Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS44 KHUN 011323 AAA
TAFHSV
TAF AMD
KHSV 011323Z 0113/0212 21008KT P6SM BKN025 OVC060
   FM012000 22010G15KT P6SM VCTS SCT030 BKN050CB PROB30 0122/0201
   4SM -TSRA BKN030CB
   FM020200 VRB04KT P6SM VCSH BKN030=000
FTUS44 KHUN 011121
TAFHSV
TAF
KHSV 011121Z 0112/0212 VRB04KT P6SM OVC040
   FM011400 21009KT P6SM SCT040 BKN070
   FM012000 22010G15KT P6SM VCTS SCT030 BKN050CB PROB30 0121/0201
   4SM -TSRA BKN030CB
   FM020200 VRB04KT P6SM VCSH BKN030=000
FTUS44 KHUN 011121
TAFMSL
TAF
KMSL 011121Z 0112/0212 VRB03KT P6SM SCT030 OVC050
   FM011400 22008KT P6SM SCT035 BKN070
   FM011900 23009G14KT P6SM VCTS SCT025 BKN040CB PROB30 0121/0201
   3SM TSRA BKN025CB
   FM020200 VRB04KT P6SM VCSH BKN025
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 010959 AAA
TAFHSV
TAF AMD
KHSV 010959Z 0110/0206 VRB03KT 6SM BR SCT050 BKN120
   TEMPO 0110/0112 5SM BR
   FM011400 16009KT P6SM SCT040 BKN100
   FM011800 21012G17KT P6SM SCT035 BKN070
   FM020000 21005KT P6SM BKN040 PROB30 0200/0204 4SM -TSRA
   BKN035CB=000
FTUS44 KHUN 010520
TAFHSV
TAF
KHSV 010520Z 0106/0206 14006KT P6SM SCT035 SCT100
   TEMPO 0107/0110 3SM BR BKN025
   FM011000 14006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC050
   FM011300 16009KT P6SM BKN025 OVC080
   FM011800 21012G17KT P6SM SCT035 BKN100
   FM020000 21005KT P6SM BKN035 BKN100 PROB30 0200/0204 4SM -TSRA
   BKN035CB=000
FTUS44 KHUN 010520
TAFHSV
TAF
KHSV 010520Z 0106/0206 14006KT P6SM SCT035 SCT100
   TEMPO 0107/0110 3SM BR BKN025
   FM011000 14006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC050
   FM011300 16009KT P6SM BKN025 OVC080
   FM011800 21012G17KT P6SM SCT035 BKN100
   FM020000 21005KT P6SM BKN035 BKN100 PROB30 0200/0204 4SM -TSRA
   BKN035CB=000
FTUS44 KHUN 010520
TAFMSL
TAF
KMSL 010520Z 0106/0206 VRB04KT P6SM SCT025 BKN100
   TEMPO 0107/0110 2SM BR BKN025
   FM011000 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC050
   FM011300 20009KT P6SM BKN035 OVC080
   FM011800 21012KT P6SM SCT035 BKN100
   FM012300 20004KT P6SM BKN035 BKN100 PROB30 0123/0203 4SM -TSRA
   BKN035CB
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 010129 AAA
TAFHSV
TAF AMD
KHSV 010129Z 0101/0124 VRB04KT P6SM BKN150
   FM010300 16006KT P6SM BKN035 OVC100
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050=000
FTUS44 KHUN 302320
TAFMSL
TAF
KMSL 302320Z 0100/0124 11005KT P6SM VCSH SCT050 OVC250
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 302320
TAFHSV
TAF
KHSV 302320Z 0100/0124 32003KT P6SM VCSH SCT050 SCT110 OVC250
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050=000
FTUS44 KHUN 302320
TAFMSL
TAF
KMSL 302320Z 0100/0124 11005KT P6SM SCT050 OVC250
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 302320
TAFHSV
TAF
KHSV 302320Z 0100/0124 32003KT P6SM TS VCTS FEW050CB SCT110 OVC140
   FM010200 16006KT P6SM BKN035 OVC070
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050=000
FTUS44 KHUN 302211 AAA
TAFHSV
TAF AMD
KHSV 302211Z 3022/0118 VRB04KT P6SM VCTS FEW050CB SCT110 OVC140
   FM302300 18006KT P6SM VCTS BKN035CB BKN110 BKN250
   FM010200 16006KT P6SM BKN035 OVC070
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050=000
FTUS44 KHUN 301754 CCA
TAFMSL
TAF COR
KMSL 301754Z 3018/0118 22009KT P6SM BKN110 BKN250
   FM301900 22006KT P6SM VCSH SCT035 BKN110 BKN250
   FM302100 18006KT 5SM TSRA BR BKN035CB BKN110 BKN250
   FM010000 16006KT P6SM BKN035 OVC070
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 301754 CCA
TAFMSL
TAF COR
KMSL 301754Z 3018/0118 22009KT P6SM BKN110 BKN250
   FM301900 22006KT P6SM VCSH SCT035 BKN110 BKN250
   FM302100 18006KT 5SM TSRA BR BKN035CB BKN110 BKN250
   FM010000 16006KT P6SM BKN035 OVC070
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 301745
TAFHSV
TAF
KHSV 301745Z 3018/0118 22009KT P6SM BKN110 BKN250
   FM302100 22006KT P6SM VCSH SCT035 BKN110 BKN250
   FM302300 18006KT 5SM TSRA BR BKN035CB BKN110 BKN250
   FM010200 16006KT P6SM BKN035 OVC070
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050=000
FTUS44 KHUN 301745
TAFMSL
TAF
KMSL 301745Z 3018/0118 22009KT P6SM BKN110 BKN250
   FM301900 22006KT P6SM VCSH SCT035 BKN110 BKN250
   FM302100 18006KT 5SM TSRA BR BKN035CB BKN110 BKN250
   FM010200 16006KT P6SM BKN035 OVC070
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 301745
TAFHSV
TAF
KHSV 301745Z 3018/0118 22009KT P6SM BKN110 BKN250
   FM302100 22006KT P6SM VCSH SCT035 BKN110 BKN250
   FM302300 18006KT 5SM TSRA BR BKN035CB BKN110 BKN250
   FM010200 16006KT P6SM BKN035 OVC070
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050=000
FTUS44 KHUN 301745
TAFMSL
TAF
KMSL 301745Z 3018/0118 22009KT P6SM BKN110 BKN250
   FM301900 22006KT P6SM VCSH SCT035 BKN110 BKN250
   FM302100 18006KT 5SM TSRA BR BKN035CB BKN110 BKN250
   FM010200 16006KT P6SM BKN035 OVC070
   FM010900 16006KT P6SM VCTS BKN025CB OVC035
   FM011200 20009KT P6SM BKN035 OVC050
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 301120
TAFMSL
TAF
KMSL 301120Z 3012/0112 VRB04KT P6SM SCT100 BKN250
   FM301400 19009KT P6SM SCT040 BKN090
   FM301700 18010G15KT P6SM SCT035 BKN070
   FM301900 18014G22KT P6SM VCTS BKN035CB
   TEMPO 3019/3023 VRB20G30KT 3SM TSRA OVC020CB
   FM010000 19005KT P6SM VCSH SCT040 BKN100
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 301120
TAFMSL
TAF
KMSL 301120Z 3012/0112 VRB04KT P6SM SCT100 BKN250
   FM301400 19009KT P6SM SCT040 BKN090
   FM301700 18010G15KT P6SM SCT035 BKN070
   FM301900 18014G22KT P6SM VCTS BKN035CB
   TEMPO 3019/3023 VRB20G30KT 3SM TSRA OVC020CB
   FM010000 19005KT P6SM VCSH SCT040 BKN100
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 301120
TAFHSV
TAF
KHSV 301120Z 3012/0112 VRB04KT P6SM SCT100 BKN250
   FM301500 18010KT P6SM SCT050 BKN100
   FM301800 17012G17KT P6SM SCT040 BKN080
   FM302000 16014G22KT P6SM VCTS BKN040CB
   TEMPO 3020/3024 VRB15G25KT 4SM TSRA OVC025CB
   FM010100 18007KT P6SM VCSH SCT050 BKN120=000
FTUS44 KHUN 301120
TAFHSV
TAF
KHSV 301120Z 3012/0112 VRB04KT P6SM SCT100 BKN250
   FM301500 18010KT P6SM SCT050 BKN100
   FM301800 17012G17KT P6SM SCT040 BKN080
   FM302000 16014G22KT P6SM VCTS BKN040CB
   TEMPO 3020/3024 VRB15G25KT 4SM TSRA OVC025CB
   FM010100 18007KT P6SM VCSH SCT050 BKN120=000
FTUS44 KHUN 300743 AAB
TAFHSV
TAF AMD
KHSV 300743Z 3008/0106 VRB04KT P6SM SCT030 SCT100 BKN250
   TEMPO 3008/3009 5SM -TSRA BKN030CB
   FM301500 19010KT P6SM SCT050 BKN100
   FM301800 21012G20KT P6SM SCT040 BKN080
   FM302000 21015G25KT P6SM VCTS BKN040CB PROB30 3020/0102
   VRB20G30KT 4SM TSRA OVC025CB
   FM010200 19005KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 300711 AAA
TAFHSV
TAF AMD
KHSV 300711Z 3007/0106 VRB04KT P6SM SCT100 BKN250
   TEMPO 3007/3009 4SM SHRA BKN030
   FM301500 19010KT P6SM SCT050 BKN100
   FM301800 21012G20KT P6SM SCT040 BKN080
   FM302000 21015G25KT P6SM VCTS BKN040CB PROB30 3020/0102
   VRB20G30KT 4SM TSRA OVC025CB
   FM010200 19005KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 300526
TAFMSL
TAF
KMSL 300526Z 3006/0106 14005KT P6SM BKN250
   FM301400 19010KT P6SM SCT040 BKN090
   FM301700 21012G20KT P6SM SCT035 BKN070
   FM301900 21015G25KT P6SM VCTS BKN035CB PROB30 3019/0101
   VRB20G30KT 3SM TSRA OVC020CB
   FM010100 20005KT P6SM BKN120
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 300526
TAFHSV
TAF
KHSV 300526Z 3006/0106 12005KT P6SM BKN150
   FM301500 19010KT P6SM SCT050 BKN100
   FM301800 21012G20KT P6SM SCT040 BKN080
   FM302000 21015G25KT P6SM VCTS BKN040CB PROB30 3020/0102
   VRB20G30KT 4SM TSRA OVC025CB
   FM010200 19005KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 300526
TAFHSV
TAF
KHSV 300526Z 3006/0106 12005KT P6SM BKN150
   FM301500 19010KT P6SM SCT050 BKN100
   FM301800 21012G20KT P6SM SCT040 BKN080
   FM302000 21015G25KT P6SM VCTS BKN040CB PROB30 3020/0102
   VRB20G30KT 4SM TSRA OVC025CB
   FM010200 19005KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 300526
TAFMSL
TAF
KMSL 300526Z 3006/0106 14005KT P6SM BKN250
   FM301400 19010KT P6SM SCT040 BKN090
   FM301700 21012G20KT P6SM SCT035 BKN070
   FM301900 21015G25KT P6SM VCTS BKN035CB PROB30 3019/0101
   VRB20G30KT 3SM TSRA OVC020CB
   FM010100 20005KT P6SM BKN120
   AMD NOT SKED=000
FTUS44 KHUN 292330
TAFHSV
TAF
KHSV 292330Z 3000/3024 15005KT P6SM VCTS BKN060CB
   FM300300 13005KT P6SM VCSH BKN060
   FM300600 13005KT P6SM BKN100
   FM301500 19010KT P6SM SCT050 BKN120
   FM302100 20015G25KT P6SM VCTS BKN050CB=000
FTUS44 KHUN 292330
TAFMSL
TAF
KMSL 292330Z 3000/3024 13005KT P6SM VCTS OVC060CB
   FM300200 13005KT P6SM VCSH BKN060
   FM300500 13005KT P6SM BKN100
   FM301500 19010KT P6SM SCT050 BKN120
   FM302000 20015G25KT P6SM VCTS BKN050CB=000
FTUS44 KHUN 292137 AAA
TAFHSV
TAF AMD
KHSV 292137Z 2922/3018 13010KT P6SM VCTS BKN060CB OVC250
   FM300000 32010G15KT P6SM VCTS BKN050CB
   FM300200 06007KT 5SM -SHRA BR SCT025 OVC040
   FM300400 09005KT P6SM BKN100
   FM301400 19008G15KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 292135 AAB
TAFMSL
TAF AMD
KMSL 292135Z 2922/3018 35010KT P6SM VCTS OVC080CB
   FM300000 06007KT 5SM SHRA BR SCT025 OVC040
   FM300200 09006KT P6SM BKN100
   FM301400 19010G18KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 292038 AAA
TAFMSL
TAF AMD
KMSL 292038Z 2921/3018 20010KT P6SM SCT050 OVC080
   TEMPO 2921/2923 VRB10G15KT 2SM TSRA BR BKN020CB
   FM300000 06007KT 5SM SHRA BR SCT025 OVC040
   FM300200 09006KT P6SM BKN100
   FM301400 19010G18KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 291736
TAFHSV
TAF
KHSV 291736Z 2918/3018 13010KT P6SM OVC250
   FM292300 09010G15KT P6SM VCSH SCT030 BKN040
   FM300000 32010G15KT 4SM -TSRA BR SCT020CB BKN040
   FM300200 06007KT 5SM -SHRA BR SCT025 OVC040
   FM300400 09005KT P6SM BKN100
   FM301400 19008G15KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 291736
TAFMSL
TAF
KMSL 291736Z 2918/3018 12010KT P6SM BKN200
   FM292130 09010G15KT P6SM VCSH SCT030 BKN040
   FM292200 32010G16KT 4SM -TSRA SCT020CB BKN040
   TEMPO 2922/2924 VRB10G15KT 2SM TSRA BR BKN020CB
   FM300000 06007KT 5SM SHRA BR SCT025 OVC040
   FM300200 09006KT P6SM BKN100
   FM301400 19010G18KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 291736
TAFMSL
TAF
KMSL 291736Z 2918/3018 12010KT P6SM BKN200
   FM292130 09010G15KT P6SM VCSH SCT030 BKN040
   FM292200 32010G16KT 4SM -TSRA SCT020CB BKN040
   TEMPO 2922/2924 VRB10G15KT 2SM TSRA BR BKN020CB
   FM300000 06007KT 5SM SHRA BR SCT025 OVC040
   FM300200 09006KT P6SM BKN100
   FM301400 19010G18KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 291736
TAFHSV
TAF
KHSV 291736Z 2918/3018 13010KT P6SM OVC250
   FM292300 09010G15KT P6SM VCSH SCT030 BKN040
   FM300000 32010G15KT 4SM -TSRA BR SCT020CB BKN040
   FM300200 06007KT 5SM -SHRA BR SCT025 OVC040
   FM300400 09005KT P6SM BKN100
   FM301400 19008G15KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 291130
TAFHSV
TAF
KHSV 291130Z 2912/3012 VRB03KT P6SM SCT250
   FM291700 14007KT P6SM SCT250
   FM292100 20012KT P6SM BKN120
   FM300000 12005KT P6SM OVC100=000
FTUS44 KHUN 291130
TAFMSL
TAF
KMSL 291130Z 2912/3012 VRB03KT P6SM SCT250
   FM291700 15006KT P6SM SCT250
   FM292100 20010KT P6SM BKN120
   FM300000 14006KT P6SM VCSH SCT050 OVC100
   FM300500 12003KT P6SM BKN080=000
FTUS44 KHUN 290520
TAFMSL
TAF
KMSL 290520Z 2906/3006 VRB03KT P6SM SKC
   FM291700 15005KT P6SM SCT250
   FM292100 20007KT P6SM BKN120
   FM300000 12003KT P6SM OVC100=000
FTUS44 KHUN 290520
TAFHSV
TAF
KHSV 290520Z 2906/3006 VRB03KT P6SM SKC
   FM291700 14005KT P6SM SCT250
   FM292100 20010KT P6SM BKN120
   FM300000 12005KT P6SM OVC100=000
FTUS44 KHUN 282320
TAFMSL
TAF
KMSL 282320Z 2900/2924 VRB03KT P6SM SKC
   FM291500 15005KT P6SM SCT250
   FM292100 18010KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 282320
TAFHSV
TAF
KHSV 282320Z 2900/2924 VRB03KT P6SM SKC
   FM291500 15005KT P6SM SCT250
   FM292200 18010KT P6SM BKN120=000
FTUS44 KHUN 281720
TAFMSL
TAF
KMSL 281720Z 2818/2918 25012KT P6SM SCT050
   FM290100 VRB03KT P6SM SKC
   FM291500 13007KT P6SM SCT200=000
FTUS44 KHUN 281720
TAFHSV
TAF
KHSV 281720Z 2818/2918 22012KT P6SM SCT030
   FM290100 VRB03KT P6SM SKC
   FM291500 15007KT P6SM FEW200=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities