Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS45 KBOU 011120
TAFAPA
TAF
KAPA 011120Z 0112/0212 16006KT P6SM SCT120 BKN200
   FM011800 17010KT P6SM SCT060 BKN120 PROB30 0121/0201 VRB15G25KT
   -TSRA BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT120 SCT200=000
FTUS45 KBOU 011120
TAFBJC
TAF
KBJC 011120Z 0112/0212 29005KT P6SM SCT120 BKN200
   FM011700 15006KT P6SM SCT060 BKN120
   FM012000 15008KT P6SM VCTS SCT060CB BKN120
   FM020100 21007KT P6SM SCT120 BKN200
   FM020500 25006KT P6SM SCT120 SCT200=000
FTUS45 KBOU 011120
TAFAPA
TAF
KAPA 011120Z 0112/0212 16006KT P6SM SCT120 BKN200
   FM011800 17010KT P6SM SCT060 BKN120 PROB30 0121/0201 VRB15G25KT
   -TSRA BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT120 SCT200=000
FTUS45 KBOU 011120
TAFDEN
TAF
KDEN 011120Z 0112/0218 20007KT P6SM SCT120 BKN200
   FM011700 16010KT P6SM SCT060 SCT120
   FM012100 15012KT P6SM VCTS SCT060CB BKN120
   FM020100 18010KT P6SM SCT120 BKN200
   FM020500 21008KT P6SM SCT120 SCT200=000
FTUS45 KBOU 011120
TAFBJC
TAF
KBJC 011120Z 0112/0212 29005KT P6SM SCT120 BKN200
   FM011700 15006KT P6SM SCT060 BKN120
   FM012000 15008KT P6SM VCTS SCT060CB BKN120
   FM020100 21007KT P6SM SCT120 BKN200
   FM020500 25006KT P6SM SCT120 SCT200=000
FTUS45 KBOU 010853 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 010853Z 0109/0212 20008KT P6SM SCT120 SCT200
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010853 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 010853Z 0109/0212 20008KT P6SM SCT120 SCT200
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010520
TAFBJC
TAF
KBJC 010520Z 0106/0206 29005KT P6SM SCT120 SCT200
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 21007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010520
TAFDEN
TAF
KDEN 010520Z 0106/0212 20007KT P6SM SCT120 SCT200
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010520
TAFAPA
TAF
KAPA 010520Z 0106/0206 18006KT P6SM SCT120 SCT200
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010520
TAFAPA
TAF
KAPA 010520Z 0106/0206 18006KT P6SM SCT120 SCT200
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010520
TAFBJC
TAF
KBJC 010520Z 0106/0206 29005KT P6SM SCT120 SCT200
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 21007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010520
TAFDEN
TAF
KDEN 010520Z 0106/0212 20007KT P6SM SCT120 SCT200
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010300 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 010300Z 0103/0206 17007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 20007KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 010300 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 010300Z 0103/0206 17007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 20007KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 312328
TAFBJC
TAF
KBJC 312328Z 0100/0124 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 31005KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 29005KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB=000
FTUS45 KBOU 312328
TAFAPA
TAF
KAPA 312328Z 0100/0124 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 15007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010500 18006KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB=000
FTUS45 KBOU 312328
TAFBJC
TAF
KBJC 312328Z 0100/0124 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 31005KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 29005KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB=000
FTUS45 KBOU 312328
TAFDEN
TAF
KDEN 312328Z 0100/0206 VRB05KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010200 12007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 20007KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 312328
TAFDEN
TAF
KDEN 312328Z 0100/0206 VRB05KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010200 12007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 20007KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB
   FM020200 19007KT P6SM SCT200=000
FTUS45 KBOU 312328
TAFAPA
TAF
KAPA 312328Z 0100/0124 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 15007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010500 18006KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB=000
FTUS45 KBOU 312103 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 312103Z 3121/0124 VRB05KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010200 12007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 20007KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB=000
FTUS45 KBOU 312103 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 312103Z 3121/0124 VRB05KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010200 12007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 20007KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB=000
FTUS45 KBOU 311804 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 311804Z 3118/0118 34006KT P6SM VCSH FEW015 BKN070
   FM312000 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 15007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010500 18006KT P6SM FEW120=000
FTUS45 KBOU 311804 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 311804Z 3118/0124 26005KT P6SM VCSH FEW015 BKN070
   FM311900 05006KT P6SM SCT070 BKN110
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 12007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 20007KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB=000
FTUS45 KBOU 311804 AAB
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 311804Z 3118/0118 VRB05KT P6SM BKN050
   FM311900 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 31005KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 29005KT P6SM FEW120=000
FTUS45 KBOU 311804 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 311804Z 3118/0118 34006KT P6SM VCSH FEW015 BKN070
   FM312000 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 15007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010500 18006KT P6SM FEW120=000
FTUS45 KBOU 311804 AAB
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 311804Z 3118/0118 VRB05KT P6SM BKN050
   FM311900 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 31005KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 29005KT P6SM FEW120=000
FTUS45 KBOU 311804 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 311804Z 3118/0124 26005KT P6SM VCSH FEW015 BKN070
   FM311900 05006KT P6SM SCT070 BKN110
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 12007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 20007KT P6SM FEW120
   FM011800 14006KT P6SM SCT060 PROB30 0121/0124 VRB15G25KT -TSRA
   BKN060CB=000
FTUS45 KBOU 311740
TAFAPA
TAF
KAPA 311740Z 3118/0118 34006KT P6SM VCSH FEW015 BKN070
   FM312000 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 16007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311740
TAFDEN
TAF
KDEN 311740Z 3118/0124 26005KT P6SM VCSH FEW015 BKN070
   FM311900 05006KT P6SM SCT070 BKN110
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 12007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010300 15007KT P6SM SCT120
   FM010600 20007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311740
TAFAPA
TAF
KAPA 311740Z 3118/0118 34006KT P6SM VCSH FEW015 BKN070
   FM312000 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 16007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311740
TAFDEN
TAF
KDEN 311740Z 3118/0124 26005KT P6SM VCSH FEW015 BKN070
   FM311900 05006KT P6SM SCT070 BKN110
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010200 12007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010300 15007KT P6SM SCT120
   FM010600 20007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311451 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 311451Z 3115/0118 24005KT P6SM VCSH BKN070
   FM311900 05006KT P6SM SCT070 BKN110
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 08007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010300 15007KT P6SM SCT120
   FM010600 20007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311451 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 311451Z 3115/0112 VRB05KT P6SM BKN060
   FM311900 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 31006KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 24007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311451 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 311451Z 3115/0112 VRB05KT P6SM SCT015 BKN060
   TEMPO 3115/3117 5SM -SHRA
   FM311700 34006KT P6SM BKN060
   FM312000 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 16007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311451 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 311451Z 3115/0118 24005KT P6SM VCSH BKN070
   FM311900 05006KT P6SM SCT070 BKN110
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 08007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010300 15007KT P6SM SCT120
   FM010600 20007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311451 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 311451Z 3115/0112 VRB05KT P6SM BKN060
   FM311900 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 31006KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 24007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311451 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 311451Z 3115/0112 VRB05KT P6SM SCT015 BKN060
   TEMPO 3115/3117 5SM -SHRA
   FM311700 34006KT P6SM BKN060
   FM312000 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 16007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311120
TAFBJC
TAF
KBJC 311120Z 3112/0112 VRB05KT P6SM VCFG SCT080 BKN120
   TEMPO 3112/3114 3SM BR SCT005 BKN080
   FM311500 15006KT P6SM SCT050 BKN120
   FM312000 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 31006KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 24007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311120
TAFAPA
TAF
KAPA 311120Z 3112/0112 17005KT P6SM VCFG SCT060 BKN100
   TEMPO 3112/3114 3SM BR SCT005 BKN060
   FM311500 18006KT P6SM SCT050 BKN080
   FM312000 08007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 16007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311120
TAFDEN
TAF
KDEN 311120Z 3112/0118 16006KT P6SM VCFG SCT060 BKN100
   TEMPO 3112/3114 3SM BR SCT005 BKN060
   FM311500 18006KT P6SM SCT070 BKN100
   FM311800 08006KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 08007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010300 15007KT P6SM SCT120
   FM010600 20007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311120
TAFDEN
TAF
KDEN 311120Z 3112/0118 16006KT P6SM VCFG SCT060 BKN100
   TEMPO 3112/3114 3SM BR SCT005 BKN060
   FM311500 18006KT P6SM SCT070 BKN100
   FM311800 08006KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 08007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010300 15007KT P6SM SCT120
   FM010600 20007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311120
TAFAPA
TAF
KAPA 311120Z 3112/0112 17005KT P6SM VCFG SCT060 BKN100
   TEMPO 3112/3114 3SM BR SCT005 BKN060
   FM311500 18006KT P6SM SCT050 BKN080
   FM312000 08007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 16007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 311120
TAFBJC
TAF
KBJC 311120Z 3112/0112 VRB05KT P6SM VCFG SCT080 BKN120
   TEMPO 3112/3114 3SM BR SCT005 BKN080
   FM311500 15006KT P6SM SCT050 BKN120
   FM312000 03007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 31006KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 24007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310923 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 310923Z 3109/0106 VRB05KT P6SM VCFG BKN120
   TEMPO 3111/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080
   FM312100 02007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 32007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 24007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310922 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 310922Z 3109/0106 17006KT P6SM BKN100
   TEMPO 3111/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310922 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 310922Z 3109/0106 17006KT P6SM BKN100
   TEMPO 3111/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310856 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 310856Z 3109/0112 16006KT P6SM SCT070 BKN100
   TEMPO 3112/3114 1SM BR BKN005
   FM311500 18006KT P6SM SCT015 BKN100
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310856 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 310856Z 3109/0112 16006KT P6SM SCT070 BKN100
   TEMPO 3112/3114 1SM BR BKN005
   FM311500 18006KT P6SM SCT015 BKN100
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310521
TAFAPA
TAF
KAPA 310521Z 3106/0106 23006KT P6SM SCT030 BKN060
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310521
TAFBJC
TAF
KBJC 310521Z 3106/0106 VRB05KT P6SM SCT060 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080
   FM312100 02007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 32007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 24007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310521
TAFDEN
TAF
KDEN 310521Z 3106/0112 24005KT P6SM VCSH SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM BKN015 BKN080
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310521
TAFAPA
TAF
KAPA 310521Z 3106/0106 23006KT P6SM SCT030 BKN060
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310521
TAFDEN
TAF
KDEN 310521Z 3106/0112 24005KT P6SM VCSH SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM BKN015 BKN080
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310521
TAFBJC
TAF
KBJC 310521Z 3106/0106 VRB05KT P6SM SCT060 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080
   FM312100 02007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 32007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 24007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310302 AAB
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 310302Z 3103/3124 10007KT 5SM -RA BKN030 OVC045
   TEMPO 3103/3104 3SM -SHRA BKN020
   FM310400 20006KT P6SM SCT030 BKN050
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 310302 AAB
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 310302Z 3103/3124 10007KT 5SM -RA BKN030 OVC045
   TEMPO 3103/3104 3SM -SHRA BKN020
   FM310400 20006KT P6SM SCT030 BKN050
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 310301 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 310301Z 3103/0106 24005KT P6SM VCSH SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM BKN015 BKN080
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310301 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 310301Z 3103/0106 24005KT P6SM VCSH SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM BKN015 BKN080
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310141 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 310141Z 3102/0106 09010KT P6SM VCSH SCT020 BKN060
   TEMPO 3102/3104 2SM RA BKN015
   FM310400 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM BKN015 BKN080
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310141 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 310141Z 3102/0106 09010KT P6SM VCSH SCT020 BKN060
   TEMPO 3102/3104 2SM RA BKN015
   FM310400 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM BKN015 BKN080
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 310139 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 310139Z 3102/3124 10007KT P6SM VCTS BKN020CB OVC035
   TEMPO 3102/3104 1 1/2SM -SHRA BKN015
   FM310400 20006KT P6SM SCT030 BKN050
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 310139 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 310139Z 3102/3124 10007KT P6SM VCTS BKN020CB OVC035
   TEMPO 3102/3104 1 1/2SM -SHRA BKN015
   FM310400 20006KT P6SM SCT030 BKN050
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 310137 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 310137Z 3102/3124 32007KT 2SM RA BKN003 BKN015
   FM310300 27006KT P6SM VCSH BKN040 BKN080
   TEMPO 3103/3105 3SM -RA BKN015 BKN025
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080
   FM312100 02007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 310137 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 310137Z 3102/3124 32007KT 2SM RA BKN003 BKN015
   FM310300 27006KT P6SM VCSH BKN040 BKN080
   TEMPO 3103/3105 3SM -RA BKN015 BKN025
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080
   FM312100 02007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 302331
TAFAPA
TAF
KAPA 302331Z 3100/3124 10007KT P6SM VCTS BKN020CB OVC035
   TEMPO 3100/3103 2SM -SHRA BKN015
   FM310400 20006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 302331
TAFDEN
TAF
KDEN 302331Z 3100/0106 09010KT P6SM VCSH BKN020 BKN060
   TEMPO 3100/3103 2SM RA BKN015
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM BKN015 BKN080
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 302331
TAFBJC
TAF
KBJC 302331Z 3100/3124 32007KT P6SM BKN020 OVC030
   TEMPO 3100/3103 2SM -SHRA BKN015
   FM310300 27006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080
   FM312100 02007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 302331
TAFAPA
TAF
KAPA 302331Z 3100/3124 10007KT P6SM VCTS BKN020CB OVC035
   TEMPO 3100/3103 2SM -SHRA BKN015
   FM310400 20006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM BKN015 BKN080
   FM312100 09007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 302331
TAFDEN
TAF
KDEN 302331Z 3100/0106 09010KT P6SM VCSH BKN020 BKN060
   TEMPO 3100/3103 2SM RA BKN015
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM BKN015 BKN080
   FM311700 05005KT P6SM SCT060 SCT120
   FM312100 05007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM010100 11007KT P6SM SCT060 BKN120
   FM010400 17007KT P6SM SCT120=000
FTUS45 KBOU 302331
TAFBJC
TAF
KBJC 302331Z 3100/3124 32007KT P6SM BKN020 OVC030
   TEMPO 3100/3103 2SM -SHRA BKN015
   FM310300 27006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080
   FM312100 02007KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120=000
FTUS45 KBOU 302256 AAD
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 302256Z 3023/3124 11007KT 5SM -SHRA BKN025 BKN090
   TEMPO 3023/3024 1SM RA BR BKN015
   FM310000 09010KT P6SM VCSH BKN040 BKN060
   TEMPO 3100/3103 3SM RA BKN025
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 302256 AAD
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 302256Z 3023/3124 11007KT 5SM -SHRA BKN025 BKN090
   TEMPO 3023/3024 1SM RA BR BKN015
   FM310000 09010KT P6SM VCSH BKN040 BKN060
   TEMPO 3100/3103 3SM RA BKN025
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 302219 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 302219Z 3022/3118 10007KT P6SM VCTS BKN020CB OVC035
   TEMPO 3022/3101 3SM -SHRA BKN015
   FM310100 09008KT P6SM VCSH BKN030 BKN060
   FM310400 20006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 302219 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 302219Z 3022/3118 10007KT P6SM VCTS BKN020CB OVC035
   TEMPO 3022/3101 3SM -SHRA BKN015
   FM310100 09008KT P6SM VCSH BKN030 BKN060
   FM310400 20006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 302218 AAB
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 302218Z 3022/3118 34012KT P6SM VCTS BKN015CB OVC030
   TEMPO 3022/3023 3SM -SHRA BKN008
   FM310300 27006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 302218 AAB
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 302218Z 3022/3118 34012KT P6SM VCTS BKN015CB OVC030
   TEMPO 3022/3023 3SM -SHRA BKN008
   FM310300 27006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 302216 AAC
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 302216Z 3022/3124 11007KT P6SM BKN025 BKN090
   TEMPO 3022/3024 5SM SHRA BR BKN015
   FM310000 09010KT P6SM VCSH BKN040 BKN060
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 302216 AAC
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 302216Z 3022/3124 11007KT P6SM BKN025 BKN090
   TEMPO 3022/3024 5SM SHRA BR BKN015
   FM310000 09010KT P6SM VCSH BKN040 BKN060
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 302032 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 302032Z 3021/3124 06006KT P6SM BKN060 BKN090
   TEMPO 3021/3023 3SM SHRA BR BKN025
   FM302300 05012KT P6SM VCTS SCT020CB OVC060
   TEMPO 3023/3101 3SM -SHRA BKN020
   FM310100 09010KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 302032 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 302032Z 3021/3124 06006KT P6SM BKN060 BKN090
   TEMPO 3021/3023 3SM SHRA BR BKN025
   FM302300 05012KT P6SM VCTS SCT020CB OVC060
   TEMPO 3023/3101 3SM -SHRA BKN020
   FM310100 09010KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 301913 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 301913Z 3019/3118 34008KT P6SM -RA SCT005 BKN010 OVC020
   TEMPO 3019/3021 3SM SHRA BR BKN005 OVC015
   FM302100 34012KT P6SM VCTS SCT015CB OVC030
   TEMPO 3021/3023 4SM -SHRA BKN015
   FM302300 34008KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 27006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 301912 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 301912Z 3019/3124 06006KT 3SM RA BR BKN020 OVC030
   TEMPO 3019/3021 2SM SHRA BR BKN008 OVC020
   FM302100 05012KT P6SM VCTS SCT020CB OVC035
   TEMPO 3021/3023 3SM -SHRA BKN020
   FM302300 09010KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 301912 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 301912Z 3019/3124 06006KT 3SM RA BR BKN020 OVC030
   TEMPO 3019/3021 2SM SHRA BR BKN008 OVC020
   FM302100 05012KT P6SM VCTS SCT020CB OVC035
   TEMPO 3021/3023 3SM -SHRA BKN020
   FM302300 09010KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 301756
TAFBJC
TAF
KBJC 301756Z 3018/3118 02008KT 2SM RA BR BKN003 OVC008
   TEMPO 3018/3019 4SM -RA BR BKN008 OVC015
   FM301900 34012KT P6SM -RA SCT008 BKN015 OVC030
   TEMPO 3019/3021 3SM SHRA BR BKN008 OVC015
   FM302100 34012KT P6SM VCTS SCT015CB OVC030
   TEMPO 3021/3023 4SM -SHRA BKN015
   FM302300 34008KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 27006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 301756
TAFBJC
TAF
KBJC 301756Z 3018/3118 02008KT 2SM RA BR BKN003 OVC008
   TEMPO 3018/3019 4SM -RA BR BKN008 OVC015
   FM301900 34012KT P6SM -RA SCT008 BKN015 OVC030
   TEMPO 3019/3021 3SM SHRA BR BKN008 OVC015
   FM302100 34012KT P6SM VCTS SCT015CB OVC030
   TEMPO 3021/3023 4SM -SHRA BKN015
   FM302300 34008KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 27006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 34005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 34006KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 301751
TAFAPA
TAF
KAPA 301751Z 3018/3118 04010KT P6SM FEW007 BKN015 OVC030
   TEMPO 3018/3022 3SM SHRA BR BKN007 OVC015
   FM302200 04012KT P6SM VCTS SCT020CB OVC035
   TEMPO 3022/3101 5SM -SHRA BKN020
   FM310100 09008KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310400 20006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 301751
TAFAPA
TAF
KAPA 301751Z 3018/3118 04010KT P6SM FEW007 BKN015 OVC030
   TEMPO 3018/3022 3SM SHRA BR BKN007 OVC015
   FM302200 04012KT P6SM VCTS SCT020CB OVC035
   TEMPO 3022/3101 5SM -SHRA BKN020
   FM310100 09008KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310400 20006KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 VRB04KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 32004KT P6SM SCT015 SCT080=000
FTUS45 KBOU 301742
TAFDEN
TAF
KDEN 301742Z 3018/3124 06010KT P6SM FEW008 BKN020 OVC030
   TEMPO 3018/3021 3SM SHRA BR BKN008 OVC020
   FM302100 05012KT P6SM VCTS SCT020CB OVC035
   TEMPO 3021/3023 5SM -SHRA BKN020
   FM302300 09010KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 301742
TAFDEN
TAF
KDEN 301742Z 3018/3124 06010KT P6SM FEW008 BKN020 OVC030
   TEMPO 3018/3021 3SM SHRA BR BKN008 OVC020
   FM302100 05012KT P6SM VCTS SCT020CB OVC035
   TEMPO 3021/3023 5SM -SHRA BKN020
   FM302300 09010KT P6SM VCSH SCT035 BKN060
   FM310300 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM310900 31005KT P6SM VCFG SCT005
   TEMPO 3110/3114 1/2SM FG BKN005
   FM311500 31005KT P6SM SCT015 SCT080
   FM311700 35007KT P6SM SCT060 SCT120=000
FTUS45 KBOU 301504 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 301504Z 3015/3118 05010KT 3SM -RA BR BKN005 OVC015
   FM301600 06010KT P6SM FEW008 BKN015 OVC030
   TEMPO 3016/3019 4SM SHRA BR BKN008 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC035
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 33008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3100/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM311200 31005KT P6SM VCFG SCT006 SCT012
   FM311500 22006KT P6SM SCT100=000
FTUS45 KBOU 301334 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 301334Z 3014/3112 02008KT 2SM RA BR BKN003 OVC008
   TEMPO 3015/3019 4SM -RA BR BKN008 OVC015
   FM301900 34012KT P6SM VCTS SCT015CB OVC030
   TEMPO 3019/3023 4SM -SHRA BKN015
   FM302300 34008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 22006KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 301328 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 301328Z 3013/3118 05008KT 3SM -RA BR BKN005 OVC015
   FM301600 06010KT P6SM FEW008 BKN015 OVC030
   TEMPO 3016/3019 4SM SHRA BR BKN008 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC035
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 33008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM311200 31005KT P6SM VCFG SCT006 SCT012
   FM311500 22006KT P6SM SCT100=000
FTUS45 KBOU 301328 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 301328Z 3013/3112 04007KT 3SM -SHRA BR SCT007 BKN015 OVC030
   TEMPO 3013/3015 BKN007
   FM301500 02010KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3015/3019 4SM -RA BR BKN007 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 34008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 22006KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 301328 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 301328Z 3013/3118 05008KT 3SM -RA BR BKN005 OVC015
   FM301600 06010KT P6SM FEW008 BKN015 OVC030
   TEMPO 3016/3019 4SM SHRA BR BKN008 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC035
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 33008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM311200 31005KT P6SM VCFG SCT006 SCT012
   FM311500 22006KT P6SM SCT100=000
FTUS45 KBOU 301328 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 301328Z 3013/3112 04007KT 3SM -SHRA BR SCT007 BKN015 OVC030
   TEMPO 3013/3015 BKN007
   FM301500 02010KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3015/3019 4SM -RA BR BKN007 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 34008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 22006KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 301121
TAFAPA
TAF
KAPA 301121Z 3012/3112 04007KT P6SM SCT003 BKN009 OVC015
   TEMPO 3012/3015 3SM -RA BR BKN003 OVC009
   FM301500 02010KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3015/3019 4SM -RA BR BKN007 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 34008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 22006KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 301121
TAFBJC
TAF
KBJC 301121Z 3012/3112 34007KT P6SM SCT003 OVC008
   TEMPO 3012/3015 3SM -RA BR BKN003
   FM301500 34012KT P6SM SCT006 BKN012 OVC025
   TEMPO 3015/3019 4SM -RA BR BKN006 OVC015
   FM301900 34010KT P6SM VCTS SCT025CB OVC035
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 34008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 22006KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 301121
TAFDEN
TAF
KDEN 301121Z 3012/3118 05008KT P6SM FEW005 BKN015 OVC025
   TEMPO 3012/3016 3SM -SHRA BR BKN005 OVC015
   FM301600 03010KT P6SM FEW008 BKN015 OVC030
   TEMPO 3016/3019 4SM SHRA BR BKN008 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC035
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 33008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM311200 31005KT P6SM VCFG SCT006 SCT012
   FM311500 22006KT P6SM SCT100=000
FTUS45 KBOU 301121
TAFAPA
TAF
KAPA 301121Z 3012/3112 04007KT P6SM SCT003 BKN009 OVC015
   TEMPO 3012/3015 3SM -RA BR BKN003 OVC009
   FM301500 02010KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3015/3019 4SM -RA BR BKN007 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 34008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 22006KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 301121
TAFDEN
TAF
KDEN 301121Z 3012/3118 05008KT P6SM FEW005 BKN015 OVC025
   TEMPO 3012/3016 3SM -SHRA BR BKN005 OVC015
   FM301600 03010KT P6SM FEW008 BKN015 OVC030
   TEMPO 3016/3019 4SM SHRA BR BKN008 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM VCTS SCT025CB OVC035
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 33008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 24005KT P6SM SCT045 BKN080
   FM311200 31005KT P6SM VCFG SCT006 SCT012
   FM311500 22006KT P6SM SCT100=000
FTUS45 KBOU 301121
TAFBJC
TAF
KBJC 301121Z 3012/3112 34007KT P6SM SCT003 OVC008
   TEMPO 3012/3015 3SM -RA BR BKN003
   FM301500 34012KT P6SM SCT006 BKN012 OVC025
   TEMPO 3015/3019 4SM -RA BR BKN006 OVC015
   FM301900 34010KT P6SM VCTS SCT025CB OVC035
   TEMPO 3019/3023 5SM -SHRA BKN025
   FM302300 34008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3023/3102 -SHRA
   BKN040
   FM310400 22006KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 300858 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 300858Z 3009/3106 04006KT P6SM FEW006 BKN010 OVC020
   TEMPO 3010/3014 3SM -RA BR BKN006
   FM301400 02014KT P6SM FEW005 BKN012 OVC025
   TEMPO 3014/3017 4SM SHRA BR BKN005 OVC015
   FM301900 04010KT P6SM SCT020 OVC035
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 34010KT P6SM SCT025 BKN050 PROB30 3100/3104 -SHRA
   BKN035=000
FTUS45 KBOU 300858 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 300858Z 3009/3106 04006KT P6SM FEW006 BKN010 OVC020
   TEMPO 3010/3014 3SM -RA BR BKN006
   FM301400 02014KT P6SM FEW005 BKN012 OVC025
   TEMPO 3014/3017 4SM SHRA BR BKN005 OVC015
   FM301900 04010KT P6SM SCT020 OVC035
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 34010KT P6SM SCT025 BKN050 PROB30 3100/3104 -SHRA
   BKN035=000
FTUS45 KBOU 300856 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 300856Z 3009/3112 06007KT P6SM VCSH SCT005 BKN025 OVC040
   TEMPO 3009/3012 5SM -RA BR BKN005 OVC012
   FM301200 04007KT P6SM FEW007 BKN015 OVC035
   TEMPO 3012/3014 3SM -SHRA BR BKN006 OVC014
   FM301500 04012KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3015/3017 4SM SHRA BR BKN008 OVC016
   FM301900 02012KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3100/3105 -SHRA
   BKN040
   FM310600 22008KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 300856 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 300856Z 3009/3112 06007KT P6SM VCSH SCT005 BKN025 OVC040
   TEMPO 3009/3012 5SM -RA BR BKN005 OVC012
   FM301200 04007KT P6SM FEW007 BKN015 OVC035
   TEMPO 3012/3014 3SM -SHRA BR BKN006 OVC014
   FM301500 04012KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3015/3017 4SM SHRA BR BKN008 OVC016
   FM301900 02012KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3100/3105 -SHRA
   BKN040
   FM310600 22008KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 300538
TAFBJC
TAF
KBJC 300538Z 3006/3106 04010G16KT 5SM -RA BKN004 OVC009
   FM301000 04008KT P6SM FEW004 BKN012 OVC020
   TEMPO 3010/3014 3SM SHRA BKN004 OVC012
   FM301400 02014KT P6SM FEW005 BKN012 OVC025
   TEMPO 3014/3017 4SM SHRA BR BKN005 OVC015
   FM301900 04010KT P6SM SCT020 OVC035
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 34010KT P6SM SCT025 BKN050 PROB30 3100/3104 -SHRA
   BKN035=000
FTUS45 KBOU 300538
TAFDEN
TAF
KDEN 300538Z 3006/3112 06006KT 3SM RA BR FEW005 BKN025 OVC040
   TEMPO 3006/3010 2SM RA BR SCT012 BKN025
   FM301000 04007KT P6SM FEW007 BKN015 OVC035
   TEMPO 3010/3014 3SM SHRA BR BKN006 OVC014
   FM301400 04012KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3014/3017 4SM SHRA BR BKN008 OVC016
   FM301900 02012KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3100/3105 -SHRA
   BKN040
   FM310600 22008KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 300538
TAFAPA
TAF
KAPA 300538Z 3006/3106 04006KT 5SM -RA OVC035
   TEMPO 3006/3009 2SM RA BR SCT015 OVC025
   FM300900 06007KT P6SM FEW006 BKN014 OVC030
   TEMPO 3010/3014 3SM SHRA BR BKN006 OVC012
   FM301400 02012KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3014/3017 4SM SHRA BR BKN007 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 34010KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3100/3105 -SHRA
   BKN040=000
FTUS45 KBOU 300538
TAFBJC
TAF
KBJC 300538Z 3006/3106 04010G16KT 5SM -RA BKN004 OVC009
   FM301000 04008KT P6SM FEW004 BKN012 OVC020
   TEMPO 3010/3014 3SM SHRA BKN004 OVC012
   FM301400 02014KT P6SM FEW005 BKN012 OVC025
   TEMPO 3014/3017 4SM SHRA BR BKN005 OVC015
   FM301900 04010KT P6SM SCT020 OVC035
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 34010KT P6SM SCT025 BKN050 PROB30 3100/3104 -SHRA
   BKN035=000
FTUS45 KBOU 300538
TAFDEN
TAF
KDEN 300538Z 3006/3112 06006KT 3SM RA BR FEW005 BKN025 OVC040
   TEMPO 3006/3010 2SM RA BR SCT012 BKN025
   FM301000 04007KT P6SM FEW007 BKN015 OVC035
   TEMPO 3010/3014 3SM SHRA BR BKN006 OVC014
   FM301400 04012KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3014/3017 4SM SHRA BR BKN008 OVC016
   FM301900 02012KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3100/3105 -SHRA
   BKN040
   FM310600 22008KT P6SM SCT045 BKN080=000
FTUS45 KBOU 300538
TAFAPA
TAF
KAPA 300538Z 3006/3106 04006KT 5SM -RA OVC035
   TEMPO 3006/3009 2SM RA BR SCT015 OVC025
   FM300900 06007KT P6SM FEW006 BKN014 OVC030
   TEMPO 3010/3014 3SM SHRA BR BKN006 OVC012
   FM301400 02012KT P6SM FEW006 BKN012 OVC030
   TEMPO 3014/3017 4SM SHRA BR BKN007 OVC015
   FM301900 02012KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 34010KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 3100/3105 -SHRA
   BKN040=000
FTUS45 KBOU 300305 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 300305Z 3003/3106 06005KT 5SM -RA BKN015 OVC050
   TEMPO 3003/3005 3SM -TSRA SCT008 BKN012CB
   FM300600 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM -SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT015 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN012
   FM302000 06012KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT040 BKN080 PROB30 3100/3106 -SHRA
   BKN040=000
FTUS45 KBOU 300305 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 300305Z 3003/3106 06005KT 5SM -RA BKN015 OVC050
   TEMPO 3003/3005 3SM -TSRA SCT008 BKN012CB
   FM300600 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM -SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT015 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN012
   FM302000 06012KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT040 BKN080 PROB30 3100/3106 -SHRA
   BKN040=000
FTUS45 KBOU 300144 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 300144Z 3002/3024 06007KT 4SM -SHRA BKN025 OVC035
   TEMPO 3002/3004 2SM TSRA BKN012 OVC020CB
   FM300400 06007KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 02009KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB=000
FTUS45 KBOU 300144 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 300144Z 3002/3106 03007KT 4SM -SHRA BKN025 OVC040
   TEMPO 3002/3003 2SM TSRA OVC015CB
   FM300300 06007KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3003/3006 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 06012KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT040 BKN080 PROB30 3100/3106 -SHRA
   BKN040=000
FTUS45 KBOU 300144 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 300144Z 3002/3024 05010KT 5SM -SHRA SCT015 BKN040 OVC080
   TEMPO 3002/3004 3SM TSRA BKN015CB
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN025 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT020CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC020
   FM301100 04007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 04010KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB=000
FTUS45 KBOU 300144 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 300144Z 3002/3024 06007KT 4SM -SHRA BKN025 OVC035
   TEMPO 3002/3004 2SM TSRA BKN012 OVC020CB
   FM300400 06007KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 02009KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB=000
FTUS45 KBOU 300144 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 300144Z 3002/3024 05010KT 5SM -SHRA SCT015 BKN040 OVC080
   TEMPO 3002/3004 3SM TSRA BKN015CB
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN025 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT020CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC020
   FM301100 04007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 04010KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB=000
FTUS45 KBOU 300144 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 300144Z 3002/3106 03007KT 4SM -SHRA BKN025 OVC040
   TEMPO 3002/3003 2SM TSRA OVC015CB
   FM300300 06007KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3003/3006 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 06012KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT040 BKN080 PROB30 3100/3106 -SHRA
   BKN040=000
FTUS45 KBOU 292332
TAFBJC
TAF
KBJC 292332Z 3000/3024 05010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3000/3004 3SM +TSRA OVC025CB
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN025 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT020CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC020
   FM301100 04007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 04010KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB=000
FTUS45 KBOU 292332
TAFBJC
TAF
KBJC 292332Z 3000/3024 05010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3000/3004 3SM +TSRA OVC025CB
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN025 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT020CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC020
   FM301100 04007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 04010KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB=000
FTUS45 KBOU 292332
TAFDEN
TAF
KDEN 292332Z 3000/3106 03007KT 5SM -SHRA BKN040 OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +TSRA OVC025CB
   FM300400 06007KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 06012KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT040 BKN080 PROB30 3100/3106 -SHRA
   BKN040=000
FTUS45 KBOU 292332
TAFAPA
TAF
KAPA 292332Z 3000/3024 06007KT 5SM -SHRA BKN040 OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +TSRA OVC025CB
   FM300400 06007KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 02009KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB=000
FTUS45 KBOU 292332
TAFDEN
TAF
KDEN 292332Z 3000/3106 03007KT 5SM -SHRA BKN040 OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +TSRA OVC025CB
   FM300400 06007KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 06012KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB
   FM310000 35008KT P6SM SCT040 BKN080 PROB30 3100/3106 -SHRA
   BKN040=000
FTUS45 KBOU 292332
TAFAPA
TAF
KAPA 292332Z 3000/3024 06007KT 5SM -SHRA BKN040 OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +TSRA OVC025CB
   FM300400 06007KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 OVC040
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020
   FM302000 02009KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 3020/3024 -TSRA BKN025CB=000
FTUS45 KBOU 292205 AAC
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 292205Z 2922/3018 13013KT P6SM VCTS BKN060CB BKN080
   TEMPO 2922/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN040CB
   FM300000 03010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02010KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292205 AAC
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 292205Z 2922/3018 13013KT P6SM VCTS BKN060CB BKN080
   TEMPO 2922/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN040CB
   FM300000 03010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02010KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292203 AAC
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 292203Z 2922/3018 14012KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2922/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 08008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292203 AAC
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 292203Z 2922/3018 14012KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2922/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 08008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292202 AAD
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 292202Z 2922/3024 14015KT P6SM VCTS BKN050CB BKN100
   TEMPO 2922/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292202 AAD
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 292202Z 2922/3024 14015KT P6SM VCTS BKN050CB BKN100
   TEMPO 2922/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292100 AAB
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 292100Z 2921/3018 13013G21KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 08008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292100 AAB
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 292100Z 2921/3018 13013G21KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 08008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292059 AAC
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 292059Z 2921/3024 14016G20KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 292059 AAC
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 292059Z 2921/3024 14016G20KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291953 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 291953Z 2920/3024 13015G30KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291953 AAB
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 291953Z 2920/3024 13015G30KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291941 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 291941Z 2920/3018 04006KT P6SM BKN060 BKN120
   FM292000 10013G21KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 08008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291941 AAB
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 291941Z 2920/3018 03005KT P6SM SCT070 BKN120
   FM292100 09013KT P6SM VCTS BKN060CB BKN080
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN040CB
   FM300000 03010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02010KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291941 AAA
TAFAPA
TAF AMD
KAPA 291941Z 2920/3018 04006KT P6SM BKN060 BKN120
   FM292000 10013G21KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 08008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291941 AAB
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 291941Z 2920/3018 03005KT P6SM SCT070 BKN120
   FM292100 09013KT P6SM VCTS BKN060CB BKN080
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN040CB
   FM300000 03010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02010KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291935 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 291935Z 2920/3024 03008KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM292000 12013G21KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291935 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 291935Z 2920/3024 03008KT P6SM VCTS BKN060CB BKN120
   FM292000 12013G21KT P6SM VCTS BKN060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291804 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 291804Z 2918/3018 03005KT P6SM SCT070 BKN120
   FM292000 01010KT P6SM VCTS SCT060CB BKN080
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 03010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02010KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291804 AAA
TAFBJC
TAF AMD
KBJC 291804Z 2918/3018 03005KT P6SM SCT070 BKN120
   FM292000 01010KT P6SM VCTS SCT060CB BKN080
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 03010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 02010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02010KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291759
TAFBJC
TAF
KBJC 291759Z 2918/3018 03007KT P6SM SCT080 BKN140
   FM292000 05010KT P6SM VCTS SCT060CB BKN080
   TEMPO 2921/3001 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300100 06008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC050
   TEMPO 3001/3005 3SM +SHRA OVC030
   FM300500 02010KT 3SM SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3005/3009 5SM -TSRA OVC050CB
   FM300900 36007KT P6SM VCTS SCT030CB OVC050
   TEMPO 3009/3012 5SM SHRA OVC030=000
FTUS45 KBOU 291759
TAFAPA
TAF
KAPA 291759Z 2918/3018 04008KT P6SM SCT070 SCT120 BKN220
   FM292000 10013KT P6SM VCTS SCT060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 08008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291759
TAFAPA
TAF
KAPA 291759Z 2918/3018 04008KT P6SM SCT070 SCT120 BKN220
   FM292000 10013KT P6SM VCTS SCT060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 08008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 04007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 02007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291759
TAFBJC
TAF
KBJC 291759Z 2918/3018 03007KT P6SM SCT080 BKN140
   FM292000 05010KT P6SM VCTS SCT060CB BKN080
   TEMPO 2921/3001 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300100 06008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC050
   TEMPO 3001/3005 3SM +SHRA OVC030
   FM300500 02010KT 3SM SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3005/3009 5SM -TSRA OVC050CB
   FM300900 36007KT P6SM VCTS SCT030CB OVC050
   TEMPO 3009/3012 5SM SHRA OVC030=000
FTUS45 KBOU 291751
TAFDEN
TAF
KDEN 291751Z 2918/3024 06008KT P6SM SCT070 SCT120 BKN220
   FM292000 08011KT P6SM VCTS SCT060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291751
TAFDEN
TAF
KDEN 291751Z 2918/3024 06008KT P6SM SCT070 SCT120 BKN220
   FM292000 08011KT P6SM VCTS SCT060CB BKN100
   TEMPO 2921/2924 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300000 10010KT 5SM TSRA BKN040CB OVC060
   TEMPO 3000/3004 3SM +SHRA OVC030
   FM300400 06010KT 5SM -SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3004/3007 3SM -TSRA OVC020CB
   FM300700 06007KT P6SM VCTS SCT025CB OVC040
   TEMPO 3007/3011 5SM SHRA OVC025
   FM301100 03007KT P6SM SCT020 BKN050
   TEMPO 3011/3015 -SHRA BKN020=000
FTUS45 KBOU 291637 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 291637Z 2917/3018 30005KT P6SM FEW070 SCT140 BKN220
   FM291800 04008KT P6SM SCT070 SCT140 BKN220
   FM292000 08011KT P6SM VCTS SCT060CB BKN080
   TEMPO 2921/3001 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300100 06008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC050
   TEMPO 3001/3005 3SM +SHRA OVC030
   FM300500 02010KT 3SM SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3005/3009 5SM -TSRA OVC050CB
   FM300900 36007KT P6SM VCTS SCT030CB OVC050
   TEMPO 3009/3013 5SM SHRA OVC030
   FM301300 36007KT P6SM SCT030 BKN050
   TEMPO 3013/3017 -SHRA BKN030=000
FTUS45 KBOU 291637 AAA
TAFDEN
TAF AMD
KDEN 291637Z 2917/3018 30005KT P6SM FEW070 SCT140 BKN220
   FM291800 04008KT P6SM SCT070 SCT140 BKN220
   FM292000 08011KT P6SM VCTS SCT060CB BKN080
   TEMPO 2921/3001 VRB20G30KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM300100 06008KT 5SM TSRA BKN040CB OVC050
   TEMPO 3001/3005 3SM +SHRA OVC030
   FM300500 02010KT 3SM SHRA BKN030 OVC050
   TEMPO 3005/3009 5SM -TSRA OVC050CB
   FM300900 36007KT P6SM VCTS SCT030CB OVC050
   TEMPO 3009/3013 5SM SHRA OVC030
   FM301300 36007KT P6SM SCT030 BKN050
   TEMPO 3013/3017 -SHRA BKN030=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities