Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS44 KAMA 011720
TAFGUY
TAF
KGUY 011720Z 0118/0218 36017G25KT P6SM OVC025
   TEMPO 0118/0122 3SM -SHRA OVC015
   FM012200 36012KT P6SM OVC025
   TEMPO 0122/0202 3SM -SHRA OVC015
   FM020800 33008KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KAMA 011720
TAFDHT
TAF
KDHT 011720Z 0118/0218 36018G26KT P6SM OVC025
   TEMPO 0118/0122 3SM -SHRA OVC015
   FM020100 36008KT P6SM OVC025
   FM020600 34008KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KAMA 011720
TAFAMA
TAF
KAMA 011720Z 0118/0218 36015G23KT P6SM OVC050
   TEMPO 0118/0122 4SM -SHRA OVC025
   FM020100 34008KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KAMA 011145
TAFGUY
TAF
KGUY 011145Z 0112/0212 35018G28KT P6SM OVC060
   TEMPO 0113/0117 -RA OVC035
   FM011700 36016G26KT P6SM -RA OVC025
   FM020000 36008KT P6SM OVC025
   FM020800 34007KT P6SM SCT030 BKN120=000
FTUS44 KAMA 011145
TAFDHT
TAF
KDHT 011145Z 0112/0212 36019G29KT P6SM OVC050
   TEMPO 0115/0119 -RA OVC030
   FM011900 01015KT P6SM -RA OVC020
   FM020100 35008KT P6SM OVC035
   FM020800 33006KT P6SM SCT030 BKN120=000
FTUS44 KAMA 011145
TAFAMA
TAF
KAMA 011145Z 0112/0212 36016G26KT P6SM OVC050
   TEMPO 0115/0119 -RA OVC035
   FM011900 01011KT P6SM OVC025
   TEMPO 0119/0123 -RA
   FM020100 36008KT P6SM OVC050
   FM020600 33007KT P6SM SCT050 BKN120=000
FTUS44 KAMA 010520
TAFAMA
TAF
KAMA 010520Z 0106/0206 01018G28KT P6SM OVC040
   FM011400 01015G25KT P6SM -RA OVC040
   FM012000 36011KT P6SM -RA OVC020
   FM020400 01008KT P6SM OVC050=000
FTUS44 KAMA 010520
TAFDHT
TAF
KDHT 010520Z 0106/0206 01018G28KT P6SM OVC040
   TEMPO 0106/0110 01018KT
   FM011800 36015KT P6SM -RA OVC025=000
FTUS44 KAMA 010520
TAFGUY
TAF
KGUY 010520Z 0106/0206 34018KT P6SM OVC040
   TEMPO 0106/0110 34018G28KT
   FM011000 36014G24KT P6SM -RA OVC035
   FM011500 36018KT P6SM OVC025=000
FTUS44 KAMA 010308 AAB
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 010308Z 0103/0124 01018KT P6SM OVC040
   TEMPO 0103/0105 34018G28KT
   FM010500 36020G30KT P6SM -RA OVC025=000
FTUS44 KAMA 010304 AAA
TAFGUY
TAF AMD
KGUY 010304Z 0103/0124 34018KT P6SM OVC040
   TEMPO 0104/0108 34018G28KT
   FM011000 36016G24KT P6SM -RA OVC020=000
FTUS44 KAMA 010304 AAA
TAFGUY
TAF AMD
KGUY 010304Z 0103/0124 34018KT P6SM OVC040
   TEMPO 0104/0108 34018G28KT
   FM011000 36016G24KT P6SM -RA OVC020=000
FTUS44 KAMA 010026 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 010026Z 0100/0124 01023G30KT P6SM OVC040
   FM010500 36020G30KT P6SM -RA OVC025=000
FTUS44 KAMA 010026 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 010026Z 0100/0124 01023G30KT P6SM OVC040
   FM010500 36020G30KT P6SM -RA OVC025=000
FTUS44 KAMA 302340
TAFGUY
TAF
KGUY 302340Z 0100/0124 32015G23KT P6SM OVC050
   FM010200 34020G30KT P6SM OVC040
   FM011000 36016G24KT P6SM -RA OVC020=000
FTUS44 KAMA 302340
TAFAMA
TAF
KAMA 302340Z 0100/0124 36008KT P6SM BKN045
   FM010200 02018G28KT P6SM OVC040
   FM011400 01015G25KT P6SM -RA OVC040
   FM012000 36011KT P6SM -RA OVC020=000
FTUS44 KAMA 302340
TAFDHT
TAF
KDHT 302340Z 0100/0124 01015KT P6SM OVC050
   FM010200 01023G30KT P6SM OVC040
   FM010500 36020G30KT P6SM -RA OVC025=000
FTUS44 KAMA 301720
TAFGUY
TAF
KGUY 301720Z 3018/0118 33015G23KT P6SM BKN045
   FM010200 34020G29KT P6SM BKN040
   FM010900 36016G24KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KAMA 301720
TAFAMA
TAF
KAMA 301720Z 3018/0118 32008KT P6SM BKN045
   FM010200 02018G28KT P6SM BKN050
   FM011000 36015G23KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KAMA 301720
TAFDHT
TAF
KDHT 301720Z 3018/0118 35008KT P6SM BKN050
   FM010100 35023G30KT P6SM BKN040
   FM010900 36020G28KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KAMA 301720
TAFGUY
TAF
KGUY 301720Z 3018/0118 33015G23KT P6SM BKN045
   FM010200 34020G29KT P6SM BKN040
   FM010900 36016G24KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KAMA 301720
TAFAMA
TAF
KAMA 301720Z 3018/0118 32008KT P6SM BKN045
   FM010200 02018G28KT P6SM BKN050
   FM011000 36015G23KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KAMA 301720
TAFDHT
TAF
KDHT 301720Z 3018/0118 35008KT P6SM BKN050
   FM010100 35023G30KT P6SM BKN040
   FM010900 36020G28KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KAMA 301120
TAFAMA
TAF
KAMA 301120Z 3012/0112 32007KT P6SM SCT050 BKN250
   FM302100 33008KT P6SM BKN050 OVC100
   FM010200 02015G20KT P6SM BKN050 OVC080
   FM010600 35017G24KT P6SM VCSH SCT010 OVC050=000
FTUS44 KAMA 301120
TAFGUY
TAF
KGUY 301120Z 3012/0112 32010KT P6SM BKN250
   FM301500 33015G22KT P6SM SCT015 BKN250
   FM302000 34015G22KT P6SM BKN040 OVC100
   FM010600 34017G25KT P6SM VCSH OVC040=000
FTUS44 KAMA 301120
TAFGUY
TAF
KGUY 301120Z 3012/0112 32010KT P6SM BKN250
   FM301500 33015G22KT P6SM SCT015 BKN250
   FM302000 34015G22KT P6SM BKN040 OVC100
   FM010600 34017G25KT P6SM VCSH OVC040=000
FTUS44 KAMA 301120
TAFDHT
TAF
KDHT 301120Z 3012/0112 35008KT P6SM BKN040 OVC050
   FM302000 34011KT P6SM BKN050 OVC100
   FM010100 36020G30KT P6SM OVC080
   FM010600 01022G31KT P6SM VCSH OVC050=000
FTUS44 KAMA 301120
TAFAMA
TAF
KAMA 301120Z 3012/0112 32007KT P6SM SCT050 BKN250
   FM302100 33008KT P6SM BKN050 OVC100
   FM010200 02015G20KT P6SM BKN050 OVC080
   FM010600 35017G24KT P6SM VCSH SCT010 OVC050=000
FTUS44 KAMA 301120
TAFDHT
TAF
KDHT 301120Z 3012/0112 35008KT P6SM BKN040 OVC050
   FM302000 34011KT P6SM BKN050 OVC100
   FM010100 36020G30KT P6SM OVC080
   FM010600 01022G31KT P6SM VCSH OVC050=000
FTUS44 KAMA 300746 AAA
TAFAMA
TAF AMD
KAMA 300746Z 3008/0106 33009KT P6SM FEW006 SCT025
   FM301300 33007KT P6SM SCT025 BKN250
   FM302100 33008KT P6SM BKN050
   FM010200 02015G20KT P6SM OVC080=000
FTUS44 KAMA 300746 AAA
TAFAMA
TAF AMD
KAMA 300746Z 3008/0106 33009KT P6SM FEW006 SCT025
   FM301300 33007KT P6SM SCT025 BKN250
   FM302100 33008KT P6SM BKN050
   FM010200 02015G20KT P6SM OVC080=000
FTUS44 KAMA 300520
TAFDHT
TAF
KDHT 300520Z 3006/0106 36011KT P6SM SCT012
   FM300700 33007KT P6SM OVC015
   FM300900 35008KT P6SM SCT020
   FM301500 35010KT P6SM BKN250
   FM302000 01009KT P6SM BKN050
   FM010100 01015G20KT P6SM OVC080=000
FTUS44 KAMA 300520
TAFGUY
TAF
KGUY 300520Z 3006/0106 33012KT 5SM BR BKN012 OVC030
   FM301100 32010KT P6SM SCT025 BKN250
   FM302000 34013KT P6SM BKN040
   FM010000 34015G20KT P6SM OVC080=000
FTUS44 KAMA 300520
TAFAMA
TAF
KAMA 300520Z 3006/0106 36011KT P6SM BKN008
   FM301300 33007KT P6SM SCT025 BKN250
   FM302100 33008KT P6SM BKN050
   FM010200 02015G20KT P6SM OVC080=000
FTUS44 KAMA 292340
TAFGUY
TAF
KGUY 292340Z 3000/3024 34012KT P6SM SCT009 BKN013 OVC025
   FM300300 33010KT P6SM OVC009
   FM300700 32010KT 5SM BR OVC007
   FM301500 34012KT P6SM SCT040 BKN250
   FM302000 34013KT P6SM BKN040=000
FTUS44 KAMA 292340
TAFDHT
TAF
KDHT 292340Z 3000/3024 35012KT P6SM OVC015
   FM300500 35010KT P6SM SCT020 BKN250
   FM301500 35010KT P6SM BKN250
   FM302000 01009KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KAMA 292340
TAFAMA
TAF
KAMA 292340Z 3000/3024 33014KT P6SM SCT025
   FM301200 35008KT P6SM SCT050 BKN250
   FM302100 33008KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KAMA 292052 AAB
TAFGUY
TAF AMD
KGUY 292052Z 2921/3018 03008KT 3SM -RA BR OVC007
   TEMPO 2921/2923 2SM RA BR OVC006
   FM300300 33010KT P6SM OVC015
   FM301000 33010KT P6SM OVC007
   FM301500 32013KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291951 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 291951Z 2920/3018 03010KT P6SM OVC007
   TEMPO 2920/2924 3SM -SHRA BR OVC006
   FM300200 36015KT P6SM OVC015
   FM300800 34010KT P6SM OVC050
   FM301200 34010KT P6SM BKN010
   FM301500 35010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291919 AAA
TAFGUY
TAF AMD
KGUY 291919Z 2919/3018 11015KT P6SM OVC007
   TEMPO 2921/3001 3SM -SHRA BR OVC006
   FM300300 33010KT P6SM OVC015
   FM301000 33010KT P6SM OVC007
   FM301500 32013KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291917 AAA
TAFAMA
TAF AMD
KAMA 291917Z 2919/3018 04010KT P6SM BKN015
   FM300000 35014KT P6SM BKN050
   FM300600 34010KT P6SM BKN010
   FM301300 33010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291720
TAFAMA
TAF
KAMA 291720Z 2918/3018 04015KT P6SM OVC007
   FM292100 03015KT P6SM OVC015
   FM300000 35014KT P6SM BKN050
   FM300600 34010KT P6SM BKN010
   FM301300 33010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291720
TAFDHT
TAF
KDHT 291720Z 2918/3018 04015KT P6SM OVC007
   TEMPO 2918/2922 3SM -SHRA BR OVC006
   FM300000 36015KT P6SM OVC015
   FM300800 34010KT P6SM OVC050
   FM301200 34010KT P6SM BKN010
   FM301500 35010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291720
TAFGUY
TAF
KGUY 291720Z 2918/3018 05016G26KT P6SM OVC007
   TEMPO 2919/2923 3SM -SHRA BR OVC006
   FM300300 33010KT P6SM OVC015
   FM301000 33010KT P6SM OVC007
   FM301500 32013KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291720
TAFDHT
TAF
KDHT 291720Z 2918/3018 04015KT P6SM OVC007
   TEMPO 2918/2922 3SM -SHRA BR OVC006
   FM300000 36015KT P6SM OVC015
   FM300800 34010KT P6SM OVC050
   FM301200 34010KT P6SM BKN010
   FM301500 35010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291720
TAFGUY
TAF
KGUY 291720Z 2918/3018 05016G26KT P6SM OVC007
   TEMPO 2919/2923 3SM -SHRA BR OVC006
   FM300300 33010KT P6SM OVC015
   FM301000 33010KT P6SM OVC007
   FM301500 32013KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KAMA 291634 AAA
TAFGUY
TAF AMD
KGUY 291634Z 2917/3012 06017G27KT P6SM OVC007
   FM300200 33017KT P6SM OVC012
   FM300800 30019G29KT P6SM SCT015 BKN100=000
FTUS44 KAMA 291633 AAB
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 291633Z 2917/3012 03015KT P6SM OVC006
   FM292200 34019G29KT P6SM BKN015
   FM300800 33013KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 291523 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 291523Z 2915/3012 03015KT P6SM OVC015
   FM292200 34019G29KT P6SM SCT015 BKN060
   FM300800 33013KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 291455 AAA
TAFAMA
TAF AMD
KAMA 291455Z 2915/3012 02015G24KT P6SM OVC007
   FM291800 36015KT P6SM OVC020
   FM300100 32017G27KT P6SM SCT200=000
FTUS44 KAMA 291455 AAA
TAFAMA
TAF AMD
KAMA 291455Z 2915/3012 02015G24KT P6SM OVC007
   FM291800 36015KT P6SM OVC020
   FM300100 32017G27KT P6SM SCT200=000
FTUS44 KAMA 291137 CCA
TAFGUY
TAF COR
KGUY 291137Z 2912/3012 06017G27KT P6SM -SHRA OVC010
   TEMPO 2912/2916 1SM +TSRA BR OVC004CB
   FM300200 33017KT 5SM -SHRA BR OVC012
   FM300800 30019G29KT P6SM SCT015 BKN100=000
FTUS44 KAMA 291136 CCB
TAFAMA
TAF COR
KAMA 291136Z 2912/3012 06018KT P6SM -SHRA SCT005 OVC010
   TEMPO 2912/2916 1SM +TSRA BR OVC003CB
   FM292000 23018KT P6SM SCT025 BKN200
   FM300100 30017G27KT P6SM SCT200=000
FTUS44 KAMA 291136 CCB
TAFAMA
TAF COR
KAMA 291136Z 2912/3012 06018KT P6SM -SHRA SCT005 OVC010
   TEMPO 2912/2916 1SM +TSRA BR OVC003CB
   FM292000 23018KT P6SM SCT025 BKN200
   FM300100 30017G27KT P6SM SCT200=000
FTUS44 KAMA 291134 CCA
TAFDHT
TAF COR
KDHT 291134Z 2912/3012 06018G28KT P6SM -SHRA SCT010 OVC100
   TEMPO 2912/2916 VRB35KT 1SM +TSRA BR OVC004CB
   FM292200 34019G29KT P6SM SCT015 BKN060
   FM300800 33013KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 291134 CCA
TAFDHT
TAF COR
KDHT 291134Z 2912/3012 06018G28KT P6SM -SHRA SCT010 OVC100
   TEMPO 2912/2916 VRB35KT 1SM +TSRA BR OVC004CB
   FM292200 34019G29KT P6SM SCT015 BKN060
   FM300800 33013KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 291120
TAFDHT
TAF
KDHT 291120Z 2912/3012 06018G28KT 5SM -TSRA BR OVC010CB
   TEMPO 2912/2916 VRB35KT 1SM +TSRA BR OVC006CB
   FM292200 34019G29KT P6SM SCT015 BKN060
   FM300800 33013KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 291120
TAFGUY
TAF
KGUY 291120Z 2912/3012 06017G27KT 5SM -TSRA BR OVC010CB
   TEMPO 2912/2916 1SM +TSRA BR OVC004CB
   FM300200 33017KT 5SM -SHRA BR OVC012
   FM300800 30019G29KT P6SM SCT015 BKN100=000
FTUS44 KAMA 291120
TAFAMA
TAF
KAMA 291120Z 2912/3012 10018KT 5SM -TSRA BR SCT005 OVC010CB
   TEMPO 2912/2916 1SM +TSRA BR OVC005CB
   FM292000 23018KT P6SM SCT025 BKN200
   FM300100 30017G27KT P6SM SCT200=000
FTUS44 KAMA 291120
TAFGUY
TAF
KGUY 291120Z 2912/3012 06017G27KT 5SM -TSRA BR OVC010CB
   TEMPO 2912/2916 1SM +TSRA BR OVC004CB
   FM300200 33017KT 5SM -SHRA BR OVC012
   FM300800 30019G29KT P6SM SCT015 BKN100=000
FTUS44 KAMA 291120
TAFDHT
TAF
KDHT 291120Z 2912/3012 06018G28KT 5SM -TSRA BR OVC010CB
   TEMPO 2912/2916 VRB35KT 1SM +TSRA BR OVC006CB
   FM292200 34019G29KT P6SM SCT015 BKN060
   FM300800 33013KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 291120
TAFAMA
TAF
KAMA 291120Z 2912/3012 10018KT 5SM -TSRA BR SCT005 OVC010CB
   TEMPO 2912/2916 1SM +TSRA BR OVC005CB
   FM292000 23018KT P6SM SCT025 BKN200
   FM300100 30017G27KT P6SM SCT200=000
FTUS44 KAMA 290927 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 290927Z 2909/3006 03018KT 4SM -TSRA BR OVC010CB
   TEMPO 2909/2913 VRB35KT 1SM TSRA BR OVC006CB
   FM292100 30018KT P6SM OVC015
   FM300000 33022KT P6SM OVC100=000
FTUS44 KAMA 290927 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 290927Z 2909/3006 03018KT 4SM -TSRA BR OVC010CB
   TEMPO 2909/2913 VRB35KT 1SM TSRA BR OVC006CB
   FM292100 30018KT P6SM OVC015
   FM300000 33022KT P6SM OVC100=000
FTUS44 KAMA 290925 AAA
TAFGUY
TAF AMD
KGUY 290925Z 2909/3006 04013G23KT 5SM -SHRA BR OVC005
   TEMPO 2909/2913 2SM TSRA OVC008CB
   FM300000 36017KT 5SM -RA BR OVC012=000
FTUS44 KAMA 290522
TAFAMA
TAF
KAMA 290522Z 2906/3006 09017G27KT P6SM SCT015 OVC045
   FM290700 14016KT 6SM BR VCSH OVC010
   TEMPO 2907/2911 VRB45KT 3SM TSRA OVC008CB
   FM291100 12018KT 5SM -TSRA BR OVC008CB
   FM292000 23018KT P6SM SCT025
   FM300000 32020KT P6SM SKC=000
FTUS44 KAMA 290522
TAFDHT
TAF
KDHT 290522Z 2906/3006 07022G32KT 6SM -TSRA BR OVC008CB
   TEMPO 2906/2910 VRB45KT 1SM TSRA BR OVC006CB
   FM292100 30018KT P6SM OVC015
   FM300000 33022KT P6SM OVC100=000
FTUS44 KAMA 290522
TAFGUY
TAF
KGUY 290522Z 2906/3006 06018G28KT 6SM BR VCTS OVC008CB
   TEMPO 2906/2909 VRB45KT 1SM TSRA BR OVC006CB
   FM290900 07020KT 4SM -TSRA BR OVC008CB
   FM300000 36017KT 5SM -RA BR OVC012=000
FTUS44 KAMA 290442 AAB
TAFGUY
TAF AMD
KGUY 290442Z 2905/2924 04018G28KT 6SM BR VCTS BKN010CB OVC040
   TEMPO 2905/2909 VRB45KT 1SM TSRA BR OVC008CB
   FM290900 08020KT 4SM -TSRA BR OVC008CB
   FM292100 12016KT 6SM -RA BR OVC012=000
FTUS44 KAMA 290436 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 290436Z 2905/2924 07022G32KT 6SM -TSRA BR OVC010CB
   TEMPO 2905/2909 VRB45KT 1SM TSRA BR OVC008CB
   FM291900 20018KT P6SM SCT030=000
FTUS44 KAMA 290436 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 290436Z 2905/2924 07022G32KT 6SM -TSRA BR OVC010CB
   TEMPO 2905/2909 VRB45KT 1SM TSRA BR OVC008CB
   FM291900 20018KT P6SM SCT030=000
FTUS44 KAMA 290334 AAA
TAFGUY
TAF AMD
KGUY 290334Z 2904/2924 07018KT 6SM BR VCTS BKN015CB OVC050
   TEMPO 2904/2908 VRB35KT 3SM TSRA
   FM290800 08020KT 4SM -TSRA BR OVC008CB
   FM292100 12016KT 6SM -RA BR OVC012=000
FTUS44 KAMA 290215 AAB
TAFAMA
TAF AMD
KAMA 290215Z 2902/2924 09017G27KT P6SM SCT020 OVC150
   FM290700 14016KT 6SM BR VCSH OVC010
   TEMPO 2907/2911 3SM TSRA OVC008CB
   FM291100 12018KT 5SM BR OVC008
   FM291800 24018KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 290206 AAA
TAFAMA
TAF AMD
KAMA 290206Z 2902/2924 12017G27KT P6SM VCTS SCT050CB OVC100
   TEMPO 2902/2906 -TSRA
   FM290700 14016KT 6SM BR VCSH OVC010
   TEMPO 2907/2911 3SM TSRA OVC008CB
   FM291100 12018KT 5SM BR OVC008
   FM291800 24018KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 282340
TAFAMA
TAF
KAMA 282340Z 2900/2924 12022G32KT P6SM VCTS SCT050CB OVC100
   TEMPO 2902/2906 -TSRA
   FM290700 14016KT 6SM BR VCSH OVC010
   TEMPO 2907/2911 3SM TSRA OVC008CB
   FM291100 12018KT 5SM BR OVC008
   FM291800 24018KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 282340
TAFDHT
TAF
KDHT 282340Z 2900/2924 07018KT P6SM VCTS BKN040CB
   TEMPO 2900/2904 VRB35KT 5SM TSRA OVC030CB
   FM290500 11022G32KT 6SM -TSRA BR OVC010CB
   FM291900 20018KT P6SM SCT030=000
FTUS44 KAMA 282340
TAFGUY
TAF
KGUY 282340Z 2900/2924 07014KT P6SM VCTS SCT050CB BKN100
   FM290500 09018G28KT P6SM TSRA BKN025CB
   FM290900 08020KT 4SM -TSRA BR OVC008CB
   FM292100 12016KT 6SM -RA BR OVC012=000
FTUS44 KAMA 282340
TAFGUY
TAF
KGUY 282340Z 2900/2924 07014KT P6SM VCTS SCT050CB BKN100
   FM290500 09018G28KT P6SM TSRA BKN025CB
   FM290900 08020KT 4SM -TSRA BR OVC008CB
   FM292100 12016KT 6SM -RA BR OVC012=000
FTUS44 KAMA 282340
TAFDHT
TAF
KDHT 282340Z 2900/2924 07018KT P6SM VCTS BKN040CB
   TEMPO 2900/2904 VRB35KT 5SM TSRA OVC030CB
   FM290500 11022G32KT 6SM -TSRA BR OVC010CB
   FM291900 20018KT P6SM SCT030=000
FTUS44 KAMA 282340
TAFAMA
TAF
KAMA 282340Z 2900/2924 12022G32KT P6SM VCTS SCT050CB OVC100
   TEMPO 2902/2906 -TSRA
   FM290700 14016KT 6SM BR VCSH OVC010
   TEMPO 2907/2911 3SM TSRA OVC008CB
   FM291100 12018KT 5SM BR OVC008
   FM291800 24018KT P6SM SCT100=000
FTUS44 KAMA 282137 AAB
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 282137Z 2822/2918 04016G25KT P6SM VCTS BKN040CB
   TEMPO 2822/2901 VRB45KT 2SM TSRA OVC025CB
   FM290100 09025G33KT P6SM VCTS BKN040CB OVC100
   FM290500 11022G32KT 6SM BR VCSH BKN010
   FM291600 20009KT P6SM SCT015 BKN035=000
FTUS44 KAMA 282022 AAA
TAFDHT
TAF AMD
KDHT 282022Z 2820/2918 04016G25KT P6SM BKN040
   FM290000 09025G33KT P6SM VCTS BKN040CB OVC100
   FM290500 11022G32KT 6SM BR VCSH BKN010
   FM291600 20009KT P6SM SCT015 BKN035=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities