxCoder
.A FRSN3 140730 E DH0700/TX 70/TN 52/TA 52/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408211429
000
SRUS51 KBOX 211830
RR3BOX
WxCoder
.A FRSN3 140714 E DH0700/TX 77/TN 63/TA 68/PP 0.04
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408211429
000
SRUS51 KBOX 211825
RR3BOX
WxCoder
.AR FTZN3 140707 E DH0730/TX 79/TN 59/TA 64/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211420
: Baby Blue Birds flying all over.

000
SRUS51 KBOX 211825
RR3BOX
WxCoder
.AR FTZN3 140716 E DH0730/TX 81/TN 63/TA 64/PP 1.53
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211420
000
SRUS51 KBOX 211815
RR3BOX
WxCoder
.A ABNM3 140821 E DH0700/TX 78/TN 53/TA 57/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/SW 0.0/XW 03/DC1408211411

000
SRUS51 KBOX 211815
RR3BOX
WxCoder
.A ABNM3 140821 E DH0700/TX 78/TN 53/TA 57/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/SW 0.0/XW 03/DC1408211411
000
SRUS51 KBOX 211745
RR3BOX
WxCoder
.AR WTPC3 140706 E DH0700/TX 77/TN 52/TA 59/PP 0.87
.AR1 SF 0.0/SD 0/HI 1/HP 15.43/XW 01/DC1408211340
: Sutron Temp- 59.4F

000
SRUS51 KBOX 211745
RR3BOX
WxCoder
.AR WTPC3 140706 E DH0700/TX 77/TN 52/TA 59/PP 0.87
.AR1 SF 0.0/SD 0/HI 1/HP 15.43/XW 01/DC1408211340
: Sutron Temp- 59.4F
000
SRUS51 KBOX 211740
RR3BOX
WxCoder
.A NWBC3 140702 E DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1408211335

000
SRUS51 KBOX 211740
RR3BOX
WxCoder
.A NWBC3 140720 E DH0800/PP M/DC1408211335
000
SRUS51 KBOX 211730
RR3BOX
WxCoder
.AR HMTC3 140702 E DH0700/TX 85/TN 67/TA 68/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211328
000
SRUS51 KBOX 211730
RR3BOX
WxCoder
.AR HMTC3 140727 E DH0700/TX 81/TN 58/TA 68/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211328

000
SRUS51 KBOX 211605
RR3BOX
WxCoder
.AR WHGM3 140705 E DH0630/TX M/TN M/TA M/PP M
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211202

000
SRUS51 KBOX 211605
RR3BOX
WxCoder
.AR WHGM3 140714 E DH0600/TX 76/TN 62/TA 70/DVD03/PPV 0.00
.AR1 SFV 0.0/SD 0/XW 02/DC1408211200
: 3-day observation

000
SRUS51 KBOX 211605
RR3BOX
WxCoder
.AR WHGM3 140714 E DH0600/TX 76/TN 62/TA 70/DVD03/PPV 0.00
.AR1 SFV 0.0/SD 0/XW 02/DC1408211200
: 3-day observation
000
SRUS51 KBOX 211555
RR3BOX
WxCoder
.AR WNSR1 140812 E DH0800/TX 86/TN 59/TA 67/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211150

000
SRUS51 KBOX 211555
RR3BOX
WxCoder
.AR WNSR1 140815 E DH0800/TX 75/TN 46/TA 61/PP 0.01
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408211150
000
SRUS51 KBOX 211450
RR3BOX
WxCoder
.A STRC3 140821 E DH0800/TX 80/TN 57/TA 66/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408211046

000
SRUS51 KBOX 211450
RR3BOX
WxCoder
.A STRC3 140821 E DH0800/TX 80/TN 57/TA 66/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408211046
000
SRUS51 KBOX 211400
RR3BOX
WxCoder
.AR BIRM3 140704 E DH0700/TX 87/TN 65/TA 67/PP 1.25
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 63/DC1408210956
: rain

000
SRUS51 KBOX 211400
RR3BOX
WxCoder
.AR BIRM3 140704 E DH0700/TX 87/TN 65/TA 67/PP 1.25
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 63/DC1408210956
: rain
000
SRUS51 KBOX 211355
RR3BOX
WxCoder
.AR BIRM3 140727 E DH0700/TX 81/TN 57/TA 69/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210951
000
SRUS51 KBOX 211355
RR3BOX
WxCoder
.AR BIRM3 140726 E DH0700/TX 80/TN 54/TA 57/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408210953
000
SRUS51 KBOX 211355
RR3BOX
WxCoder
.A EDGM3 140821 E DH0900/TX 76/TN 65/TA 73/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408210950

000
SRUS51 KBOX 211350
RR3BOX
WxCoder
.AR BIRM3 140712 E DH0700/TX 80/TN 53/TA 57/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1408210948

000
SRUS51 KBOX 211350
RR3BOX
WxCoder
.AR BIRM3 140720 E DH0700/TX 76/TN 57/TA 59/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210948
000
SRUS51 KBOX 211345
RR3BOX
WxCoder
.A MDLM3 140821 E DH0700/TX 78/TN 52/TA 56/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210942

000
SRUS51 KBOX 211345
RR3BOX
WxCoder
.A MDLM3 140821 E DH0700/TX 78/TN 52/TA 56/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210942
000
SRUS51 KBOX 211340
RR3BOX
WxCoder
.AR BIRM3 140711 E DH0700/TX 79/TN 55/TA 61/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1408210935

000
SRUS51 KBOX 211340
RR3BOX
WxCoder
.AR BIRM3 140730 E DH0700/TX 74/TN 55/TA 56/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210939
: Cloudy
000
SRUS51 KBOX 211330
RR3BOX
WxCoder
.A MARM3 140821 E DH0900/TX 76/TN 57/TA 65/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408210926

000
SRUS51 KBOX 211330
RR3BOX
WxCoder
.A MARM3 140821 E DH0900/TX 76/TN 57/TA 65/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408210926
000
SRUS51 KBOX 211325
RR3BOX
WxCoder
.A TIVR1 140820 E DH2400/TX 82/TN 57/TA 61/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408210924
: Gust/mph (dir)  7 N...
: BAR:: hi 30.17 - lo 30.017...
000
SRUS51 KBOX 211325
RR3BOX
WxCoder
.A TIVR1 140820 E DH2400/TX 82/TN 57/TA 61/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408210924
: Gust/mph (dir)  7 N...
: BAR:: hi 30.17 - lo 30.017...

000
SRUS51 KBOX 211250
RR3BOX
WxCoder
.A OXFM3 140821 E DH0700/TX 81/TN 52/TA 57/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1408210846

000
SRUS51 KBOX 211250
RR3BOX
WxCoder
.A OXFM3 140821 E DH0700/TX 81/TN 52/TA 57/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1408210846
000
SRUS51 KBOX 211230
RR3BOX
WxCoder
.A JAPN3 140821 E DH0700/TX 80/TN 55/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210829

000
SRUS51 KBOX 211230
RR3BOX
WxCoder
.A MILM3 140821 E DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02
.A1 DC1408210826
000
SRUS51 KBOX 211225
RR3BOX
WxCoder
.A BLHM3 140821 E DH0800/TX 78/TN 58/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 10/DC1408210823
: Code 10, thin fog
: SKY:: BKN AC [2 LVLS] BKN DNS CI OVC CI/CC AC CHAOTIC DNS CI ALQDS BINOVC/THN
: SPTS IOVC LINE SCCAS ENE-SSE PTCHS STRA DSSPTNG VSBY 10 MI XCEPT 12 MI NE INVSN
: PRSNT ESTMTD TOP 3 HND OVR CTY N THN F ALQDS
000
SRUS51 KBOX 211225
RR3BOX
WxCoder
.A BLHM3 140821 E DH0800/TX 78/TN 58/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 10/DC1408210823
: Code 10, thin fog
: SKY:: BKN AC [2 LVLS] BKN DNS CI OVC CI/CC AC CHAOTIC DNS CI ALQDS BINOVC/THN
: SPTS IOVC LINE SCCAS ENE-SSE PTCHS STRA DSSPTNG VSBY 10 MI XCEPT 12 MI NE INVSN
: PRSNT ESTMTD TOP 3 HND OVR CTY N THN F ALQDS

000
SRUS51 KBOX 211222
RR3BOX
IVROCS
.A WNSR1 140821 E DH0810/TX 83/TN 55/TA 63/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS51 KBOX 211222
RR3BOX
IVROCS
.A WNSR1 140821 E DH0810/TX 83/TN 55/TA 63/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS51 KBOX 211220
RR3BOX
WxCoder
.A BCNM3 140812 E DH0700/TX 85/TN 59/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/HP 527.06/XW 03/DC1408210814

000
SRUS51 KBOX 211220
RR3BOX
WxCoder
.AR BCNM3 140817 E DH0700/TX 62/TN 52/TA 58/PP 0.03
.AR1 SF 0.0/SD 0/HP 527.10/XW 02/DC1408210818
000
SRUS51 KBOX 211210
RR3BOX
WxCoder
.A BCNM3 140821 E DH0700/TX 81/TN 57/TA 60/PP 0.01
.A1 SF 0.0/SD 0/HP 526.96/XW 02/DC1408210806
000
SRUS51 KBOX 211210
RR3BOX
WxCoder
.A BCNM3 140821 E DH0700/TX 81/TN 57/TA 60/PP 0.01
.A1 SF 0.0/SD 0/HP 526.96/XW 02/DC1408210806

000
SRUS51 KBOX 211210
RR3BOX
IVROCS
.A EFRM3 140821 E DH0755/TX 79/TN 56/TA 64/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS51 KBOX 211210
RR3BOX
IVROCS
.A EFRM3 140821 E DH0755/TX 79/TN 56/TA 64/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS51 KBOX 211205
RR3BOX
WxCoder
.A CHH 140821 E DH0800/TX 71/TN 63/TA 66/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210801

000
SRUS51 KBOX 211205
RR3BOX
WxCoder
.A HUDN3 140821 E DH0700/TX 81/TN 52/TA 59/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/TVIRZX 4.076/TVIRZN 4.067/TV 4.070/XW 03
.A2 DC1408210803
000
SRUS51 KBOX 211200
RR3BOX
WxCoder
.A WALN3 140821 E DH0800/TX 81/TN 55/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210758

000
SRUS51 KBOX 211200
RR3BOX
WxCoder
.A WALN3 140821 E DH0800/TX 81/TN 55/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210758
000
SRUS51 KBOX 211159
RR3BOX
IVROCS
.A LEVM3 140821 E DH0700/TX 84/TN 58/TA 64/
.A1 PP T/PT 1/
000
SRUS51 KBOX 211155
RR3BOX
WxCoder
.A FOXM3 140821 E DH0730/TX 79/TN 57/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210753
000
SRUS51 KBOX 211155
RR3BOX
WxCoder
.A TNTM3 140821 E DH0700/TX 82/TN 55/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210754

000
SRUS51 KBOX 211150
RR3BOX
WxCoder
.A HCKN3 140821 E DH0730/TX 79/TN 46/TA 56/PP 0.00
.A1 XW 03/DC1408210745
000
SRUS51 KBOX 211150
RR3BOX
WxCoder
.A HCKN3 140821 E DH0730/TX 79/TN 46/TA 56/PP 0.00
.A1 XW 03/DC1408210745

000
SRUS51 KBOX 211147
RR3BOX
.A HLUM3 0821 Z DH1145/HP 3.0
.A SPGM3 0821 Z DH1145/HG 1.8
000
SRUS51 KBOX 211147
RR3BOX
.A HLUM3 0821 Z DH1145/HP 3.0
.A SPGM3 0821 Z DH1145/HG 1.8

000
SRUS51 KBOX 211147
RR3BOX
IVROCS
.A WARM3 140821 E DH0700/PP 0.01/PT 1/
.A AHRM3 140821 E DH0715/TX 83/TN 56/TA 66/
.A1 PP 0.00/
.A FTZN3 140821 E DH0730/TX 78/TN 53/TA 57/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS51 KBOX 211147
RR3BOX
IVROCS
.A WARM3 140821 E DH0700/PP 0.01/PT 1/
.A AHRM3 140821 E DH0715/TX 83/TN 56/TA 66/
.A1 PP 0.00/
.A FTZN3 140821 E DH0730/TX 78/TN 53/TA 57/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS51 KBOX 211136
RR3BOX
IVROCS
.A NTHM3 140820 E DH0730/PP 0.00/
000
SRUS51 KBOX 211135
RR3BOX
WxCoder
.A WTPC3 140821 E DH0700/TX 81/TN 52/TA 57/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/HI 2/HP 15.15/XW 01/DC1408210734
: WTL SUT TEMP 58.5

000
SRUS51 KBOX 211135
RR3BOX
WxCoder
.A WTPC3 140821 E DH0700/TX 81/TN 52/TA 57/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/HI 2/HP 15.15/XW 01/DC1408210734
: WTL SUT TEMP 58.5
000
SRUS51 KBOX 211130
RR3BOX
WxCoder
.A BARM3 140821 E DH0700/TX 81/TN 48/TA 55/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210727

000
SRUS51 KBOX 211130
RR3BOX
WxCoder
.A BARM3 140821 E DH0700/TX 81/TN 48/TA 55/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210727
000
SRUS51 KBOX 211125
RR3BOX
WxCoder
.A BIRM3 140821 E DH0700/TX 83/TN 51/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210721
: cloudy

000
SRUS51 KBOX 211125
RR3BOX
WxCoder
.A BIRM3 140821 E DH0700/TX 83/TN 51/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210721
: cloudy
000
SRUS51 KBOX 211124
RR3BOX
IVROCS
.A SDLM3 140821 E DH0700/PP 0.00/
.A WORM3 140821 E DH0700/TX 78/TN 51/TA 62/
.A1 PP 0.04/PT 1/
000
SRUS51 KBOX 211124
RR3BOX
IVROCS
.A SDLM3 140821 E DH0700/PP 0.00/
.A WORM3 140821 E DH0700/TX 78/TN 51/TA 62/
.A1 PP 0.04/PT 1/

000
SRUS51 KBOX 211120
RR3BOX
WxCoder
.A BROM3 140820 E DH2400/TX 82/TN 52/TA 55/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408210715

000
SRUS51 KBOX 211120
RR3BOX
WxCoder
.A NEWM3 140821 E DH0600/TX 78/TN 51/TA 52/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408210718

000
SRUS51 KBOX 211120
RR3BOX
WxCoder
.A BROM3 140820 E DH2400/TX 82/TN 52/TA 55/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408210715
000
SRUS51 KBOX 211115
RR3BOX
WxCoder
.A BROM3 140818 E DH2400/TX 81/TN 55/TA 55/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408210714

000
SRUS51 KBOX 211115
RR3BOX
WxCoder
.A BROM3 140815 E DH2400/TX 75/TN 55/TA 61/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408210712
000
SRUS51 KBOX 211110
RR3BOX
WxCoder
.A BROM3 140812 E DH2400/TX 82/TN 59/TA 69/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408210709
000
SRUS51 KBOX 211110
RR3BOX
WxCoder
.A KEEN3 140821 E DH0600/TX 85/TN 48/TA 61/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210705
: Overnight min. 61.

000
SRUS51 KBOX 211110
RR3BOX
WxCoder
.A LWMM3 140821 E DH0700/TX 80/TN 57/TA 59/PP 0.00
.A1 HP 39.65/HT 9.99/XW 03/DC1408210706

000
SRUS51 KBOX 211110
RR3BOX
WxCoder
.A BROM3 140811 E DH2400/TX 85/TN 59/TA 63/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1408210709
000
SRUS51 KBOX 211105
RR3BOX
WxCoder
.A CVTR1 140821 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1408210704
000
SRUS51 KBOX 211105
RR3BOX
WxCoder
.A CVTR1 140821 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1408210704

000
SRUS51 KBOX 211101
RR3BOX
IVROCS
.A BRGM3 140821 E DH0650/TX 78/TN 48/TA 55/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS51 KBOX 211101
RR3BOX
IVROCS
.A BRGM3 140821 E DH0650/TX 78/TN 48/TA 55/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS51 KBOX 211100
RR3BOX
WxCoder
.A OTTN3 140821 E DH0700/TX 82/TN 47/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210656

000
SRUS51 KBOX 211100
RR3BOX
WxCoder
.A OTTN3 140821 E DH0700/TX 82/TN 47/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210656
000
SRUS51 KBOX 211055
RR3BOX
WxCoder
.A GRFM3 140821 E DH0630/TX 82/TN 52/TA 62/PP 0.02
.A1 XW 03/DC1408210653

000
SRUS51 KBOX 211055
RR3BOX
WxCoder
.A GRFM3 140821 E DH0630/TX 82/TN 52/TA 62/PP 0.02
.A1 XW 03/DC1408210653
000
SRUS51 KBOX 211045
RR3BOX
WxCoder
.A ASBM3 140821 E DH0700/TX 79/TN 54/TA 57/PP T
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210643

000
SRUS51 KBOX 211045
RR3BOX
WxCoder
.A ASBM3 140821 E DH0700/TX 79/TN 54/TA 57/PP T
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210643
000
SRUS51 KBOX 211005
RR3BOX
IVROCS
.A LLLM3 140821 E DH0600/TX 82/TN 52/TA 56/
.A1 PP 0.00/
.A GREN3 140821 E DH0555/TX 78/TN 49/TA 54/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS51 KBOX 211005
RR3BOX
IVROCS
.A LLLM3 140821 E DH0600/TX 82/TN 52/TA 56/
.A1 PP 0.00/
.A GREN3 140821 E DH0555/TX 78/TN 49/TA 54/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS51 KBOX 210950
RR3BOX
WxCoder
.A WHGM3 140821 E DH0600/TX 71/TN 58/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210545

000
SRUS51 KBOX 210950
RR3BOX
WxCoder
.A WHGM3 140821 E DH0600/TX 71/TN 58/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210545
000
SRUS51 KBOX 210945
RR3BOX
WxCoder
.AR WHGM3 140712 E DH0630/TX M/TN M/TA M/PP M
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1408210543

000
SRUS51 KBOX 210945
RR3BOX
WxCoder
.AR WHGM3 140713 E DH0600/TX M/TN M/TA M/PP M
.AR1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210543
000
SRUS51 KBOX 210935
RR3BOX
WxCoder
.A BEVM3 140821 E DH0530/TX 79/TN 56/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210531

000
SRUS51 KBOX 210935
RR3BOX
WxCoder
.A BEVM3 140821 E DH0530/TX 79/TN 56/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 03/DC1408210531
000
SRUS51 KBOX 210900
RR3BOX
WxCoder
.A SFVC3 140821 E DH0500/TX 81/TN 53/TA 59/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1408210458

000
SRUS51 KBOX 210900
RR3BOX
WxCoder
.A SFVC3 140821 E DH0500/TX 81/TN 53/TA 59/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1408210458
000
SRUS51 KBOX 210015
RR3BOX
WxCoder
.A HINM3 140820 E DH2000/TX 79/TN 53/TA 66/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408202012
000
SRUS51 KBOX 210015
RR3BOX
WxCoder
.A HINM3 140820 E DH2000/TX 79/TN 53/TA 66/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 02/DC1408202012

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities